Pruchnik 2008-02-19

 

WÓJT GMINY PRUCHNIK

OGŁASZA

I OGRANICZONY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości w Kramarzówce, Pruchniku i Rzeplinie

Oznaczenie nieruchomości , opis nieruchomości i cena wywoławcza:

 1. działka numer 126/1 o powierzchni 0,09 ha w Kramarzówce objęta KW 75 202. Działka położona w sąsiedztwie terenów osadniczych o kształcie nieforemnym. Działka bez dostępu do drogi publicznej. Zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik przeznaczona w całości pod uprawy rolne.
  - cena wywoławcza nieruchomości wynosi 660,00 złotych.
 2. działka numer 1821 o powierzchni 0,58 ha w Kramarzówce objęta KW 75 202. Działka położona w strefie produkcji rolnej wsi Kramarzówka w kompleksie gruntów uprawianych rolniczo. Działka o kształtach foremnych , nieużytkowana. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działka przeznaczona jest w całości pod uprawy rolne
  - cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 780, 00 złotych.
 3. działka numer 1829 o powierzchni 0,28 ha w Kramarzówce objęta KW 24 918. Działka położona w strefie produkcji rolnej . Działka o kształtach foremnych nieużytkowana średniej klasy bonitacyjnej. Zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik grunt położony jest w strefie rolniczej
  - cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 220,00 złotych.
 4. działka numer 383/5 o powierzchni 0,57 ha w Pruchniku objęta KW 42 727.. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik znajduje się w strefie produkcji rolnej w części peryferyjnej wsi i gminy. Posiada dostęp do drogi gruntowej nieprzejezdnej.
  - cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1930,00 złotych.
 5. działka numer 430/1 o powierzchni 0,92 ha w Pruchniku objęta KW 75 007. Zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działka przeznaczona w całości pod uprawy rolne położona w części peryferyjnej wsi i gminy, o kształcie foremnym, granicach częściowo zatartych, nie użytkowana , średniej klasy bonitacyjnej. Posiada dostęp do drogi gruntowej nieprzejezdnej.
  -
   cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3000,00 złotych.
 6. działka numer 435/3 o powierzchni 0,24 ha, w Pruchniku objęta KW 47 905. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik położona w strefie produkcji rolnej w części peryferyjnej wsi i gminy o kształcie foremnym, granicach częściowo zatartych, użytkowana jako grunt rolny średniej klasy bonitacyjnej. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej nieprzejezdnej.
  - c
  ena wywoławcza nieruchomości wynosi - 920,00 złotych.
 7. działka numer 461/2 o powierzchni 0,28 ha w Pruchniku objęta Kw 51 503 .Zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik położona w strefie produkcji rolnej w części peryferyjnej wsi i peryferyjnej gminy, o kształcie foremnym i granicach częściowo zatartych. Pochylona w kierunku północnym nie użytkowana, średniej klasy bonitacyjnej. Posiada dostęp do drogi gruntowej.
  - c
  ena wywoławcza nieruchomości wynosi - 1 040,00 złotych.
 8. działki numer 951/4 i 951/5 o łącznej powierzchni 0,31 ha w Pruchniku objęte KW 74832. Zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działki położone są w strefie produkcji rolnej w części pośredniej wsi Pruchnik . Działka numer 951/4 o kształcie nieforemnym , granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowym, nieużytkowana, posiada utrudniony dostęp drogą gruntową. Działka numer 951/5 o kształcie foremnym, granicach częściowo zatartych, , mocno pochylona w kierunku południowym, użytkowana jako pastwisko średniej klasy bonitacyjnej. Działka nie posiada dostępu do drogi.
  - c
  ena wywoławcza nieruchomości wynosi - 1 460,00 złotych.
 9. działka numer 185/1 o powierzchni 0,19 ha w Rzeplinie – położona w strefie osadniczej w części pośredniej wsi i pośredniej gminy. Działka o kształcie foremnym granicach widocznych, lekko pochylona w kierunku południowo- wschodnim. W chwili obecnej użytkowana jako grunt orny z możliwością zabudowy mieszkalnej. Położona przy drodze gminnej utwardzonej , wyposażona w media : eNN, wodę i gaz.
  - c
  ena wywoławcza nieruchomości wynosi – 8 720,00 złotych.
  Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %
 10. Obciążenie nieruchomości: - nieruchomości wolne od obciążeń.
 11. Warunkiem udziału w przetargu – jest wpłata w kasie tut. Urzędu ul. Rynek 1 lub na konto Gminy Pruchnik nr 31909600042003001809750002 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości które wynosi dla działki:
  • numer 126/1 w Kramarzówce kwotę - 70,00 złotych 
  • numer 1821 w Kramarzówce kwotę - 280,00 złotych
  • numer 1829 w Kramarzówce kwotę – 130,00 złotych 
  • numer 383/5 w Pruchniku kwotę - 200,00 złotych
  • numer 430/1 w Pruchniku kwotę – 300,00 złotych
  • numer 435/3 w Pruchniku kwotę - 100,00 złotych
  • numer 462/1 w Pruchniku kwotę - 110,00 złotych
  • numery 951/4 i 951/5 w Pruchniku kwotę - 150,00 złotych
  • numer 185/1 w Rzeplinie kwotę - 880,00 złotych
   w terminie do dnia 21 marca 2008 roku z dopiskiem wadium działka/..../. Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.
 12. Czas i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2008r. o godz 11:00 w świetlicy Urzędu Gminy Pruchnik - parter.
 13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne  postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej działki.
 14. Do przetargu może przystąpić wyłącznie osoba zamieszkała na terenie Gminy Pruchnik /zameldowana na pobyt stały/ wpłacająca wadium lub działający w jej imieniu pełnomocnik ustanowiony notarialnie, posiadający przy sobie stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty i oryginał dowodu wpłaty. 
  W przetargu nie mogą brać udziału osoby zalegające z płatnościami na rzecz Gminy Pruchnik. Osoby przystępujące do przetargu winny zgłosić ten fakt na piśmie w terminie do dnia 21marca 2008 roku załączając kopie dowodu wpłaty wadium. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Gminy Pruchnik na 2 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
  Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu łącznie z podatkiem od towarów i sług. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.
 15. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 16. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką lub na konto Gminy Pruchnik , jednorazowo ceny nabycia łącznie z należnym podatkiem VAT pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.
 17. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.
 18. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości.
 19. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy Pruchnik pokój numer 10 telefon (016) 6288024 wew 24.

 

 

Wójt             

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie na I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Kramarzówce, Pruchniku i Rzeplinie.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.02.2008 15:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.02.2008 15:55