Ustalenie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagro

UCHWAŁA Nr 102/XVII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie:
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

            Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a i art. 54 ust 3 i 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z 2005 r. z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

 

REGULAMIN

 

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§1.

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. szkole - należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Pruchnik,
  2. nauczycielu - należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1,
  3. obowiązkowym wymiarze zajęć lub pensum dydaktycznym - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub ustalony przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7, pkt.2 i 3 Karty Nauczyciela w uchwale Rady Gminy Pruchnik Nr 217/XXIX/05 z dnia 20.09.2005 r.
  4. Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, póz. 674zpóźn. zm.),
  5. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, póz.. 181 z późn. zm..).
  6. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę.

§ 2.

 1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie.
 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
  1. dodatku za wysługę lat,
  2. dodatku za uciążliwość pracy,
  3. dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
  4. nagród jubileuszowych,
  5. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  6. zasiłku na zagospodarowanie,
  7. odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
  8. odpraw z tytułu przejścia na emeryturę,
   określaj ą odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.
 3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy -Karta Nauczyciela oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 19, poz.239 z późn zm.).

 

Rozdział II

Dodatek motywacyjny

§ 3.

 1. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 2,75 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 2. Środki o których mowa w ust. 1 zostają zwiększone o co najmniej 4 % z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły.
 3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 15 % jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla dyrektora niż 25 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
 4. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie Gminy Pruchnik jednego roku z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Nauczycielom stażystom dodatek motywacyjny może być przyznany po przepracowaniu w danej szkole 4 miesięcy.
 6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia oraz w stanie nieczynnym.
 7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okresy wrzesień - grudzień i styczeń - sierpień.
 8. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4 ustala dyrektor, w stosunku do dyrektora Wójt Gminy Pruchnik.
 9. Nauczycielom uzupełniający etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.
 10. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
 11. Dodatek motywacyjny nie wypłaca się za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 12. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 4.

 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
  1. Osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym:
   • udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,
   • osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z procesem dydaktycznym,
   • stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,
   • umiejętne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego.
  2. Osiągnięcia wychowawczo - opiekuńcze:
   • umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
   • skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologii i uzależnieniom,
   • aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
  3. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania:
   • adaptacja i praktyczne oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi warsztat pracy,
  4. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela a w szczególności:
   • inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, w tym zawodów sportowych i wycieczek szkolnych,
   • opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
   • udział w komisjach przedmiotowych oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów,
   • inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
   • aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
  5. Szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:
   • systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,
   • podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,
   • rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
   • dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,
   • wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
   • przestrzeganie dyscypliny pracy.
  6. Realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowe, a w szczególności:
   • promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
   • szczególna troska o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów w szkole.
 2. Dodatkowymi warunkami przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów są:
  1. prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującym prawem, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków, racjonalne gospodarowanie majątkiem szkolnym,
  2. wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
  3. szczególna troska o bezpieczeństwo, higienę i warunki pracy w szkole,
  4. kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników,
  5. promocja szkoły w lokalnej prasie i internecie,
  6. współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacji zaleceń i wniosków organu prowadzącego i organów nadzoru pedagogicznego,
  7. motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego oraz inspirowanie do podejmowania zadań dodatkowych /konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych/.

Rozdział III

Dodatek funkcyjny

§ 5.

 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
  1. dyrektorowi - w wysokości od 250 zł do 750 zł
  2. wicedyrektorowi - w wysokości od 150 zł do 300 zł
  3. kierownikowi szkoły filialnej - w wysokości od 80 zł do 200 zł.
 2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
 3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę zatrudnionych pracowników jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.
 4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 5. Przy ustalaniu wielkości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów.

§ 6.

 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
  1. wychowawstwo klasy - w wysokości 38 zł za jedną klasę do 10 uczniów
                                     w wysokości 50 zł za jedną klasę od 11 do 25 uczniów,
                                     w wysokości 60 zł za jedną klasę od 26 uczniów wzwyż,
  2. funkcję opiekuna stażu - w wysokości 27 zł za jednego stażystę,
  3. funkcję doradcy metodycznego - w wysokości do 20 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 7.

 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 3. Otrzymywanie dodatku, którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1.
 4. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.
 5. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu nie przysługuje w okresie przerwania stażu przez nauczyciela odbywającego staż.
 6. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
 7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział IV

Dodatek za warunki pracy

§ 8.

 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach trudnych w następującej wysokości:
  1. za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych - 10 %
  2. za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 5%
  3. stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy z tytułu prowadzenia zajęć w warunkach uciążliwych, za każdą godzinę dydaktyczną realizowaną w w warunkach uciążliwych w wysokości - 10 %
  stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
 3. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć przez nauczyciela w warunkach określonych w § 9 rozporządzenia.

§ 9.

 1. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy i dodatku za uciążliwe warunki pracy przysługuje prawo do każdego z dodatków.
 2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu na podstawie ewidencji faktycznie zrealizowanych zajęć w warunkach trudnych i uciążliwych.

 

Rozdział V

Dodatek za wysługę łat

§ 10.

 1. Wysokość i zasady wypłacania nauczycielom dodatku za wysługę lat regulują:
  1. art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela, o której mowa w § 1 pkt 1, ppkt 4,
  2. § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ppkt 5.
 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 3. Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie.
 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku.
 5. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział VI

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 11.

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych i uciążliwych, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.
 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela określony w art. 42 ust.3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2) i pkt. 3) Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust. 1 dla nauczyciela korzystającego z obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć oblicza się jak w ust. 2, z tym że do obliczenia tego wymiaru stosuje się tygodniowy wymiar przed zniżką.
 4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa realizowaną w innym wymiarze czasu pracy niż wymiar podstawowy, oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
 5. Warunki zachowania lub utraty prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe lub doraźnych zastępstw, określają odpowiednio przepisy ustaw: Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy oraz rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

§ 12.

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa rozlicza się w okresach miesięcznych.
 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu na podstawie ewidencji zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, prowadzonej przez dyrektora szkoły lub placówki.

 

Rozdział VII

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 13.

 1. Ustala się nagrody ze specjalnego funduszu nagród w wysokości:
  • nagrody organu prowadzącego - w wysokości od 1 000 zł do 2 000 zł
  • nagrody dyrektora - w wysokości od 250 zł do 800 zł.
 2. Kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, utworzonego na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Pruchnik określa odrębny regulamin - Uchwała Nr 179/XXIII/05 Rady Gminy Pruchnik z dnia 18.03.2005 r.
 3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród wypłaca się niezwłocznie po jej przyznaniu, jednak nie później niż do końca miesiąca, w którym nagroda została przyznana.

 

Rozdział VIII

Dodatek mieszkaniowy

§ 14.

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na terenie Gminy Pruchnik i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
  1. przy jednej osobie w rodzinie - w wysokości 16 zł
  2. przy dwóch osobach w rodzinie - w wysokości 24 zł
  3. przy trzech osobach w rodzinie - w wysokości 31 zł
  4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie - w wysokości 39 zł
 3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
  1. współmałżonka,
  2. dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
  3. posiadający na utrzymania nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.
  4. rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
  5. dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.
 4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
 5. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w ust. 3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek - Wójta Gminy.

§ 15.

 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 4, na ich wspólny wniosek
 2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.
 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
  1. niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
  2. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
 4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
  1. nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
  3. korzystania z urlopu wychowawczego,
  4. pozostawania w stanie nieczynnym,
  5. korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
  6. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do kończ okresu, na który umowa ta była zawarta.

§ 16.

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, wypłacany przez jego pracodawcę.
 2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się w okresach miesięcznych.
 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty składników wynagrodzenia płatnych z dołu.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 17.

Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Pruchniku dnia 11 marca 2008 r.

§ 18.

Traci moc Uchwała Nr 27/V/2007 Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 19.

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

UZASADNIENIE FINANSOWE DO UCHWAŁY NR 102/XVII/08 Z DNIA 19 MARCA 2008 R. W SPRAWIE DODATKÓW DO WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH NAUCZYCIELI W ZAKRESIE REALIZACJI ART. 30 UST. 3 i 4 KN

 

 

 

 

S
T
A
Ż
Y
Ś
C
I

K
O
N
T
R
A
K
T
O
W
I

M
I
A
N
O
W
A
N
I

D
Y
P
L
O
M
O
W
A
N
I

Ogółem planowane wynagrodzenia nauczycieli w 2008 r.

Składniki wynagrodzeń nauczycieli

2008 nowy regulamin

2008 nowy regulamin

2008 nowy regulamin

2008 nowy regulamin

1

Wynagrodzenie zasadnicze

122 064

346 788

946 960

1 513168

2 928 980

2

Dodatek za wysługę lat

10 152

139 333

278 231

427 716

3

Dodatek motywacyjny

1 100

9 272

27 528

48 162

86 062

4

Dodatek funkcyjny dyrektorów szkół

8 796

35 640

44 436

- za wychowawstwo klasy

1 704

4 888

18 044

23 832

48 468

- za opiekuna stażu

648

1 944

2 592

5

Dodatek za specjalizację

1 128

1 128

6

Dodatek za warunki pracy

1 020

2 080

12 616

3 830

19 546

7

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

7 644

52 520

134 776

231 016

425 956

8

Wynagrodzenie za doraźne zastępstwa

2 900

10 480

15 100

21 380

49 860

9

Nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

1 370

4 361

13 152

21 434

40 317

10

Dodatek za uciążliwość pracy

0

11

Dodatek za pracę
w porze nocnej

0

12

Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13"

5 458

25 332

108 310

164 592

303 692

13

Zasiłek na zagospodarowanie

1 712

1 712

14

Odprawy emerytalne i rentowe

26 400

73 600

100 000

15

Nagrody jubileuszowe

14 797

42 455

57 252

16

RAZEM WSZYSTKIE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ

143 260

467 585

1 467 588

2 459 284

4 537 717

17

Liczba nauczycieli w gminie w przeliczeniu na pełne etaty

6,98

18,27

40,14

52,94

118,33

18

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w gminie (poz. 16/poz. 17/12
m-cy)

1 710

2 133

3 047

3 872

19

Średnie wynagrodzenie nauczycieli o których mowa w art.30 ust.3
i 4 KN

1 701

2 126

2 977

3 827

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagro
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2008 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.