Uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na rok 2008

UCHWAŁA Nr 106/XVII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na rok 2008.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Dochody budżetu gminy w wysokości:  21.610.930.00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości:  21.818.053.00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

 1. Określa się deficyt budżetowy w wysokości:  207.123.00
 2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości:  207.123.00
 3. Określa się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości:  150.000.00
 4. Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętego kredytu będą przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości:  150.000.00
 5. Ustala się przychody budżetowe gminy w kwocie:  357.123.00
  w tym:
  • nadwyżka z lat ubiegłych:  357.123.00
 6. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie:  150.000.00
 7. Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości:  175.000.00
 2. celową w wysokości 100.000.00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli
 3. celową w kwocie 5.000.00 na zarządzanie kryzysowe.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodne z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000.00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.500.00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 37.500.00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla
  • gminnych instytucji kultury w kwocie:  245.000.00
 2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę:  105.000.00
  zgodnie z załącznikiem Nr 5
 3. Ustala się dotacje celową dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pruchniku, Jodłówce  i Kramarzówce na prace w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury w kwocie 60.000.00
  tj.
  • remont zabytkowego ołtarza w Pruchniku:  20.000.00
  • remont kaplicy i studzienki w Jodłówce:  20.000.00
  • przebudowa cerkwi w Kramarzówce:  20.000.00
   w/w obiekty wpisane są do rejestru zabytków.
 4. Ustala się dotacje celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w kwocie 100.000.00 na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
 2. lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunku  w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 3. samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań do sumy 800.000.00 na wydatki bieżące
 4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 100.000 zł

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego w kwocie:  44.330.00

w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie:  44.001.00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:  329.00

§ 12.

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości:  2.291.300.00

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obwiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 106/XVII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 marca 2008 r.

DOCHODY

Dział

Nazwa

Kwota

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eklektyczną, gaz i wodę

a) dochody bieżące

    w tym:

    - opłaty za wodę z wodociągu gminnego

    - odsetki od nieterminowych wpłat

b) dochody majątkowe

    - darowizny na budowę wodociągów

231.000

 

201.000

 

200.000

1.000

30.000

30.000

600

Transport i łączność

a) dochody bieżące
    w tym:

    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
      realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
      gmin)

100.000

 

 

100.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

a) dochody bieżące

    w tym:

    - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych

    - wpływy z dzierżawy budynków komunalnych

    - najem budynków mieszkalnych

    - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

    - dzierżawa za obwody łowieckie

    - zwrot za c.o. w mieszkaniu komunalnym

    - odsetki od nieterminowych rat

b) dochody majątkowe

    w tym:

    - sprzedaż lokali na raty

    - sprzedaż majątku

152.280

108.060

 

13.000

63.579

21.436

4.845

1.700

3.000

500

44.220

 

500
43.720

710

Działalność usługowa

a) dochody bieżące

    w tym:

    - opłata grobowa

20.000

 

20.000

20.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

a) dochody bieżące

    w tym:

    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
      realizację zadań bieżących  z zakresu administracji
      rządowej zleconych gminie

1.388

 

1.388

 

1.388

750

Administracja publiczna

a) dochody bieżące

    w tym:

    - dotacja celowa na realizację zadań bieżących
      z zakresu administracji rządowej

    - wpływy z różnych dochodów (tj. wynagrodzenie dla
      płatnika PIT)

    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
      z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

66.383

66.383

 

61.983

 

2.400

 

2.000

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) dochody bieżące

    w tym:

    - podatek dochodowy od osób fizycznych

    - podatek dochodowy od osób prawnych

    - podatek rolny

    - podatek leśny

    - podatek od nieruchomości

    - wpływy z karty podatkowej

    - podatek od spadków i darowizn

    - opłata skarbowa

    - opłata eksploatacyjna

    - podatek od czynności cywilnoprawnych

    - podatek od środków transportowych

    - opłata targowa

    - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

    - odsetki

3.606.665

 

 

3.606.665

 

1.366.756

200.000

598.000

20.420

1.155.539

200

4.000

25.000

90.000

30.000

34.750

3.000

75.000

4.000

758

Różne rozliczenia

a) dochody bieżące

    w tym:

    - subwencja ogólna w części wyrównawczej

    - subwencja ogólna w części oświatowej

    - subwencja ogólna w części równoważącej

    - odsetki

11.937.494

11.937.494

 

3.953.941

7.590.600

382.953

10.000

801

Oświata i wychowanie

a) dochody bieżące

    w tym:

    - wpływy z czynszów

    - wynajem sal sportowych

    - wpływy za korzystanie z przedszkola

    - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne

b) dochody majątkowe

    w tym:

    - wpływy ze sprzedaży nieruchomości

53.800

53.300

 

12.000

1.200

39.600

500

500

 

500

852

Pomoc społeczna

a) dochody bieżące

    w tym:

    - wpływy za usługi opiekuńcze

    - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
      zleconych z zakresu administracji rządowej

    - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie 
      zadań własnych Gminy

    - dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego
      z realizacji zadań zleconych

5.276.520

5.276.520

 

1.400

4.876.720

 

397.400

 

1.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

a) dochody bieżące

    w tym:

    - wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu

70.000

 

70.000

70.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 a) dochody bieżące

    w tym:

    - opłaty za ścieki

    - odsetki

b) dochody majątkowe

    - darowizny na budowę kanalizacji

95.400

90.400

 

90.000

400

5.000

5.000

Razem

21.610.930

 


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 106/XVII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 marca 2008 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

13.660

01030

Izby Rolnicze

a) wydatki bieżące

11.960

11.960

01095

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

1.700

1.700

020

Leśnictwo

7.000

02001

Gospodarka leśna

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

7.000

7.000

5.000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.172.536

40002

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

1.172.536

432.536

182.536

740.000

600

Transport i łączność

1.300.000

60016

Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące
    w tym
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

1.030.000

630.000

10.000

400.000

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

a) wydatki bieżące

50.000

50.000

60014

Drogi publiczne powiatowe

a) wydatki majątkowe

100.000

100.000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a) wydatki bieżące

120.000

120.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

463.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

463.000

363.000

20.000

100.000

710

Działalność usługowa

80.000

71035

Cmentarze

a) wydatki bieżące
    w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

60.000

60.000

10.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.000

20.000

20.000

750

Administracja publiczna

2.675.444

75011

Urzędy Wojewódzkie

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

135.000

129.000

126.117

6.000

75022

Rady Gmin

a) wydatki bieżące

75.400

75.400

75023

Urzędy Gmin

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

2.440.044

2.340.044

1.912.044

100.000

75095

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

5.000

5.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące (zakup imprez promocyjnych
    - 10.000, zakup gazety lokalnej “Ziemia
   Pruchnicka”    - 4.000 zakup
   materiałów promocyjnych 6.000)

20.000

20.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.388

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

1.388

 

1.388

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

430.000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

430.000

180.000

30.000

250.000

801

Oświata i wychowanie

7.722.795

80101

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

4.420.461

4.401.761

3.313.083

18.700

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

a) wydatki bieżące
    w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

328.312

263.895

80104

Przedszkola

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

378.928

296.005

80110

Gimnazja

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

2.299.476

2.251.376

1.845.507

48.100

80113

Dowóz dzieci

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
    - dotacje

219.617

219.617

38.371

37.000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

44.001

44.001

8.400

80195

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

32.000

32.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

80.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

a) wydatki bieżące
    w tym
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

80.000

80.000

68.000

757

Obsługa długu publicznego

60.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - obsługa papierów wartościowych i pożyczek
      jednostek samorządu terytorialnego

60.000

 

60.000

60.000

758

Różne rozliczenia

280.000

75818

Rezerwy ogólne celowe

a) wydatki bieżące

280.000

280.000

851

Ochrona zdrowia

75.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące

37.500

37.500

85153

Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące

37.500

37.500

852

Pomoc społeczna

5.545.820

85203

Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

301.320

301.320

200.419

85202

Domy pomocy społecznej

a) wydatki bieżące

58.000

58.000

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych

4.415.000

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4.415.000

155.506

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne

a) wydatki bieżące

13.500

 

 

 

13.500

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a) wydatki bieżące

395.900

 

395.900

85215

Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące

10.000

10.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

186.000

186.000

169.349

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

30.000

 

30.000

27.000

85295

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

136.100

136.100

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

484.910

85401

Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

224.306

224.306

122.111

85446

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

a) wydatki bieżące

329

329

85415

Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące

260.275

260.275

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

893.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące
    w tym
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

558.000

185.000

10.000

373.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

55.000

5.000

50.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

280.000

160.000

120.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

365.000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10.000

10.000

10.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - dotacje

155.000

155.000

155.000

92116

Biblioteki

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - dotacja

90.000

90.000

90.000

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - dotacja

b) wydatki majątkowe

110.000

60.000

60.000

50.000

926

Kultura fizyczna i sport

168.500

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - dotacje
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

108.000

98.000

68.000

5.000

10.000

92601

Obiekty sportowe

   - wydatki bieżące

   - wydatki majątkowe

60.500

35.000

25.500

Razem

21.818.053


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 106/XVII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 marca 2008 r.

Rozchody

Paragraf

Wyszczególnienie

     Kwota

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

150.000

Przychody

Paragraf

Wyszczególnienie

     Kwota

957

Nadwyżka z lat ubiegłych

357.123

 


Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 106/XVII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 marca 2008 r.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wydatki na realizację tych zadań

Dochody

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

   - dotacja na aktualizację spisów wyborców

1.388

 

1.388

750

Administracja publiczna

   - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
     bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie
    3 etatów wykonujących w/w zadania

61.983

61.983

852

Pomoc społeczna

   - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków
     wsparcia

   - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń
     rodzinnych

   - dotacja celowa z budżetu państwa na składki na
     ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
     świadczenia z pomocy społecznej

   - dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc
     w naturze

4.876.720

301.320

 

4.415.000

 

13.500

 

 

146.900

Razem

4.940.091

Wydatki

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

751

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

1.388

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

1.388

 

1.388

750

Administracja publiczna

61.983

75011

Urzędy Wojewódzkie

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

61.983

61.983

59.572

852

Pomoc społeczna

4.876.720

85203

Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

301.320

301.320

200.419

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4.415.000

 

 

4.415.000

155.506

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

a) wydatki bieżące

13.500

 

 

 

13.500

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a) wydatki bieżące

146.900

 

146.900

Razem

4.940.091


Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 106/XVII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 marca 2008 r.

Dotacje celowe udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Lp.

Nazwa zadania

   Kwota

1

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka

10.000

2

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice

10.000

3

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi

10.000

4

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik

29.000

5

Działalność szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej
w miejscowości Pruchnik

4.600

6

Działalność szkoleniowa w zakresie kolarstwa górskiego w gminie Pruchnik

4.400

7

Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Jarosławiu

37.000

Razem

105.000

do Uchwały Nr 106/XVII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Lp.

Klasyfikacja

Wyszczególnienie

Kwota

Dział

Rozdział

Paragraf

I

Stan środków obrotowych na początku roku

6.720,81

II

900

90011

Przychody ogółem

8.000,00

0690

w tym

   - wpływy z Urzędu
     Marszałkowskiego

 

8.000,00

III

900

90011

Wydatki ogółem

14.000,00

4210

w tym

   - zakup drzew, krzewów
     na zieleniaki i wysypisko
     śmieci

   - zakup worków na śmieci
     które służą utrzymaniu
     czystości

 

9.000,00

 

 

 

3.000,00

4300

   - szkolenie z zakresu
     ochrony roślin

   - opracowanie monitoringu
     gleb

1.500,00

 

1.500,00

IV

Stan środków obrotowych na koniec roku

720.81

 


Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 106/XVII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 marca 2008 r.

Zadania inwestycyjne

Nazwa zadania

Plan

Środki własne

Pozostałe

1

Budowa zbiorników wyrównawczych

350.000

350.000

-

2

Wodociągowanie – Korzenie

70.000

70.000

-

3

Rozbudowa ujęć wody w Hawłowicach

320.000

320.000

-

4

Remont drogi ul. Armii Krajowej
w Pruchniku

400.000

400.000

-

5

Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia

50.000

50.000

-

6

Modernizacja budynku gospodarki komunalnej

50.000

50.000

-

7

Remont budynku Urzędu Gminy

100.000

100.000

-

8

Rozbudowa remizy strażackiej
w Pruchniku Górnym

200.000

200.000

-

9

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Świebodna

50.000

50.000

-

10

Dokumentacja na łącznik przy Gimnazjum w Pruchniku

30.000

30.000

-

11

Kanalizacja gminy

313.000

313.000

-

12

Wsparcie finansowe spółki – gospodarka odpadów

50.000

50.000

-

13

Budowa punktów oświetleniowych

120.000

120.000

-

14

Rewitalizacja rynku – cd

50.000

50.000

-

15

Zakup kosiarki

10.000

10.000

-

16

Zakup sprzętu z oprogramowaniem USC

6.000

6.000

-

17

Zakupy inwestycyjne oświata

36.800

36.800

-

18

Dokumentacja zbiornik retencyjny Kramarzówka

20.000

20.000

-

19

Dokumentacja stadion Pruchnik

25.500

25.500

-

20

Zakupy inwestycyjne – maszyna do czyszczenia

40.000

40.000

-

Razem:

2.291.300

2.291.300

-

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na rok 2008
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2008 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż