Nr    3410/ 12/2008                                                               Pruchnik 2008-06-17

informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe na

„Dowóz młodzieży szkolnej”

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

           Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu

37-700 Przemyśl  Ul. Dworskiego 106

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  121920,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu

37-700 Przemyśl

Ul. Dworskiego 106

121920,00 brutto

121920,00

-------------- *100=  100

121920,00

100

  -

  -

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

-

-

-

-

-

-

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

                                                                        Wójt Gminy Pruchnik

  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:dowóz młodzieży szkolnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:18.06.2008 12:31
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:18.06.2008 12:31