OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Rozbórz Długi będącą własnością Gminy Pruchnik.

     Na podstawie art. 13 i 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst ustawy / Dz.U.z 2004 roku Nr. 262 poz. 2603 z późniejszymi zmianami / oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Pruchnik Nr .94/XVI/2008 z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat działki Nr 1128 zabudowanej budynkiem magazynowym w Rozborzu Długim .

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę działki

Nr. 1128 o powierzchni 0,2092 ha zabudowaną budynkiem magazynowym na okres 10 lat na cele działalności gospodarczej; z wyłączeniem działalności o niekorzystnym oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z powyższej powierzchni do dnia 15 marca 2009 roku przekazuje się w użytkowanie 0,1579 ha wraz z budynkiem magazynowym.

 

Cena wywoławcza dzierżawy rocznej na 2008 rok naliczona za przekazaną w użytkowanie nieruchomość wynosi 3272,95 zł plus podatek Vat 22%. Czynsz dzierżawy ulega corocznym zmianom o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłoszony przez Prezesa GUS.

 

Wadium w wysokości 10% tj. 330,00 złotych należy wpłacić nie później niż 1 godziną przed przetargiem w kasie gminy Pruchnik. Oferent który wygra przetarg a nie zawrze umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Minimalne postąpienie wynosi 33,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2008 roku o godzinie 9-tej w siedzibie Urzędu Gminy Pruchnik ul. Rynek 1 w świetlicy urzędu.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pruchnik, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 10, tel. 016 6236124 w godzinach pracy Urzędu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Rozbórz Długi będąca własnością Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.02.2008 15:35
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak