Ustalenie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

UCHWAŁA Nr 92/XVI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie :
ustalenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

            Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Gospodarowanie środkami pomocy zdrowotnej

 1. Corocznie w budżecie Gminy Pruchnik wyodrębnia się środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
 2. Środki, o których mowa w pkt. l planowane są w rocznym planie finansowym szkoły lub placówki oświatowej i dysponuje nimi dyrektor.
 3. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania środkami na pomoc zdrowotną dyrektor szkoły lub placówki oświatowej powołuje Komisję Zdrowotną.
 4. W skład Komisji Zdrowotnej wchodzą: przewodniczący wskazany przez Dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, 1-3 członków Rady Pedagogicznej, po jednym przedstawicielu prawicielu związków zawodowych, działających na terenie szkoły lub placówki oświatowej, może być również powołany przedstawiciel nauczycieli emerytów i rencistów.
 5. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy analizowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej.
 6. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
 7. Wnioski nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej komisja rozpatruje według kolejności wpływu co najmniej raz na kwartał.
 8. Wnioski bez pełnej dokumentacji nie będą rozpatrywane.
 9. Wnioski, które wpłyną po 10 grudnia każdego roku będą rozpatrywane w następnym roku kalendarzowym.
 10. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na następny rok
 11. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje dyrektor szkoły lub placówki oświatowej.

§ 2.

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej.

 1. Ze świadczenia przyznawanego w ramach pomocy zdrowotnej mogą korzystać:
  1. nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć.
  2. byli nauczyciele - emeryci i renciści - danych szkół i placówek oświatowych, którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół lub placówek oświatowych, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym.

§ 3.

Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej.

 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w wysokości od 200 zł do 600 zł.
 2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
  1. przewlekłą chorobą nauczyciela,
  2. długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie na poratowanie zdrowia,
  3. długotrwałym leczeniem specjalistycznym, z wyłączeniem leczenia stomatologicznego i stomatologiczno-protetycznego,
  4. specjalistycznym leczeniem się poza miejscem zamieszkania.
 3. Warunkiem przyznawania pomocy zdrowotnej jest:
  1. posiadanie uprawnienia do korzystania z pomocy zdrowotnej,
  2. złożenie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,
  3. przedłożenie dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt. 2,
  4. przedłożenie oświadczenia o przeciętnych dochodach netto na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł dochodu, z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli komisja bierze pod uwagę:
  1. wysokości ponoszonych kosztów leczenia,
  2. sytuację materialną nauczyciela i jego rodziny,
  3. inne okoliczności:
   • odległości od miejscowości, w której nauczyciel się leczy,
   • czas trwania leczenia,
   • konieczność stosowania specjalnej diety,
   • konieczność zakupu drogich leków i innych środków,
   • korzystanie ze specjalistycznego leczenia lub opieki.
 5. Do wniosku o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną należy dołączyć:
  1. aktualne zaświadczenie lekarskie o czasie trwania choroby nauczyciela,
  2. dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (np. rachunek, faktura z apteki, wypis ze szpitala, skierowanie na rehabilitację.)
  3. oświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie netto na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną.
  4. oświadczenie, że w/w koszty nie zostały zrefundowane przez inne podmioty np. NFZ, PFRON.
 6. Z wnioskiem o pomoc zdrowotną może wystąpić:
  1. sam nauczyciel,
  2. jego opiekun, jeżeli nauczyciel ten nie jest zdolny osobiście do podejmowania decyzji w tym zakresie,
  3. przełożony nauczyciela,
  4. zakładowe organizacje związkowe,
  5. rada pedagogiczna.
 7. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz z załącznikami należy złożyć do dyrektora szkoły, który przekazuje wnioski do komisji.
 8. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku. W uzasadnionych szczególnych przypadkach w miarę posiadanych środków świadczenie zdrowotne może być przyznane powtórnie w danym roku.
 9. Świadczenia zdrowotne będą przyznawane w zależności od posiadanych środków do wysokości limitu środków przeznaczonych na ten cel w rocznym planie finansowym szkoły.

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2008 08:15