Nieodpłatne nabycie gruntów na Gminę Pruchnik pod realizację inwestycji celu publicznego.

UCHWAŁA Nr 109/XVIII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie:
nieodpłatnego nabycia gruntów na Gminę Pruchnik pod realizację inwestycji celu publicznego.

            Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 142 poz 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ art. 24 ust 5 pkt l Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z późniejszymi zmianami -jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 231 poz. 1700 z 2007 roku,

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

 

Dokonać nieodpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Rzeszowie niżej wymienionych nieruchomości z przeznaczeniem ich pod zlokalizowanie przepompowni ścieków w ramach realizowanej inwestycji celu publicznego jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pruchnik i Kramarzówka.

W miejscowości Kramarzówka - działki oznaczone numerami 1465 i 1501.

W miejscowości Pruchnik - część działki o powierzchni około 0,03 ha wydzieloną z działki numer 984/5.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatne nabycie gruntów na Gminę Pruchnik pod realizację inwestycji celu publicznego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2008 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.