Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008  Pozycja 49845 Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Pruchnik

Adres pocztowy:

ul. Rynek 1 / 1

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Pruchnik

37-560

podkarpackie

Telefon:

Fax:

016 6288024

016 6288024


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont nawierzchni drogi gminnej ŚWIEBODNA-JODŁÓWKA PARCELACJA (oznaczona nr działki 829 oraz 11

II.1.2) Rodzaj zamówienia:    Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego do gr 12 cm m2 414 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20cm m2 261 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno bitumiczna t 84 -wykonanie warstwy wiążącej gr 3 cm z mieszanki miner-bitum. m2 1725 -wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm z mieszanki miner-bitum. m2 1725 szczegółowo określono w przedmiarze robót

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot

45.23.31.42-6

Dodatkowe przedmiotyII.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 103945.49   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr:

NAZWA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   14/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka Akcyjna

Adres pocztowy:

ul Mickiewicza 79

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Leżajsk

37-300

podkarpackie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    103945.49

Oferta z najniższą ceną:   103945.49

/ Oferta z najwyższą ceną:   174040.27

Waluta:   PLNPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna-Jodłówka Parcelacja
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:15.04.2008 07:28
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:15.04.2008 07:28