Ogłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

OGŁOSZENIE

        Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.)  i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)

WÓJT GMINY PRUCHNIK

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

I  PODMIOT UPRAWNIONY:

organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane (art. 11 ust. 3 w/w ustawy)

II  RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW:

 1. działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik na kwotę 29.000 zł. ( w roku 2007 zrealizowano zadanie na kwotę 26.000 zł.) 
 2. działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice na kwotę 10.000 zł. ( w roku 2007 zrealizowano zadanie na kwotę 9.000 zł.)
 3. działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka na kwotę 10.000 zł. ( w roku 2007 zrealizowano zadanie na kwotę 9.000 zł.)
 4. działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi na kwotę 10.000 zł. ( w roku 2007 zrealizowano zadanie na kwotę 9.000 zł.)
 5. działalności szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej w miejscowości Pruchnik – na kwotę 4.600 zł. ( w roku 2007 zrealizowano zadania na kwotę 4.000 zł.)
 6. działalność w zakresie turystyki rowerowej w gminie Pruchnik – na kwotę 4.400 zł. (w roku 2007 zrealizowano zadanie na kwotę 4.000 zł.) 

Zakres zadania:

 1. organizacja zajęć sportowych,
 2. organizacja zawodów i rozgrywek rekreacyjno – sportowych,
 3. zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów.

Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 1. wynagrodzenie instruktorów i trenerów,
 2. diety dla zawodników oraz zwrot kosztów podróży za udział w rozgrywkach,
 3. opłaty za przewóz zawodników na mecze i rozgrywki,
 4. ubezpieczenia zawodników i opłaty regulaminowe,
 5. zakup środków czystości i napojów chłodzących,
 6. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,
 7. opłaty za sędziowanie meczy i rozgrywek sportowych,
 8. bieżące utrzymanie obiektów sportowych,
 9. zapewnienie opieki medycznej zawodnikom na meczach i rozgrywkach,

W/w wydatki i koszty realizowane będą na podstawie stosownych dokumentów typu: umowy, faktury, rachunki, delegacje, listy wypłat itp.

III ZASADY I WARUNKI  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

Złożenie oferty realizacji zadania zawierającej:

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia. 
 2. Oferta powinna zawierać: 
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania;
  2. termin i miejsce realizacji zadania;
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających     wykonanie zadania;
  5. wysokość środków finansowych własnych albo pozyskanych na realizację zadania z innych źródeł;
  6. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 
 3. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
  1. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wpisu czy zaświadczenia właściwego organu rejestrowego, do którego organizacje zostały wpisane;
  2. statut;
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok budżetowy 2007 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności); 
  4. zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia rachunku (z nazwą i numerem konta);

Ofertę należy składać na obowiązującym formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz. U. z 2005r Nr 264, poz. 2207) – formularz oferty można otrzymać w sekretariacie Urzędu Gminy Pruchnik (I piętro pok. nr 15)

IV  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7  dni od upływu terminu do składania ofert. Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2008r.
 2. Tryb oceny ofert:
  Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Pruchnik, która:
  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,
  2. otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,
  3. ustala, czy oferty spełniają warunki określone w pkt III ogłoszenia,
  4. odrzuca oferty, które nie zawierają danych określonych w pkt III ogłoszenia,
  5. analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
  6. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
  7. uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert,
  8. analizuje sposób wywiązywania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat oraz dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,
  9. w zależności od przedmiotu konkursu wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania Gminy, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego.

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

 1. zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz zadaniami statutowymi podmiotu,
 2. wartość merytoryczną projektu,
 3. koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,
 4. staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień związanych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat,
 5. dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

V  TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 10 kwietnia 2008 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pruchnik przy ul. Rynek 1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją określonego zadania.
 2. Przesyłki pocztowe muszą dotrzeć do Urzędu Gminy Pruchnik w terminie określonym w punkcie 1.

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski  

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.03.2008 10:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż