Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

UCHWAŁA Nr 103/XVII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

            Działając na podst. art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pózn. zmianami )oraz art.. 7 ust. 1, art. 10 ust. 1 i 2 ,art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Gmina Pruchnik udziela w 2008 roku pomocy finansowej z budżetu Gminy w kwocie 100.000.00 (słownie: sto tysięcy złotych) dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka.

§ 2.

Szczegółowe zasady i terminy przekazania pomocy finansowej określi stosowna umowa.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2008 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.