Określenie planu wewnętrznej kontroli finansowej na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 60/07

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie:

określenia planu wewnętrznej kontroli finansowej na 2007 rok.

 

Działając na podstawie art.47 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póz. zm.) oraz Zarządzenia Nr 2/2002 Wójta Gminy Pruchnik z dnia 5.08.2002 w sprawie procedur kontroli finansowej.

 

ZARZĄDZAM:

 

§ 1.

 

W 2007 roku objąć kontrolą wewnętrzną następujące bloki tematyczne :

 1. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
 2. Dochody z tytułu opłat za wodę i ścieki.
 3. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.
 4. Wydatki majątkowe.
 5. Usługi remontowe.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Kontrolą wewnętrzną w/w zakresie objąć następujące jednostki:

 1. Urząd Gminy Pruchnik
 2. Gimnazjum w Pruchniku
 3. Zespół Szkół w Rozborzu Długim.

§ 3.

Ustalam skład osobowy Komisji do spraw kontroli wewnętrznej

 1. Robert Grządziel - Przew. Komisji
 2. Halina Gładysz  - Członek
 3. Agnieszka Wojdyła – Członek

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 60/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 24 października 2007 r.

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Procedury kontroli:

 1. prawidłowe ustalenie wartości nieruchomości,
 2. egzekwowanie od użytkowników wieczystych obowiązku wnoszenia opłat rocznych w ustawowym lub umownym terminie,
 3. prawidłowe postępowanie przy egzekwowaniu zaległych należności,

Dochody z tytułu opłat za wodę i ścieki

Procedury kontroli:

 1. prawidłowe zawieranie umów, zapewnienie zgodności stawek z ustaleniami organów gminy oraz określenie warunków dostawy wody, terminów i warunków płatności oraz regulacji odsetek za zwłokę,
 2. prawidłowe naliczanie opłat- ustalenie zużycia wody zgodnie ze stanem faktycznym(na podstawie zapisów osób dokonujących odczytów), a w przypadku odbiorców nieposiadających wodomierzy - zgodnie ze sposobem ustalenia zużycia wody określonym przez właściwy organ, egzekwowanie obowiązku terminowego wnoszenia opłat oraz podjęcie postępowania zmierzającego do wyegzekwowania zaległości.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

Procedury kontroli:

 1. podstawy naliczenia płac (umowy zlecenia, o dzieło o pracę, angaże pracowników)
 2. prawidłowość i rzetelność naliczania wynagrodzenia poprzez badanie dokumentów będących podstawą faktycznego czasu pracy tj. kart pracy, listy obecności, zwolnienia lekarskie, wnioski premiowe)
 3. prawidłowość potrąceń z wynagrodzenia 4. terminowość wypłaty wynagrodzenia

Zasady wstępnej oceny celowości wydatków poprzez sprawdzenie, że operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników za prawidłową pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym oraz, że wydatki mieszczą się w planie finansowym jednostki.

Wydatki majątkowe

Procedury kontroli:

 1. zgodność procedury wyboru wykonawcy z ustawą PZP
 2. zawarto prawidłowo umowy z dostawcą / wykonawcą
 3. odbiór i rozliczenie wydatków majątkowych

Zasady wstępnej oceny celowości wydatków poprzez sprawdzenie, że operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników za prawidłową pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym oraz, że wydatki mieszczą się w planie finansowym jednostki.

Usługi remontowe

Procedury kontroli wydatków obejmują w szczególności;

 1. Zgodność procedury wyboru wykonawcy z ustawą PZP
 2. Wykonawstwo remontów, a w szczególności czy:
  1. zawarto prawidłowo umowy
  2. zapewniony był prawidłowy nadzór nad wykonaniem remontów
  3. realizacja przebiegała zgodnie z planem
 3. Odbiór i rozliczenie remontu, a zwłaszcza czy:
  1. odbiór został dokonany z zachowaniem obowiązujących przepisów
  2. dokumentacja odbioru jest kompletna i prawidłowo sporządzona
  3. koszty remontu są zgodne z dokumentacją remontową tj. koszty remontu zaliczono w ciężar właściwego rodzaju działalności

Zasady wstępnej oceny celowości wydatków poprzez sprawdzenie, że operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników za prawidłową pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym oraz, że wydatki mieszczą się w planie finansowym jednostki..

 

 


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie planu wewnętrznej kontroli finansowej na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2007 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż