Przedstawienie Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty spłaty długu.

ZARZĄDZENIE Nr 62/07

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie:

przedstawienia Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty spłaty długu.

 

Na podstawie art. 181 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami).

 

WÓJT GMINY PRUCHNIK
ZARZĄDZA:

 

§ 1.

 

Przedstawić Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

 1. projekt uchwały budżetowej na 2008r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  załącznik Nr 1
 2. prognozę łącznej kwoty spłaty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań – załącznik nr 2

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 62/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2007 r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

w sprawie:

uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na rok 2008.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Gminy

uchwala co następuję:

 

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości:  20.940.719

zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości:  21.640.719

zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 3.

 1. Określa się deficyt budżetowy w wysokości:  700.000
 2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą przychody pochodzące  z długoterminowych kredytów bankowych w kwocie:  700.000
 3. Określa się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości:  300.000
 4. Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętego kredytu będą przychody pochodzące z długoterminowych kredytów bankowych w kwocie:  300.000
 5. Ustala się przychody budżetowe gminy w kwocie:  1.000.000
  w tym:
  • z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości:  700.000
  • z tytułu zaciągniętego kredytów bankowych na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości:  300.000
 6. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie:  300.000
 7. Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości:  175.000
 2. celową w wysokości 100.000 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli
 3. celową w kwocie 5.000 na zarządzanie kryzysowe.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodne z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 37.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla
  • gminnych instytucji kultury w kwocie:  225.000
 2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę:  105.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
 3. Ustala się dotacje celową dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pruchniku, Jodłówce  i Kramarzówce na prace w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury w kwocie:  60.000 zł. tj.
  • remont zabytkowego ołtarza w Pruchniku:  20.000
  • remont kaplicy i studzienki w Jodłówce:  20.000
  • przebudowa cerkwi w Kramarzówce:  20.000
   W/w obiekty wpisane są do rejestru zabytków.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
 2. lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 3. samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań do sumy 800.000 na wydatki bieżące

§ 9.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości:  1.000.000

w tym na:

 1. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości:  700.000
 2. spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości:  300.000

§ 10.

Ustala się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego w kwocie:  42.000

w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie:  41.500

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:  500

§ 12.

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości:  3.446.000

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obwiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

DOCHODY

Dział

Nazwa

Kwota

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eklektyczną, gaz i wodę

231.000

a) dochody bieżące

    w tym:

    - darowizny na budowę wodociągów

    - opłaty za wodę z wodociągu gminnego

    - odsetki od nieterminowych wpłat

231.000

30.000

200.000

1.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

108.560

a) dochody bieżące

   w tym:

   - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych

   - wpływy z dzierżawy budynków komunalnych

   - najem budynków mieszkalnych

   - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

   - dzierżawa za obwody łowieckie

   - zwrot za c.o. w mieszkaniu komunalnym

   - odsetki od nieterminowych rat

b) dochody majątkowe

   w tym:

    - sprzedaż lokali na raty

108.060

13.000

63.579

21.436

4.845

1.700

3.000

500

500

500

710

Działalność usługowa

20.000

a) dochody bieżące

   w tym:

   - opłata grobowa

20.000

20.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.588

a) dochody bieżące

  w tym:

   - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
     realizację zadań bieżących z zakresu administracji
     rządowej zleconych gminie

1.588

1.588

750

Administracja publiczna

66.383

a) dochody bieżące

   w tym:

   - dotacja celowa na realizację zadań bieżących 
     z zakresu administracji  rządowej

   - wpływy z różnych dochodów (tj. wynagrodzenie dla
     płatnika PIT)

   - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
     z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

66.383

61.983

2.400

2.000

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3.606.665

a) dochody bieżące

   w tym:

   - podatek dochodowy od osób fizycznych

   - podatek dochodowy od osób prawnych

   - podatek rolny

   - podatek leśny

   - podatek od nieruchomości

   - wpływy z karty podatkowej

   - podatek od spadków i darowizn

   - opłata skarbowa

   - opłata eksploatacyjna

   - podatek od czynności cywilnoprawnych

   - podatek od środków transportowych

   - opłata targowa

   - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

   - odsetki

3.606.665

1.366.756

200.000

598.000

20.420

1.155.539

200

4.000

25.000

90.000

30.000

34.750

3.000

75.000

4.000

758

Różne rozliczenia 

11.479.603

a) dochody bieżące

  w tym:

  - subwencja ogólna w części wyrównawczej

  - subwencja ogólna w części oświatowej

  - subwencja ogólna w części równoważącej

  - odsetki

11.479.603

3.953.941

7.132.709

382.953

10.000

801

Oświata i wychowanie

53.800

a) dochody bieżące

  w tym:

  - wpływy z czynszów

  - wynajem sal sportowych

  - wpływy za korzystanie z przedszkola

  - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne

b) dochody majątkowe

  w tym:

  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości

53.300

12.000

1.200

39.600

500

500

500

852

Pomoc społeczna

5.207.720

a) dochody bieżące

  w tym:

  - wpływy za usługi opiekuńcze

  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
    zleconych z zakresu administracji rządowej

  - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie
    zadań własnych Gminy

  - dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego 
    z realizacji zadań zleconych

5.207.720

1.400

4.832.320

373.000

1.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

70.000

a) dochody bieżące

   w tym:

   - wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu

70.000

70.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

95.400

  a) dochody bieżące

    w tym:

    - opłaty za ścieki

    - odsetki

    - darowizny na budowę kanalizacji

95.400

90.000

400

5.000

Razem

20.940.719

 

 

Załącznik Nr 2

do Projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

13.660

01030

Izby Rolnicze

a) wydatki bieżące

11.960

11.960

01095

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

1.700

1.700

020

Leśnictwo

7.000

02001

Gospodarka leśna

a) wydatki bieżące

    w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

7.000

7.000

5.000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.942.536

40001

Dostarczanie ciepła

a) wydatki majątkowe

1.000.000

1.000.000

40002

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące

    w tym:

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

942.536

402.536

182.536

540.000

600

Transport i łączność

1.000.000

60016

Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące
    w tym

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

1.000.000

500.000

10.000

500.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

873.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

873.000

323.000

20.000

550.000

710

Działalność usługowa

80.000

71035

Cmentarze

a) wydatki bieżące

    w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

60.000

60.000

10.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące

    w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.000

20.000

20.000

750

Administracja publiczna

2.575.444

75011

Urzędy Wojewódzkie

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne
       od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

135.000

129.000


126.117

6.000

75022

Rady Gmin

a) wydatki bieżące

75.400

75.400

75023

Urzędy Gmin

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

2.340.044

2.240.044

1.812.044

100.000

75095

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

5.000

5.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące (zakup imprez promocyjnych 
   - 10.000, zakup gazety lokalnej “Ziemia
     Pruchnicka” - 4.000
     zakup materiałów promocyjnych 6.000)

20.000

20.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.588

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

1.588

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

430.000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

430.000

180.000

30.000

250.000

801

Oświata i wychowanie

7.297.213

80101

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

4.232.542

4.222.542

3.172.086

10.000

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące

    w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

299.335

299.335

247.262

80104

Przedszkola

a) wydatki bieżące

    w tym: 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

393.968

393.968

321.740

80110

Gimnazja

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

2.110.647

2.080.647

1.553.459

30.000

80113

Dowóz dzieci

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
    - dotacje

189.617

189.617

38.371

37.000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

42.000

42.000

8.400

80195

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

29.104

29.104

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

80.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 

a) wydatki bieżące

    w tym
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

80.000

80.000

68.000

757

Obsługa długu publicznego

60.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

60.000

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - obsługa papierów wartościowych i pożyczek
      jednostek samorządu terytorialnego

60.000

60.000

758

Różne rozliczenia

280.000

75818

Rezerwy ogólne celowe

a) wydatki bieżące

280.000

280.000

851

Ochrona zdrowia

75.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące

37.500

37.500

85153

Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące

37.500

37.500

852

Pomoc społeczna

5.477.020

85203

Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

301.320

301.320

200.419

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych

a) wydatki bieżące

    w tym: 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4.361.000

4.361.000

135.506

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

a) wydatki bieżące

16.000

16.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne

a) wydatki bieżące

461.000

461.000

85215

Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące

10.000

10.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

185.700

185.700

169.049

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

30.000

30.000

27.000

85295

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

112.000

112.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

212.838

85401

Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące

    w tym: 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

209.338

209.338

116.269

85446

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

a) wydatki bieżące

500

500

85415

Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące

3.000

3.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

727.420

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące

    w tym
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

462.420

162.420

10.000

300.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

55.000

5.000

50.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

210.000

160.000

50.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

365.000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

a) wydatki bieżące

    w tym: 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

30.000

30.000

10.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - dotacje

145.000

145.000

145.000

92116

Biblioteki

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - dotacja

80.000

80.000

80.000

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - dotacja

b) wydatki majątkowe

110.000

60.000

60.000

50.000

926

Kultura fizyczna i sport

143.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - dotacje
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

108.000

98.000

68.000

5.000

10.000

92601

Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące

35.000

35.000

Razem

21.640.719

 

Załącznik Nr 3

do Projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

Rozchody

Paragraf

Wyszczególnienie

     Kwota

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

300.000

Przychody

Paragraf

Wyszczególnienie

      Kwota

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1.000.000

Załącznik Nr 4

do Projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wydatki na realizację tych zadań

Dochody

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.588

- dotacja na aktualizację spisów wyborców

1.588

750

Administracja publiczna

61.983

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie
  3 etatów wykonujących w/w zadania

61.983

852

Pomoc społeczna

4.832.320

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków
  wsparcia

301.320

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń
  rodzinnych

4.361.000

- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia
  zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia
  z pomocy społecznej

16.000

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze

154.000

Razem

4.895.891

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

1.588

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

1.588

1.588

750

Administracja publiczna

61.983

75011

Urzędy Wojewódzkie

a) wydatki bieżące

    w tym:
    -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

61.983

61.983

59.572

852

Pomoc społeczna

4.832.320

85203

Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

301.320

301.320

200.419

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia
  emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4.361.000

4.361.000

135.506

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

a) wydatki bieżące

16.000

16.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a) wydatki bieżące

154.000

154.000

Razem

4.895.891

 

 

Załącznik Nr 5

do Projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia  

Dotacje celowe udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Lp.

Nazwa zadania

      Kwota

1

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka

10.000

2

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice

10.000

3

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi

10.000

4

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik

29.000

5

Działalność szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej
w miejscowości Pruchnik

4.600

6

Działalność szkoleniowa w zakresie kolarstwa górskiego w gminie Pruchnik

4.400

7

Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Jarosławiu

37.000

Razem

105.000

 

 

Załącznik Nr 6

do Projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Lp.

Klasyfikacja

Wyszczególnienie

Kwota

Dział

Rozdział

Paragraf

I

Stan środków obrotowych
na początku roku

3.000

II

900

90011

Przychody ogółem

8.000

0690

w tym

  - wpływy z Urzędu
    Marszałkowskiego

8.000

III

900

90011

Wydatki ogółem

11.000

4210

w tym

  - zakup drzew, krzewów na
    zieleniaki i wysypisko śmieci
  - zakup worków na śmieci
    które służą utrzymaniu
    czystości

7.000

2.000

4300

- szkolenie z zakresu ochrony
   roślin

- opracowanie monitoringu gleb

1.000

 

1.000

IV

Stan środków obrotowych
na koniec roku

0

 

Załącznik Nr 7

do Projektu

 Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

 

Zadania inwestycyjne

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Środki własne

Pozostałe

1

Budowa zbiorników wyrównawczych

200.000

200.000

-

2

Wodociągowanie – Korzenie

140.000

140.000

-

3

Rozbudowa ujęć wody w Hawłowicach

200.000

200.000

-

4

Remont drogi ul. Armii Krajowej
w Pruchniku

500.000

500.000

-

5

Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia

500.000

500.000

-

6

Modernizacja budynku gospodarki komunalnej

50.000

50.000

-

7

Remont budynku Urzędu Gminy

100.000

100.000

-

8

Rozbudowa remizy strażackiej
w Pruchniku Górnym

200.000

200.000

-

9

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Świebodna

50.000

50.000

-

10

Dokumentacja na łącznik przy Gimnazjum w Pruchniku

30.000

30.000

-

11

Kanalizacja gminy

300.000

300.000

-

12

Wsparcie finansowe spółki – gospodarka odpadów

50.000

50.000

-

13

Budowa punktów oświetleniowych

50.000

50.000

-

14

Rewitalizacja rynku – cd

50.000

50.000

-

15

Zakup kosiarki

10.000

10.000

-

16

Zakup sprzętu z oprogramowaniem USC

6.000

6.000

-

17

Energia odnawialna – kolektory słoneczne

1.000.000

1.000.000

-

18

Zakupy inwestycyjne SP Pruchnik

10.000

10.000

-

Razem:

3.446.000

3.446.000

-

 

 

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU

Dochody zastały przyjęte do projektu budżetu wg następujących kalkulacji: 

 • wodociągowanie
  • darowizna na budowę wodociągu (20 szt. po 1.500)
  • opłaty za pobór wody – 200.000 ( przyjęto przewidywane wykonanie 2007r.
   wg obowiązujących stawek)
  • odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000
   .
 • gospodarka mieszkaniowa
  • użytkowanie wieczyste - 4.845 (wg wykonania 2007r.)
  • najem, dzierżawa budynków - 85.015 wg stawek obowiązujących
  • dzierżawa gruntów - 13.000 wg stawek obowiązujących
  • zwrot za c.o. w budynku komunalnym - 3.000
  • sprzedaż lokali rozłożonych na raty - 500
  • dzierżawa za obwody łowieckie - 1.700
  • odsetki od nieterminowych wpłat - 500
   .
 • działalność usługowa
  • opłata grobowa - 20.000 (wg wykonania 2007r.)
   .
 • administracja publiczna
  • dochody jednostek samorządu terytorialnego za wydawanie dowodów
   osobistych - 2.000 (wg wykonania 2007r.)
  • dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 3 etatów - 61.983
    (decyzje WP w załączeniu)
  • wynagrodzenie dla płatnika PIT - 2.400 (wykonanie z 2007r.)
   .
 • urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
  oraz sądownictwa
  • dotacja celowa z budżetu państwa za aktualizację spisów wyborców - 1.588
    (decyzja KBW w załączeniu)
   .
 • podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych
  •          200 - wpływy z karty podatkowej (prognoza 2007r.)
  • 1.155.539 - podatek od nieruchomości (ustalono przypis ma 2008r. wg stanu 
                    na 30.10.2007r. i propozycji stałych komisji poszczególnych
                    stawek podatkowych tj. wymiar na 2008r. 1.460.100,11 minus 
                    zwolnienia 201.800,35 i minus 8% wskaźnik nieściągalności) 
  •    598.000 - podatek rolny (przyjęto średnią cenę żyta 46,00
                     tj. 5.667.5822 ha przel. x 115 = 651.771,96
                     930,0579 ha fizycz. x 230 = 213.913,32 (5g)
                     minus scalenie i ulga nabycia i 17% wskaźnika
                     nieściągalności 267.685,28
  •     20.420 - podatek leśny ( 1.235.2174 x 16,21 = 20.022,88
                    24.5190 x 16,21 = 397,46)
  •       4.000 - podatek od spadków i darowizn (prognoza)
  •     25.000 - opłata skarbowa (prognoza)
  •     90.000 - opłata eksploatacyjna (prognoza)
  •     30.000 - podatek od czynności cywilnoprawnych (prognoza)
  •     34.750 - podatek od środków transportowych (wg obowiązujących stawek)
  •       3.000 - opłata targowa (prognoza)
  •     75.000 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wykonanie 2007r.)
  •       4.000 - odsetki od nieterminowych wpłat
  • 1.366.756 - podatek dochodowy od osób fizycznych (decyzja MF)
  •    200.000 - podatek dochodowy od osób prawnych (prognoza na bazie 
                    wykonania 2007r.)
   .
 • różne rozliczenia
  • subwencja ogólna - 11.469.603
  • odsetki od lokat - 10.000
   .
 • oświata
  • najem, dzierżawa budynków - 12.000 (1.219 m-cznie x 12 m-cy
    minus 18% wskaźnik nieściągalności)
  • wynajem sal sportowych - 1.200 (prognoza)
  • dobrowolne wpłaty rodziców - 39.600 ( 60 dzieci po 60zł. x 11 m-cy)
  • zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne - 500 (prognoza)
   .
 • pomoc społeczna
  • dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie ŚDS - 301.320 (decyzje WP)
  • dochody jednostek samorządu terytorialnego z odpłatności uczestników ŚDS - 150
  • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych - 4.361.000
   (decyzja WP)
  • dochody jednostek samorządu terytorialnego z zaliczki alimentacyjnej - 850
  • dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie zasiłków i pomoc
   w naturze - 353.000 (decyzja WP)
  • dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne
   (decyzja WP) - 16.000
  • dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS - 125.000
  • dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach - 49.000
  • usługi opiekuńcze (prognoza) - 1.400
   .
 • świetlice szkolne
  • wpłaty rodziców na wyżywienie (prognoza) - 70.000
   .
 • ochrona środowiska
  • opłata za ścieki - 90.000 (wg obowiązujących stawek)
  • odsetki od nieterminowych wpłat - 400
  • darowizny na budowę kanalizacji - 5.000

Wydatki przyjęto wg następujących kalkulacji:

Rolnictwo i łowiectwo - 13.660

Izby rolnicze - 11.960

   Wydatki bieżące:

      - odpis 2% planowanego podatku rolnego dla izby rolniczej w Boguchwale
     
(598.000zł x 2%)

Pozostała działalność - 1.700

   Wydatki bieżące:

      - zakup paszy dla zwierzyny leśnej

Leśnictwo - 7.000

Gospodarka leśna - 7.000

   Wydatki bieżące:

      - pielęgnacja lasów komunalnych – umowy o dzieło, zakup sadzonek itp.

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1. 942.536

 

Dostarczanie ciepła 1.000.000
   Wydatki majątkowe:

      - energia odnawialna – kolektory słoneczne 1.000.000

 

Dostarczanie wody - 942.536

   Wydatki bieżące: 402.536

      - utrzymanie 5 etatów osób, które wykonują zadania z zakresu wodociągowania, założony
        jest 10 % wzrost wynagrodzeń i 3 % fundusz nagród 182.536
    
 - bieżące remonty, opłaty i zakup materiałów zapewniające funkcjonowanie  sieci
        wodociągowej 220.000

 

   Wydatki majątkowe: 540.000 
      - budowa zbiorników wyrównawczych 200.000
      - wodociągowanie - Korzenie 140.000
      - rozbudowa ujęć wody w Hawłowicach wraz ze stacją uzdatniania wody 200.000

 

Transport i łączność - 1.000.000

Drogi publiczne gminne - 1.000.000

   Wydatki bieżące:

      - zimowe utrzymanie dróg 50.000
      - remonty bieżące w tym umowy zlecenia i o dzieło, zakup materiałów remontowych,
        opłaty i składki 420.000
      - utrzymanie koparki 30.000

   Wydatki majątkowe:

      - remont ul. Armii Krajowej 500.000

Gospodarka mieszkaniowa - 873.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 323.000

   Wydatki bieżące:

      - zakup materiałów remontowych dla budynków komunalnych, zakup energii, wywóz
        nieczystości, usługi geodezyjne, koszty aktów notarialnych. 273.000
    
 - wynagrodzenia wypłacone za usługi wykonawcze na umowy o dzieło 20.000
      - remont świetlicy w Kramarzówce 30.000

 

   Wydatki majątkowe :

      - Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 500.000
      -
Modernizacja budynku gospodarki komunalnej 50.000

 

Działalność usługowa - 80.000

 

Cmentarze - 60.000

 Wydatki bieżące:

      - bieżące utrzymanie cmentarzy tj. wywóz nieczystości, pielęgnacja 30.000
    
 - remont alejek cmentarnych (wyłożenie kostką brukową) 30.000

Plany zagospodarowania przestrzennego - 20.000

   Wydatki bieżące:

      - wykonywanie zadań w zakresie planowania przestrzennego (umowa o dzieło) 20.000

Administracja publiczna - 2.575.444

Urzędy Wojewódzkie - 135.000

   Wydatki bieżące:

      - utrzymanie trzech etatów wykonujących zadania zlecone 
        tj. USC, Meldunki i OC tj. wynagrodzenia i pochodne 126.117
        oraz odpis na FŚS 2.883
      
 Otrzymano dotację na w/w zadania to kwota 61.983zł. zaś środki własne to 67.017zł.   

  

Wydatki majątkowe: 
      - zakupy inwestycyjne i zakup sprzętu z oprogramowaniem do USC 6.000

Rady Gmin - 75.400

   Wydatki bieżące

      - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy tj.
         - dieta dla Przewodniczącego Rady (12 m-cy x 650 zł), 
         - Zastępcy Przewodniczącego Rady (2 x 12mcy x 380), Przewodniczących Komisji
           Stałych (3 x 12 x 380) i pozostali (9 x 350 x 12) 68.400
         - diety dla sołtysów (40 x 10 x 12) 4.800
        
- pozostałe koszty tj. opłata pocztowa, zakup materiałów kancelaryjnych, woda,
           paluszki 2.200

 

Urzędy Gmin - 2.340.044

   Wydatki bieżące 2.240.044

      - wynagrodzenia i pochodne 1.812.044
      
 w tym:
       
 - utrzymanie 33 stałych etatów i 8pracowników robót interwencyjnych przez 5 m –cy
          i 2 pracowników interwencyjnych przez 12 m-cy, założony jest 10% wzrost
          wynagrodzenia, 3% fundusz nagród i 3 nagrody jubileuszowe.
       
- odpis na FŚS 31.916 
          tj.
        
 38 x 804,60 = 30.575
       
  10 x 134,10 = 1.341

      - wydatki związane z utrzymaniem obiektu UG i wykonanie zadań własnych 396.084
        tj. energia, gaz, opłaty bankowe, pocztowe, materiały kancelaryjne, delegacje,
       ubezpieczenie, zakup wyposażenia itp.

   Wydatki majątkowe 100.000

      - modernizacja budynku UG.

Pozostała działalność - 5.000

   Wydatki bieżące:

      - odprowadzenie składek członkowskich do ZGWRR 2.500 i PSST 2.500

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20.000

   Wydatki bieżące :

      - zakup imprez promocyjnych 10.000

      - zakup gazety lokalnej "Ziemia Pruchnicka" 4.000
      - zakup materiałów promocyjnych 6.000

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa - 1.588

Wydatki bieżące
   - konserwacja systemu komputerowego, zakup materiałów biurowych służących aktualizacji
     spisów wyborczych.

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 535.000

Ochotnicze Straże Pożarne - 430.000

   Wydatki bieżące 180.000

      w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne dla kierowców, mechaników OSP 30.000

      - diety za manewry 1.500

      - zakup paliwa, materiałów remontowych, umundurowania 73.500

      - zakup usług pozostałych 35.000

      - opłaty i składki 10.000

      - zakup usług remontowych 30.000

   Wydatki majątkowe

      - modernizacja remizy OSP Pruchnik Górny 200.000

      - zakup samochodu strażackiego OSP Świebodna 50.000

Oświata i wychowanie - 7.297.213

Szkoły podstawowe - 4.232.542

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 3.172.086
     
  złożony został 2,3% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, fundusz nagród i wydatki na
        pomoc zdrowotną
      - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 1.050.456
        min:
       
- wykonanie ogrodzenia i schodów wejściowych SP Kramarzówka 10.000
       
 - remont wewnątrz szkoły klasopracowni i ogrodzenie terenu wokół szkół
          w SP Jodłówka 50.000
        - ogrodzenie terenu wokół szkoły w SP Świebodna 20.000
      
 - modernizacja kotłowni w SP Pruchnik Nr 2 - 13.000
      
 - zagospodarowanie terenu wokół SP Pruchnik Nr 1 - 7.000

 

   Wydatki majątkowe:  
      - zakup radiowęzła i monitoring do SP Nr 1 Pruchnik 10.000

Oddziały przedszkolne - 299.335

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 247.262 (założono 2,3% wzrostu wynagrodzeń) 
    
 - pozostałe wydatki 52.073 związane z funkcjonowaniem oddziałów

 

Przedszkole - 393.968

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 321.740

      - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 72.228  
        w tym:
        - wyłożenie części korytarza wykładziną i doposażenie placu zabaw 9.500

 

Gimnazja - 2.110.647

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 1.553.459
       
(założono wzrost 2,3%, nagrodę jubileuszową, fundusz nagród i pomoc zdrowotną nauka
        dodatkowego języka obcego od września (32.000)), 
      - pozostałe wydatki na funkcjonowanie placówki 527.188
      
 w tym: 
        - remont małej i dużej sali sportowej (23.213)

   Wydatki majątkowe

      - budowa łącznika - dokumentacja 30.000

 

Dowóz dzieci - 189.617

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 38.371

      - zakup usług pozostałych 70.741

      - dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Jarosławia 37.000

      - zakup materiałów, paliwa 40.000

      - ubezpieczenie i inne opłaty 2.700
      - FŚS 805

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 42.000

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 8.400

      - dopłata da czesnych i innych kursów kwalifikacyjnych 33.600

Pozostała działalność - 29.104

   Wydatki bieżące

      - odpis na FŚS za emerytów i rencistów nauczycieli 29.104 (kwota szacunkowa)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem - 80.000

 

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenie za inkaso podatków 68.000 (8% od zainkasowanych podatków)

      - opłata pocztowa i bankowa 8.000

      - zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków 4.000

Obsługa długu publicznego - 60.000

   Wydatki bieżące

      - odsetki od kredytu komercyjnego zaciągniętego w BS Jarosław i planowanego
        do zaciągnięcia 60.000

 

Różne rozliczenia - 280.000

 

   Wydatki bieżące:

      - rezerwa ogólna 175.000
      - rezerwa celowa 105.000
        w tym:
        - odprawy emerytalne 100.000
        - zarządzenie kryzysowe 5.000

Ochrona zdrowia - 75.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 37.500

   Wydatki planowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania
   problemów alkoholowych dla gminy na 2008 rok

Zwalczanie narkomani - 37.500

   Wydatki planowane są zgodnie z gminnym programem zwalczania narkomani na 2008 rok.

Pomoc społeczna - 5.477.020

Ośrodki wsparcia - 301.320

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 200.419 (założono 7 etatów,10% wzrost wynagrodzeń
        i 3% fundusz nagród) 
      - odpis na Fundusz Świadczeń Społecznych 5.632
    
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka 95.269 
       
zadania zlecone 100% dotacji

Świadczenia rodzinne - 4.361.000

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 135.506

        (w tym 40.000 na składki ZUS od w/w świadczeń)

      - opłata bankowa i pocztowa 30.000

      - zakup materiałów i wyposażenia 5.324

      - wypłata świadczeń rodzinnych 4.190.170
       
 zadanie zlecone w 100% dotacji

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.000

   Wydatki bieżące

      - odprowadzenie w/w składek 16.000

        zadanie zlecone 100% dotacji

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenia społeczne - 461.000

   Wydatki bieżące

      1. zadania własne gminy: 108.000

          - zasiłki celowe i celowe specjalne 50.000

          - finansowanie pobytu mieszkańców z terenu Gminy w DPS 58.000

      2. zadania zlecone

          - zasiłki stałe 154.000

          - zasiłki okresowe
      3. dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa 119.000

Dodatki mieszkaniowe - 10.000

   Wydatki bieżące

      - dodatki mieszkaniowe 10.000
      
 zadania własne Gminy

Ośrodki pomocy społecznej - 185.700

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 169.049  4 etaty, 10% wzrostu i 3% funduszu nagród)

      - odpis na FŚS 3.218

      - pozostałe wydatki 13.433

      Dotacja na w/w zadanie wynosi 125.000, środki własne 60.700zł.

Usługi opiekuńcze - 30.000

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 27.000 (1 etat)

      - odpis na FŚS 804

      - pozostałe wydatki 2.196

Pozostała działalność - 112.000

   Wydatki bieżące

      - dożywianie dzieci w szkołach 82.000

        tj.

        - środki własne 33.000

        - dotacje 49.000
      - prace społecznie użyteczne 30.000

Edukacyjna opieka wychowawcza - 212.838

Świetlice szkolne - 209.338

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 116.269 (1 etat nauczycieli i 4 etaty obsługi)

      - pozostałe wydatki 23.069

      - zakup żywności 70.000

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - 500

   Wydatki bieżące

      - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w świetlicy szkolnej

Pomoc materialna dla uczniów - 3.000

   Wydatki bieżące

      - Stypendia edukacyjne i zapomogi losowe ze środków własnych gminy

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 727.420

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 462.420

   Wydatki bieżące

      - utrzymanie sieci kanalizacyjnej 162.420

   Wydatki majątkowe

      - budowa sieci kanalizacyjnej 300.000

 

Oczyszczenie miast i wsi - 55.000

   Wydatki bieżące

      - zakup worków na śmieci, opłacenie kosztów związanych z wywozem bezdomnych
        i padłych zwierząt 5.000
 
   Wydatki majątkowe:
      - Gospodarka odpadami 50.000
         - pokrycie wkładu finansowego spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
           z siedzibą w Radymnie”

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 210.000

   Wydatki bieżące

      - zakup energii i konserwacji oświetlenia 160.000

 

   Wydatki majątkowe

      - budowa nowych punków oświetleniowych 50.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 365.000

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 30.000

   Wydatki bieżące

      - zakup sprzętu muzycznego, mundurów dla orkiestry dętej 20.000

      - wynagrodzenia i pochodne 10.000 (umowy zlecenia czy o dzieło na zakup usług
        kulturalnych na imprezy gminne np. orkiestry dętej)

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 145.000

   Wydatki bieżące

      - dotacja dla instytucji kultury 145.000


Biblioteki - 80.000

   Wydatki bieżące

      - dotacja dla instytucji kultury 80.000

Ochrona i konserwacja zabytków - 110.000

   Wydatki bieżące 60.000

      - dotacja na prace z zakresie ochrony i konserwacji kultury (3 wnioski) 60.000

 

   Wydatki majątkowe

      - rewitalizacja rynku 50.000

Kultur fizyczna i sport - 143.000

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 108.000

   Wydatki bieżące

      - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu działalności szkoleniowej dzieci
        i młodzieży 68.000
      - wynagrodzenia i pochodne 5.000

      - zakup sprzętu sportowego i nagród 10.000

      - zakup energii elektrycznej na stadionie sportowym 5.000

      - usługi transportowe 10.000

Obiekty sportowe - 35.000

  Wydatki bieżące:

      - Utrzymanie obiektów sportowych 35.000

 


 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 62/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2007 r.

 1. Dług Gminy Pruchnik na dzień 31.12.2007r. będzie wynosił:  350.000
  tj.
  • kredyt w BS w Jarosławiu:  350.000
 2. Ustala się dług Gminy Pruchnik na dzień 31.12.2008r. w wysokości:  1.050.000
 3. W skład długu wchodzą wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek w tym:
  • zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu  w BS Jarosław:  50.000
  • zobowiązania z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów czy pożyczek:  1.000.000
   (okres spłaty 2008 – 2010)

Prognoza spłaty długu i spłaty na rok 2008 – 2010

Lp.

Wyszczególnienie

Prognoza

2008

2009

2010

1

Dochody ogółem

20.940.719

22.044.663

23.351.690

2

Wydatki ogółem

w tym:

obsługa długu publicznego

21.640.719

60.000

21.794.663

150.000

22.551.690

80.000

3

Rozchody ogółem

w tym:

spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

300.000

300.000

250.000

250.000

800.000

800.000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedstawienie Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty spłaty długu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2007 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż