Zmiany w budżecie gmina na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 63/07

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 

WÓJT GMINY PRUCHNIK
ZARZĄDZA:

 

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:   247.999
  w tym:
  • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwocie   119.276
   z przeznaczeniem na:
   • finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:   104.100
   • realizacja ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:   12.380
   • sfinansowanie kosztów wydania dowodów osobistych:   2.796
  • dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie:   128.723
   z przeznaczeniem na:
   • dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:   98.829
   • dofinansowanie realizacji w 2007r. wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:   10.500
   • dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracowników:   19.394
    .
    Powyższe zmiany wprowadzono na podstawie decyzji WP Nr 71, 70, 68, 66, 64, 67
    .
 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę:   247.999
  w tym:
  • wypłata stypendiów edukacyjnych:   98.829
  • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:   12.380
  • bieżące funkcjonowanie ośrodka ŚDS:   27.100
  • wydatki inwestycyjne w ośrodku ŚDS:   77.000
  • zakup wyposażenia dla ewidencji ludności:   2.796
  • pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników:   19.394
  • dożywianie potrzebujących mieszkańców Gminy:   10.500

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia w jednych podziałach klasyfikacji budżetowej a zwiększa w drugich celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb na kwotę:   25.200

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie:   20.100

w tym:

 • bieżące funkcjonowanie OSP Rozbórz Długi i ubezpieczenie pojazdów:  9.000
 • inkaso podatków:  6.500
 • remont instrumentów muzycznych:  600
 • bieżące funkcjonowanie gimnazjum w Pruchniku:  4.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmiany w placówkach finansowych tych placówek w kwocie 30.900

Szczegóły zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 63/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2007 r.

 

Dotacje:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

12.380

-

01095

Pozostała działalność

12.380

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12.380

-

750

Administracja publiczna

2.796

-

75011

Urzędy Wojewódzkie

2.796

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.796

-

801

Oświata i wychowanie

19.394

-

80195

Pozostała działalność

19.394

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

19.394

-

852

Pomoc społeczna

114.600

-

85203

Ośrodki wsparcia

104.100

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

27.100

-

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami

77.000

-

85295

Pozostała działalność

10.500

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

10.500

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

98.829

-

85415

Pomoc edukacyjna dla uczniów

98.829

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

98.829

-

Razem

247.999

-

Wydatki:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

12.380

-

01095

Pozostała działalność

12.380

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

129

-

4300

Zakup usług pozostałych

115

-

4430

Różne opłaty i składki

12.136

-

750

Administracja publiczna

2.796

-

75011

Urzędy Wojewódzkie

2.796

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.796

-

801

Oświata i wychowanie

19.394

-

80195

Pozostała działalność

19.394

-

4300

Zakup usług pozostałych

19.394

-

852

Pomoc społeczna

114.600

-

85203

Ośrodki wsparcia

104.100

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.400

-

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

200

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.500

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

77.000

-

85295

Pozostała działalność

10.500

-

3110

Świadczenia społeczne

10.500

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

98.829

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

98.829

-

3240

Stypendia dla uczniów

98.829

-

Razem

247.999

-


 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 63/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2007 r.

 

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

710

Działalność usługowa

4.000

4.000

71035

Cmentarze

4.000

4.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

4.000

750

Administracja publiczna

17.000

17.000

75022

Rady gmin (miast
i miast na prawach powiatu)

4.000

8.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

8.000

75023

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

13.000

9.000

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

-

4430

Różne opłaty i składki

-

9.000

851

Ochrona zdrowia

500

500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

500

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

500

852

Pomoc społeczna

200

200

85219

Ośrodki pomocy społecznej

200

200

4270

Zakup usług remontowych

200

-

4410

Podróże służbowe krajowe

-

200

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.500

3.500

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

3.500

3.500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.500

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

2.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1.500

Razem

25.200

25.200


 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 63/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2007 r.

 

Podział rezerwy ogólnej:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

758

Różne rozliczenia

-

20.100

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

20.100

4810

Rezerwy

-

20.100

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

9.000

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

9.000

-

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

3.000

-

4430

Różne opłaty i składki

6.000

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem

6.500

-

75647

Pobór podatków, opłat
i niepodatkowych należności budżetowych

6.500

-

4100

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne

6.500

-

801

Oświata i wychowanie

4.000

-

80110

Gimnazja

4.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

600

-

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

600

-

4300

Zakup usług pozostałych

600

-

Razem

20.100

20.100


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 63/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2007 r.

Zmiany w planach finansowych szkół:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

SP Rozbórz Długi

801

Oświata i wychowanie

20.000

20.000

80101

Szkoły podstawowe

20.000

20.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

20.000

SP Kramarzówka

801

Oświata i wychowanie

100

100

80101

Szkoły podstawowe

100

100

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

100

SP Jodłówka

801

Oświata i wychowanie

200

200

80101

Szkoły podstawowe

200

200

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

200

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

200

Oddziały przedszkolne

801

Oświata i wychowanie

1.000

1.000

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1.000

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

-

4410

Podróże służbowe krajowe

-

1.000

Przedszkole Pruchnik

801

Oświata i wychowanie

8.400

8.400

80104

Przedszkola

8.400

8.400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.100

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

1.000

4260

Zakup energii

-

3.000

4430

Różne opłaty i składki

300

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

4.400

Gimnazjum Pruchnik

801

Oświata i wychowanie

2.200

2.200

80110

Gimnazja

2.200

2.200

4410

Podróże służbowe krajowe

-

1.200

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.200

-

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

-

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

-

Zbiorcze zestawienie

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

31.900

31.900

80101

Szkoły podstawowe

20.300

20.300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

100

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

-

4270

Zakup usług remontowych

-

20.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

200

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

200

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1.000

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

-

4410

Podróże służbowe krajowe

-

1.000

80104

Przedszkola

8.400

8.400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.100

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

1.000

4260

Zakup energii

-

3.000

4430

Różne opłaty i składki

300

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

4.400

80110

Gimnazja

2.200

2.200

4410

Podróże służbowe krajowe

-

1.200

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.200

-

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

-

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

-

Razem

31.900

31.900

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gmina na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2007 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż