Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008  Pozycja 90967 Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Pruchnik

Adres pocztowy:

ul. Rynek 1 / 1

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Pruchnik

37-560

podkarpackie

Telefon:

Fax:

016 6288024

016 6288024


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik

II.1.2) Rodzaj zamówienia:    Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik 1) budowa linii napowietrznej w m-ci Swiebodna stacja Trafo 4 ( Most- droga do kościoła ) -Montaż słupów szt 11 - Montaż lamp kpl 8 - Montaż lini NN km 0,505 2) Montaż oświetlenia ulicznego w Rozborzu Okrągłym stacje trafo nr 1 i 2 -Montaż słupów szt 2 - Montaż lamp kpl 5 - Montaż lini NN km 0,386 3) Montaż Oświetlenia ulicznego w Jodłówce Parcelacji ze stacji nr 2 -Montaż słupów szt 13 - Montaż lamp kpl 8 - Montaż lini NN km 0,618 Szczegółowy zakres robót precyzuje: - dokumentacja projektowa składająca się z, przedmiaru robót i rysunków szczegółowych*, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki j.n. do siwz:

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot

45.23.22.10-7

Dodatkowe przedmiotyII.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 43798.54   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr:

NAZWA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   30/05/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   5

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski

Adres pocztowy:

ul Zamojska 63

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Biłgoraj

23-400

lubelskie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    43798,54

Oferta z najniższą ceną:   43798,54 / Oferta z najwyższą ceną:   86081,92

Waluta:   PLNPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:30.05.2008 13:07
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:30.05.2008 13:07