x 
Drukuj
Administrator BIP 20.05.2008 09:30

Wprowadzenie zmiany do Uchwały rady Gminy Pruchnik Nr 261/XXXV/06 z dnia 23.08.2006 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.

­

UCHWAŁA Nr 121/XIX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie:
wprowadzenia zmiany do Uchwały rady Gminy Pruchnik Nr 261/XXXV/06 z dnia 23.08.2006 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art.40 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, oraz w związku z art.4 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 1996 roku nr 132 poz.662 ze zmianami /,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wprowadza się zmianę do Uchwały Rady Gminy Pruchnik Nr 261/XXXV/06 z dnia 23.08.2006 roku.; w Rozdziale 5

w § 21. dodaje się ust 1 a w brzmieniu ;

W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Pruchnik przedsiębiorstwa wywozowe mogą zawrzeć urno we na odbiór odpadów z terenu nieruchomości z częstotliwością nie mniejszą niż raźna kwartał.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wprowadzenie zmiany do Uchwały rady Gminy Pruchnik Nr 261/XXXV/06 z dnia 23.08.2006 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2008 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.