Zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 97/XVI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie:
zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

            Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w ramach posiadanej bazy prowadzone są stołówki szkolne w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik

§ 2.

 1. Do korzystania ze stołówek szkolnych uprawnieni są:
  1. uczniowie,
  2. nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Posiłki w stołówkach szkolnych wydawane są w dni nauki szkolnej z wyjątkiem dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

§ 3.

 1. Posiłki wydawane w stołówkach są odpłatne.
 2. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a. ponoszą z tego tytułu odpłatność równą kosztom przygotowania posiłków z wyłączeniem wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 3. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny i uzasadnionych przypadkach losowych uczeń może otrzymać pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sfinansowaniu opłaty za posiłek w wysokości do 100%, na podstawie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej.

§ 4.

 1. Nauczyciele i inni pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b korzystający z posiłków w stołówkach szkolnych pokrywają pełne koszty związane z przygotowaniem posiłku.
 2. Środki uzyskane ze sprzedaży posiłków nauczycielom i pracownikom zwiększają dochody budżetu gminy.

§ 5.

 1. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych wnoszona jest do 10-tego każdego miesiąca za bieżący miesiąc.
 2. Wysokość opłaty dla uczniów oraz cenę posiłków dla nauczycieli i innych pracowników szkoły ustala dyrektor szkoły, na podstawie kalkulacji kosztów wynikających z ewidencji rachunkowo-księgowej.

§ 6.

 1. W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 2. Zwrot opłat, o których mowa w ust. 1 dokonuje się na wniosek rodziców (prawych opiekunów) lub innych stołujących się, na koniec miesiąca, w którym wystąpiły dni nieobecności, w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2008 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.