Wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pruchnik .
Numer ogłoszenia: 32723 - 2008; data zamieszczenia: 18.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 21095 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, fax 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pruchnik ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pruchnik. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: Bieżącą obsługę bankową: 1. prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Urzędu Gminy Pruchnik 2. realizacja poleceń przelewów systemem elektronicznym do innych banków 3. realizacja poleceń przelewów zwykłych do innych banków 4. przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek bankowy Zamawiającego 5. dokonywanie wypłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego 6. prowadzenie na rzecz Zamawiającego jednej skrytki bankowej 7. oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Zamawiającego, o których mowa w pkt . 1.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 104010 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy Jarosław, ul Słowackiego 7, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 104010.00
  • Oferta z najniższą ceną: 104010.00 / oferta z najwyższą ceną: 104010.00
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:18.02.2008 12:41
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:18.02.2008 12:41