Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008  Pozycja 73399 Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Pruchnik

Adres pocztowy:

ul. Rynek 1 / 1

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Pruchnik

37-560

podkarpackie

Telefon:

Fax:

016 6288024

016 6288024


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy Pruchnik

II.1.2) Rodzaj zamówienia:    Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Część I Dostawa betonu Wspólny Słownik zamówień - CPV 288 14 000-1 Beton 1) Beton B 20 w ilości 200m3 Sukcesywna dostawa na żądanie Zamawiającego teren całej gminy Pruchnik Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania: Ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr. 92 poz. 881 z 2004r ) Część II Dostawa cementu i wapna Wspólny Słownik zamówień - CPV 28.81.12.00-2 Cement, 14. 12.12.00-7 wapno 1) Cement portlandzki CM I 20T 2) Cement portlandzki CM II 30T 3) Wapno hydratyzowane 5T Sukcesywne dostarczanie cementu i wapna na żądanie Zamawiającego Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania: Ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr. 92 poz. 881 z 2004r )oraz normy cement -PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1 2005 oraz Wapno budowlane PN-B-30020-1999 Część III Dostawa stali Wspólny Słownik zamówień - CPV 27300000-8 Produkty z żelaza i stali 1)- kątownik walcowany na gorąco 50x50x5 770 kg 2)- kątownik walcowany na gorąco 45x45x5 770 kg 3)- stal okrągła fi 18 1500kg 4)- stal żebrowana fi 10 800kg 5)- stal gładka fi 6 200 kg 6)- drut wiązałkowy 140 kg Dostawa jednorazowa Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania: Ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr. 92 poz. 881 z 2004r ) Szczegółowy wykaz materiałów zawiera załącznik EXCEL do siwz

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot

28.81.40.00-1

Dodatkowe przedmioty

28.81.12.00-2
27.30.00.00-8II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 95112.60   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: 1

NAZWA Część I Dostawa betonu


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   30/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Fadom S.A.

Adres pocztowy:

ul Ofiar Katynia 26

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Przemyśl

37-700

podkarpackie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    52800.00

Oferta z najniższą ceną:   52800.00 / Oferta z najwyższą ceną:   52800.00

Waluta:   PLN


CZĘŚĆ Nr: 2

NAZWA Część II Dostawa cementu i wapna


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   30/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

Adres pocztowy:

ul Kościelna 2

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Pruchnik

37-560

podkarpackie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    28840.00

Oferta z najniższą ceną:   28840.00 / Oferta z najwyższą ceną:   28840.00

Waluta:   PLN


CZĘŚĆ Nr: 3

NAZWA Część III Dostawa stali


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   30/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

Adres pocztowy:

ul Kościelna 2

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

ruchnik

37-560

podkarpackie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    13472.60

Oferta z najniższą ceną:   13472.60 / Oferta z najwyższą ceną:   13472.60

Waluta:   PLNPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:30.04.2008 11:24
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:30.04.2008 11:24