Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Urząd Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 111/XVIII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie:
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Urząd Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Urząd Gminy Pruchnik obowiązujący na obszarze Gminy Pruchnik, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 111/XVIII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Urząd Gminy Pruchnik

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie;

 1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm. ).
 2. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 443 z późn. zm.)
 3. Statutu Gminy Pruchnik.

§ 2.

Urząd Gminy Pruchnik zwany dalej „Urzędem Gminy" świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków w oparciu o majątek własny jak i posiadany w dyspozycji majątek Gminy lub innych właścicieli, przekazany na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 3.

Regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków i wzajemne relacje pomiędzy Urzędem Gminy a odbiorcą usług w tym:

 1. Poziom usług świadczonych przez Urząd Gminy w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 2. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.
 3. Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.
 4. Warunki przyłącza do sieci.
 5. Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo kanalizacyjnych.
 6. Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.
 7. Standardy obsługi odbiorców, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków.

§ 4.

Użyte w regulaminie określenia techniczne znajdują interpretacje w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

 

Rozdział II.

Dostarczanie wody.

§ 5.

Urząd Gminy ma obowiązek:

 1. Dostarczać z komunalnej sieci wodociągowej wodę odbiorcy na podstawie zawartej z nim umowy, ustalonej według zasad określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz odpowiedniej jakości, które określają obowiązujące przepisy - jakość wody dostarczanej przez Urząd Gminy stwierdza się u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem.
 2. Zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz z częścią przyłącza do zaworu głównego za wodomierzem oraz dokonać niezbędnych napraw na swój koszt z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy wody.
 3. Zapewnić sprawność techniczną sieci wodociągowych.
 4. Dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy:
  • z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat, oraz
  • na żądanie odbiorcy wody, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza przez legalizatora - na koszt odbiorcy.
 5. Wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia instalacji wodociągowej budynku do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Urzędu Gminy oraz uzgodnić w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną.
 6. Zamontować wodomierz na przyłączu przed zaworem na koszt Urzędu Gminy.

§ 6.

Urząd Gminy ma prawo:

 1. Kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nią warunkami technicznymi.
 2. Wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.
 3. Za okazaniem upoważnienia kontrolować stan techniczny przyłącza w czasie eksploatacji w tym prawo wstępu do pomieszczenia w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego.
 4. Wejścia na teren posesji w celu usunięcia awarii.

Rozdział III.

Prawa i obowiązki odbiorcy.

§ 7.

Odbiorca wody ma prawo:

 1. Do dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości.
 2. Zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczanych opłat za wodę.
 3. Żądania od Urzędu Gminy w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza.
 4. Żądania odszkodowania za szkody powstałe z winy Urzędu Gminy w związku z dostarczaniem wody.
 5. Uzyskania wskazania zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody.

§ 8.

Odbiorca wody zobowiązany jest do:

 1. Umożliwienia dostępu pracownikom Urzędu Gminy do wodomierza w celu dokonywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania wykonywania napraw lub wymiany.
 2. Prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz.
 3. Wykonywania wszelkich napraw instalacji za zaworem głównym.
 4. Użytkowania instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej a w szczególności:
  • uniknięcia zderzeń hydraulicznych,
  • wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej.

§ 9.

Odbiorcy wody zabrania się:

 1. Używania wody dostarczonej z sieci wodociągowej niezgodne z umową zawartą z Urzędem Gminy.
 2. Poboru wody z sieci wodociągowej z pominięciem wodomierza.
 3. Przemieszczania wodomierza, zakłócenia jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon.
 4. Wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycznych.
 5. Lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach wodociągowych.

§ 10.

Naruszenie postanowień paragrafu 8 i 9 pociąga za sobą możliwość wypowiedzenia umowy o dostarczanie wody przez Urząd Gminy. Wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem odbiorcy o nieprawidłowości jego postępowania i wynikających z tego konsekwencjach z określeniem terminu zaprzestania niewłaściwego postępowania.

 

Rozdział IV.

Warunki techniczne dostarczania wody.

§ 11.

Na wniosek odbiorcy, Urząd Gminy zobowiązany jest określić warunki techniczne dostarczania

wody.

§ 12.

 1. Dostarczanie wody dla odbiorcy, w przypadku istniejących przyłączy następuje maksymalnie w ciągu dwóch dni od dnia podpisania umowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza.
 2. Uruchomienia przyłącza poprzez otwarcie zasuwy dokonuje Urząd Gminy.

§ 13.

 1. W przypadku wykonania nowego przyłącza, dostarczanie wody uzależnione jest od terminu zakończenia oraz dokonania odbioru tych prac.
 2. Realizacja nowego przyłącza odbywa się na koszt odbiorcy w oparciu o wydane warunki techniczne.
 3. Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wymaga uzgodnienia z Urzędem Gminy.
 4. O terminie przystąpienia do robót budowlanych odbiorca zobowiązany jest powiadomić Urząd Gminy na 3 dni przed ich rozpoczęciem.
 5. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru następuje dostarczanie wody na zasadach określonych w § 12. Przyłącze po przejęciu do eksploatacji może stać się własnością Gminy na warunkach określonych w umowie.

§ 14.

 1. O ile wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej, wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z podanymi niżej zasadami:
  1. ze środków budżetu Gminy lub funduszy celowych, jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji gminnej, po wykonaniu nowa sieć stanowi własność Gminy,
  2. ze środków Urzędu Gminy jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji własnych Urzędu Gminy,
  3. w części ze środków Urzędu Gminy i w części ze środków odbiorcy usług, w ramach zawartej umowy na realizację zadania, po realizacji nowa sieć może stać się własnością Urzędu Gminy,
  4. ze środków odbiorcy usług w ramach zawartej z nim umowy, po wykonaniu nowa sieć może stać się własnością Urzędu Gminy.
 2. Tryb realizacji prac oraz dostarczania wody dla odbiorcy odbywa się na zasadach określonych w § 12 i § 13.

§ 15.

 1. Urząd Gminy może odciąć dostawę wody jeżeli:
  • przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa
  • odbiorca usług nie uiścił zapłaty za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty.
  • został stwierdzony nielegalny pobór.
 2. W przypadku odcięcia przez Urząd Gminy dostawy wody, Urząd Gminy jest zobowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

Rozdział V.

 

Zasady zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami wody.

§ 16.

Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku.

§ 17.

Umowy mogą być zawierane z właścicielem lub zarządcą nieruchomości wspólnej posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym.

§ 18.

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Urząd Gminy zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli:

 1. Wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi określonymi w rozdziale IV regulaminu.
 2. Możliwy jest odczyt wodomierzy.
 3. Wnioskodawca ustali sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach.
 4. Uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw wody w pozostałych lokalach.

§ 19.

Miejscem dostarczania wody przez Urząd Gminy (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego ) jest zawór główny za wodomierzem.

§ 20.

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3 - miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony.

§ 21.

Po upływie terminu wypowiedzenia Urząd Gminy zaniecha dostawy i może zastosować środki techniczne umożliwiające pobór wody.

§ 22.

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym odbiorcą.

§ 23.

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych będących we władaniu Urzędu Gminy podlega karze do 5.000 PLN.

Rozdział VI.

Zasady rozliczania należności za dostarczoną wodę.

§ 24.

Rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty wodomierza głównego na przyłączu przed zaworem głównym.

§ 25.

 

W przypadku korzystania z podłączeń prowizorycznych (np. na czas budowy) w okresie przejściowym do czasu zamontowania wodomierza na przyłączu, zużycie wody rozliczane będzie zgodnie z zawartą szczegółową umową.

§ 26.

W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 3-ch miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 - miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza.

§ 27.

Rozliczanie należności odbywa się na podstawie uchwały Rady Gminy o zatwierdzeniu taryf cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody.

§ 28.

Okresy obrachunkowe mogą być kwartalne lub półroczne, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

§ 29.

Należności za wodę odbiorca zobowiązany jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie.

§ 30.

Zgłoszenie reklamacji po upływie 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega zaliczeniu w poczet przyszłych należności.

§ 31.

Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez odbiorcę usług w oznaczonym terenie, Urząd Gminy po uprzednim wysłaniu upomnienia i wyznaczeniu dodatkowego 14 - dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o grożących mu konsekwencjach z tytułu nieuregulowania należności - ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli zaległości nie są regulowane za dwa okresy obrachunkowe.

§ 32.

Wznowienie dostarczania wody poprzez otwarcie przyłącza następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Urząd Gminy związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz zawarciu umowy.

Rozdział VII.

Przerwy i ograniczenia w ciągłości dostarczania wody - przypadki szczególne.

§ 33.

 1. Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno - remontowych.
 2. O planowanych przerwach w dostawie wody. Urząd Gminy powinien powiadomić odbiorcę usług najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 34.

Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także decyzją Wójta wydaną na podstawie ustawy "prawo wodne" w przypadku wystąpienia siły wyższej.

§ 35.

 1. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:
  • braku wody na Ujęciu,
  • wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody,
  • potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych.
 2. W czasie trwania klęski, Urząd Gminy ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców usług o tych ograniczeniach.

Rozdział VIII.

Odbiór ścieków.

§ 36.

Urząd Gminy ma obowiązek:

 1. Przyjąć do komunalnego systemu kanalizacyjnego ścieki bytowe, komunalne oraz przemysłowe od dostawców ścieków na podstawie zawartej z nimi umowy ustalonej według zasad określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków określonych w rozdziale XIII niniejszego regulaminu.
 2. Zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt, z wyjątkiem usuwania zatorów i uszkodzeń spowodowanych przez dostawcę ścieków.
 3. Wydać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Urzędu Gminy
 4. Kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym władzom o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez dostawcę ścieków na skutek przekroczenia, tych norm.
 5. Określić jakość dostarczonych ścieków w pierwszej studzience od strony budynku na przykanaliku będącym na majątku Urzędu Gminy (granica podziału stron).

§ 37.

Urząd Gminy ma prawo:

 1. Kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nią warunkami technicznymi.
 2. Wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłączy przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających iż obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.
 3. Obciążać dostawcę ścieków kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej przekraczającej dopuszczalne warunki.
 4. W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych w załączniku do umowy - naliczać opłatę dodatkową określoną w taryfie cen i opłat za odprowadzanie ścieków zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy.

Rozdział IX.

Prawa i obowiązki dostawcy ścieków.

§ 38.

Dostawca ścieków ma prawo:

 1. Do nieprzerwanego odbioru ścieków.
 2. Zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości opłat za ścieki.
 3. Żądania odszkodowania za szkody powstałe z winy Urzędu Gminy mające związek z wykonywaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych.

§ 39.

Dostawca ścieków jest zobowiązany do:

 1. Wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki rewizyjnej będącej na majątku Urzędu Gminy licząc od strony budynku.
 2. Użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności:
  • nie wrzucania do urządzeń instalacji kanalizacyjnej odpadów stałych, nawet rozdrobnionych,
  • nie wylewania substancji o składzie i stężeniach przekraczających normy określone w obowiązujących przepisach,
 3. Zapewnienia dostępu pracownikom Urzędu Gminy do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania ścieków do analizy laboratoryjnej.
 4. Dopuszczenia przeprowadzania kontroli przez pracowników Urzędu Gminy instalacji kanalizacyjnej i urządzeń podczyszczających.
 5. Powiadamiania Urzędu Gminy o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków.
 6. Wykonywania uszczelnień oraz zamontowania na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków do sieci kanalizacyjnej.
 7. Wykorzystywania swojego przyłącza wyłącznie na użytek własny i tylko do ścieków sanitarnych, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej.
 8. Likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą których odprowadzał ścieki do zbiorników bezodpływowych do czasu włączenia do sieci kanalizacyjnej.
 9. Stosowania takich rozwiązań technicznych, które uniemożliwiają bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną.

§ 40.

Dostawcy ścieków zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach kanalizacyjnych będących na majątku Urzędu Gminy.

§ 41.

Każde naruszanie zasad zawartych w § 39 i § 40 pociąga za sobą możliwość dochodzenia przez Urząd Gminy odszkodowań na drodze sądowej oraz możliwość wypowiedzenia umowy, co powinno być poprzedzone stosownym upomnieniem.

§ 42.

Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowym funkcjonowaniem elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki Urząd Gminy ma prawo nakazać zastosowania niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków, jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza i naliczać opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział X.

Warunki techniczne odprowadzania ścieków.

§ 43.

Na pisemny wniosek zainteresowanego, Urząd Gminy zawrze stosowną umowę, w której określi warunki techniczne odbioru ścieków.

§ 44.

Wydając warunki techniczne, Urząd Gminy uwzględni obowiązujące w tym zakresie normy.

§ 45.

W przypadku, gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki Urząd Gminy ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczenia przez dostawcę ścieków.

§ 46.

Odbiór ścieków w przypadku istniejących przyłączy winien nastąpić z dniem podpisania umowy.

§ 47.

 1. W przypadku konieczności wykonania nowego przyłącza odbiór ścieków uzależniony jest od terminu zakończenia i odbioru tych prac.
 2. Realizacja prac związanych z wykonaniem, nowego przyłącza kanalizacyjnego odbywa się na koszt dostawcy ścieków w oparciu o wydane warunki techniczne na podstawie pozwolenia na budowę organu architektonicznego .
 3. Dostawca ścieków jako inwestor ma obowiązek uzgodnić opracowaną dokumentację techniczną w Urzędzie Gminy.
 4. O terminie przystąpienia do robót jest on zobowiązany powiadomić Urząd Gminy na 3 dni przed ich rozpoczęciem.
 5. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru, następuje przyjęcie ścieków od dostawcy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 48.

 1. O ile wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej, wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z podanymi niżej dyspozycjami:
  • ze środków Gminy lub funduszy celowych, jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji gminnych; po wykonaniu urządzenia te stanowią własność Gminy,
  • ze środków Urzędu Gminy zadanie to znajduje się w planie inwestycji własnych,
  • w części ze środków Urzędu Gminy a w części ze środków odbiorcy w ramach zawartej umowy na realizację zadania; po wykonaniu urządzenia te stanowią własność tej strony; jak postanowiły one w umowie,
  • ze środków odbiorcy w ramach zawartej z nim umowy, w której strony mogą ustalić warunki przejścia własności wybudowanych urządzeń na Urząd Gminy.
 2. Tryb realizacji prac oraz uruchomienia odbioru ścieków odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Rozdział XI.

Zasady zawierania i rozwiązywania umów z dostawcą ścieków

§ 49.

Podpisanie umowy następuje po uprzednim złożeniu przez dostawcę ścieków wniosku.

§ 50.

Umowy mogą być zawierane z właścicielem lub zarządcą nieruchomości posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością lub osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 51.

Miejscem odbioru ścieków przez Urząd Gminy jest pierwsza studzienka na przykanaliku będącym na majątku Urzędu Gminy, licząc od strony budynku.

§ 52.

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3 - miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony.

§ 53.

Po upływie terminu wypowiedzenia Urząd Gminy zaniecha odbioru ścieków i może zastosować środki techniczne uniemożliwienia odbioru ścieków.

§ 54.

W przypadku zmiany dostawcy ścieków następuje wygaśnięcie dotychczasowej umowy.

§ 55.

Korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych bez zawarcia umowy podlega karze grzywny do 10.000 PLN.

§ 56.

Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków zatwierdza Rada Gminy stosowną uchwałą.

§ 57.

Integralną częścią umów z dostawcą ścieków, wprowadzającym ścieki przemysłowe, są załączniki dotyczące dopuszczalnych warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych za przekroczenia ww. warunków.

§ 58.

W przypadku uporczywego przekraczania warunków określonych w umowie oraz niepodejmowania przez dostawcę ścieków działań na rzecz poprawy jakości ścieków, przysługuje prawo rozwiązania umowy za 1 - miesięcznym wypowiedzeniem.

Rozdział XII.

Zasady rozliczania należności za odbiór ścieków.

§ 59.

 1. Ilość ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez dostawcę ustalana jest:
  • na poziomie ilości zużytej wody,
  • na poziomie określonym w punkcie l, powiększonym o zużycie wody z własnych ujęć,
  • na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez dostawcę ścieków na przyłączu kanalizacyjnym,
  • ryczałtowo, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
 2. Szczegółowe zasady ustalania ilości wprowadzanych do kanalizacji ścieków określa umowa.

§ 60.

 1. Ilość ścieków w zakładach produkcyjnych może być pomniejszona o rozliczenie ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele produkcyjne lub technologiczne.
 2. Rozliczenia należy dokonać w oparciu o bilans wodno-ściekowy zakładu.
 3. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża zainteresowanego przedsiębiorcę. Wielkości pomniejszenia określają strony w umowie.

§ 61.

Naliczanie należności za ścieki odbywa się na podstawie ilości dostarczanych ścieków z zastosowaniem cen i taryf zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy.

§ 62.

Okresy obrachunkowe mogą być kwartalne lub półroczne, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

 

§ 63.

Należność za ścieki dostawca zobowiązany jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie.

§ 64.

 1. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności w terminie.
 2. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata zostaje zaliczona w poczet przyszłych należności.

§ 65.

Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.

§ 66.

Urząd Gminy może zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

 1. Przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa.
 2. Dostawca ścieków nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.
 3. Jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego.
 4. Zostało stwierdzone nielegalne odprowadzenie ścieków.

Rozdział XIII.

Przerwy i ograniczenia w ciągłości świadczonych usług kanalizacyjnych przypadki szczególne.

§ 67.

Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć miejsce w następujących przypadkach:

 1. W związku z wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych.
 2. W związku z koniecznością usuwania awarii.
 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej.

Rozdział XIV.

Postanowienia końcowe.

§ 68.

Ceny i opłaty ustalone w taryfach obowiązują 1 rok od dnia wejścia w życie uchwały Rady Gminy zatwierdzającej taryfy.

§ 69.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Urząd Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2008 09:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.