Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 105/XVII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie:
zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy Pruchnik ustalonego uchwałą nr 38/V/2003 Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 40, poz. 781),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zatwierdza się plany pracy:

  1. Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. Komisji Budżetowe - Gospodarczej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Ochrony p. poż., Funkcjonowania Samorządów Wiejskich, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 105/XVII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 marca 2008 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY PRUCHNIK NA 2008 r.

TERMIN

TEMATYKA POSIEDZEŃ

STYCZEŃ

 - analiza budżetu Gminy Pruchnik na 2008 r. - sprawy bieżące
   Gminy

LUTY

 - kontrola w zakresie wydatków poniesionych w 2007 r.
   na budowę wodociągów oraz kanalizacji - sprawy bieżące
   Gminy

MARZEC

 - analiza sprawozdania z wykonania budżetu i wydanie opinii
   Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla
   Wójta Gminy Pruchnik za 2007 rok.

KWIECIEŃ

 - wysłuchanie informacji na temat realizacji uchwał podjętych
   przez Radę Gminy, oraz zmian dokonanych w budżecie
   Gminy w 2007 r. - sprawy bieżące Gminy

MAJ

 - kontrola w zakresie zorganizowanych przetargów i sprzedaży
   mienia Gminy Pruchnik w 2007 r. - sprawy bieżące Gminy

CZERWIEC

 - zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa publicznego
   oraz ochrony ppoż. Na terenie Gminy - sprawy bieżące Gminy

LIPIEC

 - zapoznanie się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych
   na rok 2008 - sprawy bieżące Gminy

SIERPIEŃ

 - kontrola w zakresie wpłat i umorzeń podatków rolnego i od
   nieruchomości oraz opłat czynszowych, dot. osób fizycznych
   i prawnych - sprawy bieżące Gminy

WRZESIEŃ

 - wysłuchanie informacji na temat wykorzystania środków
   pochodzących z budżetu Gminy przeznaczonych na pomoc
   społeczną - sprawy bieżące Gminy

PAŹDZIERNIK

 - analiza zdeponowanych środków finansowych w bankach
   oraz zaciągniętych kredytów - sprawy bieżące Gminy

LISTOPAD

 - ocena stopnia realizacji budżetu Gminy za 2008 r. - sprawy
   bieżące Gmina

GRUDZIEŃ

 - prace nad projektem budżetu Gminy na 2009 rok

 - podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2008

Komisja będzie na bieżąco realizować sprawy nie ujęte w planie, a wynikające z jej kompetencji. Termin realizacji zadań zawartych w planie pracy może ulec zmianie.

 


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 105/XVII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 marca 2008 r.

PLAN PRACY KOMISJI BUDZETOWO - GOSPODARCZEJ RADY GMINY PRUCHNIK
NA 2008 r.

TERMIN

TEMATYKA POSIEDZEŃ

STYCZEŃ

 - ustalenie planu pracy Komisji na 2008 r. - analiza projektu
   budżetu Gminy na 2008 r.

LUTY

 - analiza wykorzystania środków finansowych z Unii Europejskiej
   na rozwój Gminy Pruchnik (wodociągi, kanalizacja, budowa
   dróg) - przegląd stanu oświetlenia na terenie Gminy Pruchnik;
   budowa nowych punktów oświetlenia

MARZEC

 - analiza wykonania budżetu za 2007 r. - kontrola stanu
   technicznego dróg gminnych

KWIECIEŃ

 - podział środków finansowych zatwierdzonych w budżecie na
   drogi gminne ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie
   Gminy Pruchnik; konserwacja zabytków

MAJ

 - przegląd obiektów mienia komunalnego w Gminie (mieszkania
   komunalne) - ocena stanu obiektów oświatowe - kulturalnych

CZERWIEC

 - przegląd przystanków PKS na terenie Gminy Pruchnik -
   ochrona środowiska (wywóz śmieci)

LIPIEC

 - analiza budżetu za I półrocze 2008 roku - przegląd mostów
   na terenie Gminy Pruchnik

SIERPIEŃ

 - przegląd placówek oświatowych w Gminie Pruchnik do
   początku nowego roku szkolnego - przegląd mienia
   komunalnego - lasy (sprzedaż i wycinka drzew)

WRZESIEŃ

 - analiza stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie

PAŹDZIERNIK

 - ocena przygotowania obiektów mienia komunalnego i dróg na
   okres zimy

LISTOPAD

 - zapoznanie się z informacjami na temat stopnia wykonania
   budżetu z III kwartału bieżącego roku - propozycje budżetu
   Gminy Pruchnik na 2009 rok

GRUDZIEŃ

 - analiza wpłat z zobowiązań finansowych (podatki, opłaty
   za wodę kanalizację oraz inne zobowiązania dotyczące Gminy)

 - podsumowanie pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej za
   rok 2008

 

Komisja będzie na bieżąco realizować sprawy nie ujęte w planie, a wynikające z jej kompetencji. Termin realizacji zadań zawartych w planie pracy może ulec zmianie

 


 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 105/XVII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 marca 2008 r.

PLAN PRACY KOMISJI BUDZETOWO - GOSPODARCZEJ RADY GMINY PRUCHNIK
NA 2008 r.

TERMIN

TEMATYKA POSIEDZEŃ

STYCZEŃ

 - analiza projektu budżetu Gminy na 2008 r.

 - analiza projektu budżetu z uwzględnieniem oświaty i opieki
   zdrowotnej w gminie

 - spotkanie z dyrektorami szkół

LUTY

 - analiza projektu budżetu ze szczególnym uwzględnieniem
   placówek oświatowych

 - sprawy bieżące (regulamin wynagrodzeń nauczycieli)

 - spotkanie z prezesami działających na terenie Gminy klubów
   sportowych i nauczycielami wychowania fizycznego poświęcone 
   wypracowaniu propozycji podziału środków finansowych na
   rozwój sportu i kultury fizycznej w gminie

MARZEC

 - zapoznanie się z układem wykonawczym budżetu

 - spotkanie z sołtysami - omówienie prac poszczególnych
   rad sołeckich na rzecz środowiska

KWIECIEŃ

 - zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
   za 2007r.

 - spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli analiza arkuszy
   organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009

MAJ

 - bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa na
   terenie Gminy - spotkanie z Gminnym Zarządem OSP

 - sprawozdanie z akcji POSESJA na terenie Gminy - Komendant
   Policji, Kierownik Referatu Budownictwa

CZERWIEC

 - analiza wykonania budżetu GOPS - wykonanie zadań własnych
   w 2007 roku - Kierownik Ośrodka

 - prace przygotowujące imprezę sportową ph: „RAJD
   ROWEROWY"

LIPIEC

 - omówienie wyników rozgrywek piłkarskich (zakończenie sezonu)
   spotkanie z prezesami działających w gminie LKS-ów

 - omówienie pracy GCKSiT oraz Gminnej Biblioteki

SIERPIEŃ

 - przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego

 - analiza wykonania budżetu za I półrocze

WRZESIEŃ

 - wysłuchanie informacji na temat sytuacji materialno - bytowej
   rodzin
mieszkających na terenie naszej Gminy - Kierownik GOPS

 - sprawy bieżące

PAŹDZIERNIK

 - przestępczość wśród nieletnich -- spotkanie z dyrektorami
   Komendantem Policji

 - sprawy bieżące

LISTOPAD

 - analiza projektu budżetu Gminy na rok 2009 - sprawy bieżące

GRUDZIEŃ

 - analiza wykonania budżetu

 - podsumowanie pracy komisji

Komisja będzie na bieżąco realizować sprawy nie ujęte w planie, a wynikające z jej kompetencji. Termin realizacji zadań zawartych w planie pracy może ulec zmianie

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2008 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż