Wprowadzenie zmian do zarządzenia własnego Nr 1/2002 z dnia 1.07.2002 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy i podległych jednostek.

ZARZĄDZENIE Nr 66/07

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie:

wprowadzenia zmian do zarządzenia własnego Nr 1/2002 z dnia 1.07.2002 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy i podległych jednostek

 

Działając na podst. Art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 2 rozporządzenia MF z dnia 24 czerwca 2005 r. w nawiązaniu do art. 241 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

 

ZARZĄDZA SIĘ CO NASTĘPUJE:

 

§ 1.

 

W zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2002 z dnia l lipca 2002 nadaje się nowe brzmienie rozdziałom I - II, które stanowią zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 66/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 31 grudnia 2007 r.

Opis dokumentacji przetwarzania danych przy użyciu komputera

Rozdział l

Aktualny wykaz programów

Urząd Gminy Pruchnik dysponuje następującymi programami:

 1. Systemy operacyjny Windows 98/ XP HOME Editio / XP Professional Mandriva
 2. MS Office 2003/2007/ Open Office - Programy biurowe - Edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne,
 3. LEX dla Samorządu Terytorialnego - System informacji prawnej
 4. e-PFRON - Aplikacja do przygotowywania elektronicznych dokumentów PFRON
 5. Płatnik - program do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS
 6. Strix - program kosztorysujący
 7. Ewidencja ludności – Selud
 8. Bestia: System zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego
 9. Środki trwałe: program do ewidencji środków trwałych będących na stanie Gminy Pruchnik
 10. Finanse - Księgowość: Program do obsługi księgowej Gminy Pruchnik - autorstwa firmy BUK PROKIMA
 11. Płace program obsługujący płace pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych – autorstwa firmy BUK PROXIMA
 12. Księgowość materiałowa: program do prowadzenia ewidencji materiałowej Gminy Pruchnik - autorstwa firmy BUK PROXIMA
 13. System podatkowy podatek leśny, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych - autorstwa BUK Softres
 14. Księgowość podatkowa - autorstwa BUK Softres
 15. Rozliczenia komunalne-Woda ścieki - Program do rozliczania opłat za wodę i ścieki współpracujący z programem inkasenckim opartym na systemie PSION -autorstwa BUK Softres
 16. EGB - IV - Ewidencja Gruntów Budynków i Lokali
 17. Tales - pomoc materialna dla uczniów
 18. SIO - System Informacji Oświatowej
 19. Kasa - autorstwa BUK PROXIMA

Rozdział II

Przeznaczenie programów

Program Ewidencja ludności - autorstwa firmy ZETO, przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji ludności zamieszkującej Gminę Pruchnik. Baza zawiera dane osobowe mieszkańców.

Program Środki trwałe-autorstwa firmy INFO-SYSTEM, przeznaczony jest do;

 • ewidencji środków trwałych,
 • ewidencji umorzeń środków trwałych,
 • ewidencji wyposażenia i pozostałych środków trwałych,
 • ewidencja i inwentaryzacja wyposażenia,
 • umorzenie jest naliczane automatycznie w momencie wprowadzenia nowego środka lub zmiany jego wartości,
 • całość ewidencji ujmowana jest w okresach rocznych, zamknięcie roku powoduje generowanie bilansu otwarcia na rok następny,
 • wybór danych do sprawozdania SG -01,
 • możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzenie protokołu rozbieżności,
 • sporządzanie tabliczek inwentarzowych.

Program Finanse - Księgowość - autorstwa firmy PROXIMA, służy do prowadzenia rachunkowości budżetu gminy i jednostek podległych .

Program podatkowy - Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, środki transportowe, Księgowość podatkowa. W oparciu o dane ewidencyjne w programie tym naliczany jest wymiar podatku na podstawie ewidencji gruntów, tabel przeliczeniowych i stawek ustalonych stosowanymi uchwałami rady gminy. Prowadzone są konta podatników - podatek rolny, leśny, od nieruchomości i środków transportowych.

Program zapewnia:

 • zapisanie wprowadzonych zmian geodezyjnych,
 • naliczenie przepisów i odpisów,
 • księgowanie wpłat podatkowych
 • ustalanie zaległości i nadpłat,
 • rejestry przypisów i odpisów,
 • raporty o stanie należności dla poszczególnych miejscowości na raty wraz z dowodem wpłaty wg poszczególnych sołectw (dawny konto kwitariusz),
 • dowody indywidualnych wpłat wraz z naliczeniem odsetek wpisywane komputerowo lub na kwitariuszu K-103,

Program do rozliczeń należności komunalnych- Rozliczenia komunalne wody i ścieków - służy do ewidencji należności za wodę i ścieki wraz z tym programem współpracuje oprogramowanie inkasenckie (PSION).

Program zapewnia:

 • ustalenie należności za wodę i ścieki
 • księgowanie dokonanych wpłat
 • ustalenie zaległości i nadpłat
 • naliczenie odsetek
 • dowody indywidualnych wpłat wraz z naliczeniem odsetek wypisywane komputerowe przy pomocy programu (PSION) lub na kwitariuszu K-103,
 • oprogramowanie (PSION) pracuje z inkasentem w terenie i za jego pomocą na bieżąco po odczycie z wodomierzy wystawia się fakturę VAT wraz z dowodem wypłaty,
 • pracownik obsługujący stanowisko rozliczeniowe lub inkasent po zakończeniu odczytów u odbiorców dane z „PSIONA” eksportuje do programu rozliczającego należności za wodę i ścieki.

Program EGB-IV- Ewidencja gruntów, budynków i lokali służy do ewidencji gruntów i ich zmian na terenie gminy.

Program Kasa - służy do obsługi kasy, przy pomocy tego programu tworzy się przelewy bankowe raporty kasowe, dokumenty kasa przyjmie (KP ), kasa wyda (KW),pokwitowanie wpłat. Dokumenty KW i KP są drukami ścisłego zarachowania, numery nadawane są kolejno automatycznie..


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wprowadzenie zmian do zarządzenia własnego Nr 1/2002 z dnia 1.07.2002 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy i podległych jednostek.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2007 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.