Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008  Pozycja 52655Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Pruchnik

Adres pocztowy:

ul. Rynek 1 / 1

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Pruchnik

37-560

podkarpackie

Telefon:

Fax:

016 6288024

016 6288024


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:    Roboty budowlane  Robota budowlana  Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1 czyszczenie i odtwarzanie rowów z wraz z odwozem urobku własnym transportem na odległość do 1 km - długość kopanych rowów do głębokości 0,5 m 10700,00 m (0,6+1,2):2 x 0,5 x 10700= 4815m3 - długość kopanych rowów do głębokości 1 m 1700,00 m (0,6+1,8):2 x1 x 1700 =2040 m3


II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot

45.26.22.12-0

Dodatkowe przedmiotyII.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość  43293.00   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr:

NAZWA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   17/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Zakład Usługowo Wielobranżowy Stanisław Babiś

Adres pocztowy:

ŚWIEBODNA  120

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Pruchnik

37-560

podkarpackie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    43293.00

Oferta z najniższą ceną:   43293.00 / Oferta z najwyższą ceną:   119250.00

Waluta:   PLNPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:18.04.2008 08:47
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:18.04.2008 08:47