Zminay w budżecie gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 63/A/07

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 

WÓJT GMINY PRUCHNIK
ZARZĄDZA:

 

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy o kwotę:   59.068
  w tym:
  • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej o kwotę:   37.700
   z przeznaczeniem na:
   • finansowanie 2 nowych miejsc uruchomionych od grudnia br. w istniejących środowiskowych domach samopomocy:   1.900
   • pokrycie kosztów związanych z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych pracowników środowiskowych domów samopomocy:   5.600
   • podwyższenie miesięcznej stawki utrzymania uczestników wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi do kwoty 1.050:   30.200
  • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych o kwotę:   21.368
   w tym:
   • dofinansowanie wydatków związanych z poprawą bazy lokalnej i doposażenie ośrodka pomocy społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników:   2.000
   • dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej:   9.600
   • dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjalnych położonych na terenach wiejskich:   4.919
   • sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego które przyznały dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników:   4.849
 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę:   107.000
  w tym:
  • dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę:   107.000
   w tym:
   • świadczenia rodzinne:   100.000
   • opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne:   2.000
   • zasiłki stałe:   5.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

Powyższe zmiany wprowadzono na podstawie decyzji WP Nr 97, 78, 73, 76, 87

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę:   59.068
  w tym:
  • bieżące funkcjonowanie ŚDS:   32.100
  • pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracowników ŚDS:   5.600
  • zakup wyposażenia i pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników OPS:   2.000
  • bieżące funkcjonowanie OPS:   9.600
  • zakup lektur do bibliotek szkolnych:   4.919
  • zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników:   4.849
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę:   107.000
  w tym:
  • wypłata świadczeń rodzinnych:   100.000
  • wypłata składek zdrowotnych:   2.000
  • wypłata zasiłków z pomocy społecznej:   5.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Na wniosek kierownika placówek oświatowych dokonuje się zmniejszenia w jednych podziałach klasyfikacji budżetowej a zwiększa się w drugich celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb na kwotę:   214.387

 

Szczegóły zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmniejszenia w jednych podziałach klasyfikacji budżetowej, w zwiększa się w drugich celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb na kwotę:   137.676

 

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę:   72.933

 

Szczegóły zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie:   11.800

z przeznaczeniem na:

 • remont cmentarza:   7.300
 • odpis izby rolnicze:   500
 • koszty związane z poborem podatków:   4.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

.

 

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 63/A/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 30 listopada 2007 r.

Zestawienie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

49.300

107.000

85203

Ośrodki wsparcia

37.700

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

37.700

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

11.600

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

11.600

-

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

100.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

100.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-

5.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

5.000

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

-

2.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

2.000

801

Oświata i wychowanie

9.768

-

80195

Pozostała działalność

9.768

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9.768

-

Razem

59.068

107.000


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 63/A/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 30 listopada 2007 r.

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

49.300

107.000

85203

Ośrodki wsparcia

37.700

-

4300

Zakup usług pozostałych

5.600

-

4430

Różne opłaty i składki

1.957

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.500

-

4270

Zakup usług remontowych

25.643

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

11.600

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.600

-

4260

Zakup energii

4.391

-

4410

Podróże służbowe krajowe

500

-

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3.600

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

509

-

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 z ubezpieczenia społecznego

-

100.000

3110

Świadczenia społeczne

-

100.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

-

5.000

3110

Świadczenia społeczne

-

5.000

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

-

2.000

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-

2.000

801

Oświata i wychowanie

9.768

-

80195

Pozostała działalność

9.768

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4.919

-

4300

Zakup usług pozostałych

4.849

-

Razem

59.068

107.000


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 63/A/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 30 listopada 2007 r.

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

020

Leśnictwo

200

200

02001

Gospodarka leśna

200

200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

200

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

14.105

14.105

40002

Dostarczanie ciepła

14.105

14.105

4260

Zakup energii

13.000

-

4410

Podróże służbowe krajowe

300

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

805

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

8.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

4.905

4430

Różne opłaty i składki

-

1.200

600

Transport i łączność

44.602

44.602

60014

Drogi publiczne powiatowe

8.100

8.100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.100

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

8.100

60016

Drogi publiczne gminne

35.000

20.000

4270

Zakup usług remontowych

35.000

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

10.000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.502

16.502

4270

Zakup usług remontowych

-

16.502

4300

Zakup usług pozostałych

1.502

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.000

5.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.000

5.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

-

710

Działalność usługowa

4.700

4.700

71035

Cmentarze

4.700

4.700

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.700

-

4300

Zakup usług remontowych

-

4.700

750

Administracja publiczna

38.214

38.214

75011

Urzędy wojewódzkie

14

14

4040 (własne)

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

-

14

4750 (własne)

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

14

-

75023

Urzędy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)

37.000

37.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

5.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

5.173

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.000

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

20.000

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-

1.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

4.000

-

4430

Różne opłaty i składki

-

1.000

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

4.827

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2.000

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

25.000

-

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.200

1.200

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

900

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.200

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

300

754

Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa

3.000

3.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

3.000

3.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

-

4430

Różne opłaty i składki

-

3.000

851

Ochrona zdrowia

2.800

2.800

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.800

1.800

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

300

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500

-

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

-

800

4410

Podróże służbowe krajowe

-

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

-

85153

Zwalczanie narkomanii

1.000

1.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

-

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

-

1.000

852

Pomoc społeczna

7.055

7.055

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.500

1.504

4260

Zakup energii

1.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1.004

4410

Podróże służbowe krajowe

500

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

500

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

25

25

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

5

-

4410

Podróże służbowe krajowe

-

25

85203

Ośrodki wsparcia

5.530

5.526

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (Galeria)

-

5.526

4170

Wynagrodzenia bezosobowe (Galeria)

5.526

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17.200

17.200

90001

Gospodarka ściekowa
 i ochrona wód

17.200

10.500

4260

Zakup energii

2.000

-

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

15.200

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

8.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

-

1.500

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-

2.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

4.700

4260

Zakup energii

-

4.700

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500

500

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

500

500

4300

Zakup usług pozostałych

500

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

500

926

Kultura fizyczna i sport

300

300

92601

Obiekty sportowe

300

300

4260

Zakup energii

300

-

4270

Zakup usług remontowych

-

300

Razem

137.676

137.676


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 63/A/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 30 listopada 2007 r.

Zmiany w planach finansowych:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

Gimnazjum Pruchnik

801

Oświata i wychowanie

38.250

38.250

80110

Gimnazja

38.250

38.250

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.600

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27.500

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.300

-

4260

Zakup energii

-

5.500

4270

Zakup usług remontowych

500

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

7.000

4410

Podróże służbowe krajowe

50

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

300

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

15.500

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

7.500

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

-

1.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

500

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

-

500

4430

Różne opłaty i składki

-

750

Gimnazjum Rozbórz Długi

801

Oświata i wychowanie

14.610

40.932

80110

Gimnazja

14.610

40.932

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

800

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9.400

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.600

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

230

-

4170

Wynagrodzenia  bezosobowe

630

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

7.860

4270

Zakup usług remontowych

-

27.650

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

5.422

4300

Zakup usług pozostałych

1.950

-

Szkoła Podstawowa Świeboda

801

Oświata i wychowanie

8.200

8.200

80101

Szkoły podstawowe

8.200

8.200

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000

-

4170

Wynagrodzenia  bezosobowe

600

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.400

-

4260

Zakup energii

-

5.000

4270

Zakup usług remontowych

-

3.200

4300

Zakup usług pozostałych

500

-

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

100

-

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

600

-

Oddziały przedszkolne

801

Oświata i wychowanie

2.500

2.500

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2.500

2.500

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

-

1.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.900

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

100

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1.200

4300

Zakup usług pozostałych

-

300

Przedszkole

801

Oświata i wychowanie

11.950

5.200

80104

Przedszkola

11.950

5.200

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

1.500

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.900

-

4260

Zakup energii

6.300

-

4270

Zakup usług remontowych

-

2.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

250

-

Szkoła Podstawowa Nr 2 Pruchnik

801

Oświata i wychowanie

15.615

15.615

80101

Szkoły podstawowe

15.615

15.615

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

1.400

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.000

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.700

-

4260

Zakup energii

-

6.400

4270

Zakup usług remontowych

15

-

4300

Zakup usług pozostałych

300

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

1.400

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

7.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

815

Szkoła Podstawowa  Jodłówka

801

Oświata i wychowanie

24.950

24.950

80101

Szkoły podstawowe

24.950

24.950

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

700

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.700

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

700

-

4270

Zakup usług remontowych

-

2.800

4300

Zakup usług pozostałych

400

-

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

100

-

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

200

-

4410

Podróże służbowe krajowe

100

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

50

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

19.650

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

1.200

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

500

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

500

4430

Różne opłaty i składki

-

300

Szkoła Podstawowa  Kramarzówka

801

Oświata i wychowanie

27.200

27.200

80101

Szkoły podstawowe

27.200

27.200

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

22.000

-

4260

Zakup energii

4.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

1.100

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

100

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

2.800

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

24.400

Szkoła Podstawowa  Nr 1 Pruchnik

801

Oświata i wychowanie

17.350

17.350

80101

Szkoły podstawowe

17.350

17.350

4170

Wynagrodzenia  bezosobowe

200

-

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

2.000

-

4260

Zakup energii

10.000

-

4270

Zakup usług remontowych

4.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

17.350

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

150

-

Szkoła Podstawowa  Rozbórz Długi

801

Oświata i wychowanie

42.322

16.000

80101

Szkoły podstawowe

42.322

16.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.000

-

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

22.000

-

4260

Zakup energii

-

9.000

4270

Zakup usług remontowych

-

1.000

4410

Podróże służbowe krajowe

700

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

6.000

4170

Wynagrodzenia  bezosobowe

4.100

-

4300

Zakup usług pozostałych

5.522

-

Dowóz dzieci

801

Oświata i wychowanie

100

6.850

80113

Dowożenie uczniów do szkół

100

6.850

4300

Zakup usług pozostałych

-

6.850

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

801

Oświata i wychowanie

7.000

7.000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

7.000

7.000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

7.000

Świetlice szkolne

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4.340

4.340

85401

Świetlice szkolne

4.300

4.300

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

600

-

4220

Zakup środków żywności

3.700

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

2.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

800

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

800

4270

Zakup usług remontowych

-

654

4410

Podróże służbowe krajowe

-

46

85415

Pomoc materialna dla uczniów

40

40

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

40

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

40

 

Zestawienie zbiorcze

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

Gimnazja

801

Oświata i wychowanie

210.047

210.047

80110

Gimnazja

52.860

79.182

4170

Wynagrodzenia  bezosobowe

2.230

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27.500

7.860

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.300

5.422

4260

Zakup energii

-

5.500

4270

Zakup usług remontowych

500

27.650

4300

Zakup usług pozostałych

1.950

7.000

4410

Podróże służbowe krajowe

50

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

300

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9.400

15.500

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

800

1.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.600

7.500

4120

Składki na Fundusz Pracy

230

-

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

500

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

-

500

4430

Różne opłaty i składki

-

750

Szkoły Podstawowe

80101

Szkoły podstawowe

135.637

109.315

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

2.700

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11.000

68.400

4170

Wynagrodzenia  bezosobowe

4.900

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

2.015

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

76.100

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.400

-

4260

Zakup energii

14.000

20.400

4270

Zakup usług remontowych

4.015

7.000

4300

Zakup usług pozostałych

8.822

-

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

200

-

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

350

-

4410

Podróże służbowe krajowe

800

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

350

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10.000

4.200

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

6.000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

500

4430

Różne opłaty i składki

-

300

Oddziały przedszkolne

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2.500

2.500

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

-

1.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.900

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

100

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1.200

4300

Zakup usług pozostałych

-

300

Przedszkole

80104

Przedszkola

11.950

5.200

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

1.500

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.900

-

4260

Zakup energii

6.300

-

4270

Zakup usług remontowych

-

2.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

250

-

Dowóz dzieci

80113

Dowożenie uczniów do szkół

100

6.850

4300

Zakup usług pozostałych

-

6.850

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

7.000

7.000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

7.000

Świetlice szkolne

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4.340

4.340

85401

Świetlice szkolne

4.300

4.300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600

-

4220

Zakup środków żywności

3.700

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

2.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

800

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

800

4270

Zakup usług remontowych

-

654

4410

Podróże służbowe krajowe

-

46

85415

Pomoc materialna dla uczniów

40

40

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

40


Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 63/A/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 30 listopada 2007 r.

Zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

71.064

71.064

85203

Ośrodki wsparcia

55.382

55.382

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.135

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.870

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

421

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

4.706

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.064

-

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

-

1.000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

1.139

4260

Zakup energii

-

5.350

4270

Zakup usług remontowych

45.983

-

4280

Zakup usług zdrowotnych

574

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

37.991

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

-

258

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-

150

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-

232

4410

Podróże służbowe krajowe

-

1.354

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

805

-

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

530

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

2.919

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

283

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

15.682

15.682

3110

Świadczenia społeczne

-

7.512

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

3.610

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.722

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

26

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3.380

4300

Zakup usług pozostałych

2.221

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.609

-

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

5

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

1.149

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2.130

-

750

Administracja publiczna

1.869

1.869

75011

Urzędy wojewódzkie

1.869

1.869

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

200

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1.869

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.669

-


Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 63/A/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 30 listopada 2007 r.

 

Rezerwa ogólna:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

Rolnictwo i  łowiectwo

500

-

01030

Izby rolnicze

500

-

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego

500

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4.000

-

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

4.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

-

758

Różne rozliczenia

-

11.800

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

11.800

4810

Rezerwy

-

11.800

710

Działalność usługowa

7.300

-

71035

Cmentarze

7.300

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.300

-


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zminay w budżecie gminy na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2007 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż