Zmiany w budżecie Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 108/XVIII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Pruchnik.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami).,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:  92.769
  w tym:
  • subwencja wyrównawcza:  68.219
  • subwencja równoważąca:  3.807
  • podatek dochodowy od osób fizycznych:  20.743
   .
   Zmiany wprowadzono na podstawie Pisma MF Nr ST 3/4820/13/08/555
   Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
   .
 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę:  107.769
  w tym:
  • remont bieżący dróg gminnych:  92.769
  • zakupy inwestycyjne dla świetlicy wiejskiej w Kramarzówce:  15.000
 3. Zmniejsza się wydatki bieżące gminy o kwotę:  15.000
  w tym:
  • zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Kramarzówce:  15.000
   .
   Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 108/XVIII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

758

Różne rozliczenia

72.026

-

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

68.219

-

2920

Subwencja ogólna
z budżetu państwa

68.219

-

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

3.807

-

2920

Subwencja ogólna
z budżetu państwa

3.807

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

20.743

-

75621

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

20.743

-

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

20.743

-

Razem

92.769

-

 


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 108/XVIII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Zestawienie wydatków 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

700

Gospodarka mieszkaniowa

15.000

15.000

70005

Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami

15.000

15.000

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

-

15.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000

-

600

Transport i łączność

92.769

-

60016

Drogi publiczne gminne

92.769

-

4270

Zakup usług remontowych

92.769

-

Razem

107.769

15.000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2008 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż