Podwyższenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i kontraktowych zatrudnionych w gminie Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 101/XVII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie:
podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i kontraktowych zatrudnionych w gminie Pruchnik.

            Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) oraz art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Podwyższa się wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów i kontraktowych w określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z 2005 r. z późn. zmianami).

§ 2.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli legitymujących się stopniem awansu zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych określonych w art. 1 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982_r. Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik określa załącznik Nr_1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i dyrektorom jednostek organizacyjnych j/w gminy Pruchnik.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 26/V/2007 Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i kontraktowych zatrudnionych w gminie Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 101/XVII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 marca 2008 r.

 

Poziom wykształcenia nauczyciela

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych nauczyciela stażysty

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych nauczyciela kontraktowego

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

1570

1744

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

1398

1540

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera ) bez przygotowaniem pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych.

1231

1310

4

Pozostałe wykształcenie

1078

1131

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podwyższenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i kontraktowych zatrudnionych w gminie Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2008 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż