Wydzierżawienie mienia komunalnego Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 94/XVI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie:
wydzierżawienia mienia komunalnego Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku z pózn. zmianami oraz Uchwały Nr 26/III/2002 Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wydzierżawić w drodze przetargu na okres 10-ciu lat  Mienie Komunalne w Rozborzu Długim oznaczone według ewidencji gruntów jako działka numer: 

  • 1128 o powierzchni 0,2092ha zabudowana budynkiem magazynowym.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydzierżawienie mienia komunalnego Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2008 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż