Przystąpienie Gminy Pruchnik do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie.

UCHWAŁA Nr 100/XVII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie:
przystąpienia Gminy Pruchnik do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie.

            Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) oraz art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Przystąpić do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność”  z siedzibą w Pawłosiowie wspólnie z Gminami: Pawłosiów, Roźwienica, Chłopice, Pruchnik oraz Miasto - Gmina Kańczuga.
  2. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

§ 2.

Szczegółowy zakres działania Stowarzyszenia określi Statut.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie Gminy Pruchnik do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2008 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.