Zmiana uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 93/XVI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 31 stycznia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zmianami)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. W uchwale Nr 56/X/07 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik zmienia się treść § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

"Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób

_____do_351______

 Stypendium nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

."                  

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 74/XII/07 Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku, Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2008 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż