Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008  Pozycja 54346 Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Pruchnik

Adres pocztowy:

ul. Rynek 1 / 1

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Pruchnik

37-560

podkarpackie

Telefon:

Fax:

016 6288024

016 6288024


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa kruszyw na remont dróg gminnych terenie Gminy Pruchnik

II.1.2) Rodzaj zamówienia:    Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Dostawa -sukcesywna na teren Gminy Pruchnik kruszyw budowlanych i na remont dróg gminnych Pospółka (frakcja 0-31,5mm ) w ilości 800 m3 Mieszanka żwirowo -piaskowa 4-46mm w ilości 150 m3 Piasek płukany 0-2 mm w ilości 100 m3 Piasek żółty 0,2mm w ilości 100 m3 Żwir płukany melioracyjny 16-32mm w ilości 200 m3 Zamawiane kruszywa muszą spełniać wymogi normy PN-EN -13043:2004 Szczegółowy zakres dostaw do wyceny precyzuje: 1. załacznik nr 1 do siwz Excel

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot

14.21.22.00-2

Dodatkowe przedmiotyII.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 84550.00   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr:

NAZWA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   07/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś

Adres pocztowy:

os Pułaskiego 7/12

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Jarosław

37-500

podkarpackie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    84550.00

Oferta z najniższą ceną:   84550.00 / Oferta z najwyższą ceną:   100850.00

Waluta:   PLNPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa kruszyw budowlanych i na remont dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.04.2008 13:17
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:08.04.2008 13:17