x 
Drukuj
Administrator BIP 29.09.2008 09:45

Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2008 rok.

­

UCHWAŁA Nr 145/XXII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 wrzesnia 2008 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2008 rok.

          Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póż. zmianami)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

1.   Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:  210.760

      w tym:

 • z tytułu sprzedaży majątku na raty:  1.000
 • usługi z tytułu opłaty grobowej:  5.000
 • wynagrodzenie dla płatnika PIT:  2.000
 • darowizna na promocję gminy:  500
 • wpływy z karty podatkowej:  1.000
 • wpływy z innych lokalnych opłat:  4.000
 • podatek od czynności cywilnoprawnych:  5.000
 • odsetki od nieterminowych wpłat:  5.000
 • odpłatność na dożywianie dzieci:  60.000
 • środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Twoja wiedza – Twoje okno na świat”:  114.360
 • wynajem budynków komunalnych:  12.900 

§ 2.

2.   Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę:  41.500

      w tym:

 • darowizny na budowę wodociągu:  20.000
 • podatek od nieruchomości od osób fizycznych:  17.500
 • darowizny na budowę kanalizacji:  4.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3.

3.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:  748.181

      w tym :

 • rozbudowa ujęć wody w Hawłowicach:  20.000
 • pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego:  50.000
 • utrzymanie dróg gminnych:  247.000
 • bieżące wydatki w gospodarce nieruchomościami:  10.000
 • remont cmentarzy komunalnych:  20.000
 • utrzymanie administracji rządowej:  20.000
 • składki na stowarzyszenie Lider +:  9.657
 • rozbudowa remizy strażackiej w Pruchniku Górnym:  100.000
 • rewitalizacja rynku:  50.000
 • funkcjonowanie sportu w jednostkach oświatowych:  20.264
 • wynagrodzenia i pochodne w przeciwdziałaniu alkoholizmowi:  9.000
 • prace remontowe na obiektach sportowych w formie umów o dzieło:  3.500
 • zakup artykułów żywnościowych do świetlicy szkolnej:  60.000
 • wynagrodzenia i pochodne w ramach promocji gminy:  1.500
 • realizacja programu w ramach PO KL:  114.360
 • zakup energii do placówek oświatowych:  7.354
 • zakup wyposażenia do gimnazjum w Pruchniku:  5.546

§ 4.

4.   Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:  578.921

      w tym:

 • wodociągowanie Korzenie:  50.000
 • budowa zbiorników wyrównawczych:  300.000
 • zakup materiałów remontowych na drogę wojewódzką:  50.000
 • rozbudowa budynku gospodarki komunalnej:  38.000
 • rozbudowa budynku ośrodka zdrowia:  11.000
 • zakup urządzeń chłodniczych:  6.000
 • odsetki od zaciągniętego kredytu:  39.657
 • wsparcie finansowe spółki – gospodarka odpadami:  50.000
 • zadania w zakresie sportu gminnego:  20.264
 • zakup usług pozostałych i zdrowotnych w przeciwdziałaniu alkoholizmowi:  9.000
 • zakup materiałów remontowych na obiekty sportowe:  3.500
 • zakup usług pozostałych na promocję gminy:  1.500

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 145/XXII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 29 września 2008 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

-

20 000

40002

Dostarczanie wody

-

20 000

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

20 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 000

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 000

-

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1 000

-

710

Działalność usługowa

5 000

-

71035

Cmentarze

5 000

-

0830

Wpływy z usług

5 000

-

750

Administracja publiczna

2 500

-

75023

Urzędy gmin

2 000

-

0970

Wpływy z innych dochodów

2 000

-

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

500

-

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

500

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15 000

17 500

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 000

-

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1 000

-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

14 000

17 500

0310

Podatek od nieruchomości

17 500

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw

4 000

-

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

5 000

-

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 000

-

801

Oświata i wychowanie

127 260

-

80110

Gimnazja

127 260

-

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

97 206

-

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

17 154

-

0750

Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

12 900

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

60 000

-

85401

Świetlice szkolne

60 000

-

0830

Wpływy z usług

60 000

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

4 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-

4 000

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

4 000

RAZEM

210 760

41 500


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 145/XXII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 29 września 2008 r.

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

20 000

350 000

40002

Dostarczanie wody

20 000

350 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000

350 000

600

Transport i łączność

297 000

50 000

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

-

50 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

50 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

50 000

-

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000

-

60016

Drogi publiczne gminne

247 000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

140 000

-

4270

Zakup usług remontowych

60 000

-

4300

Zakup usług pozostałych

47 000

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

10 000

55 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 000

55 000

4270

Zakup usług remontowych

8 000

-

4300

Zakup usług pozostałych

2 000

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

49 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

6 000

710

Działalność usługowa

20 000

-

71035

Cmentarze

20 000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 000

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000

-

4300

Zakup usług pozostałych

4 000

-

750

Administracja publiczna

31 157

1 500

75011

Urzędy wojewódzkie

20 000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 000

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 000

-

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 500

1 500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

1 500

75095

Pozostała działalność

9 657

-

4430

Różne opłaty i składki

9 657

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100 000

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

100 000

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000

-

757

Obsługa długu publicznego

-

39 657

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-

39 657

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

-

39 657

851

Ochrona zdrowia

9 000

9 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

9 000

9 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

8 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

1 000

801

Oświata i wychowanie

147 524

-

80101

Szkoły podstawowe

15 240

-

4260

Zakup energii

1 904

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000

-

4300

Zakup usług pozostałych

4 336

-

80110

Gimnazja

132 284

-

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

24 276

-

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

4 284

-

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 686

-

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

650

-

4128

Składki na Fundusz Pracy

598

-

4129

Składki na Fundusz Pracy

106

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 546

-

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

26 461

-

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

4 669

-

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

14 050

-

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 480

-

4308

Zakup usług pozostałych

25 670

-

4309

Zakup usług pozostałych

4 530

-

4748

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 465

-

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

435

-

4260

Zakup energii

5 450

-

4300

Zakup usług pozostałych

1 928

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

60 000

-

85401

Świetlice szkolne

60 000

-

4220

Zakup środków żywności

60 000

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

50 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-

50 000

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

-

50 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 000

-

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

50 000

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000

-

926

Kultura fizyczna i sport

3 500

23 764

92601

Obiekty sportowe

3 500

3 500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 500

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3 500

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-

20 264

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3 000

4300

Zakup usług pozostałych

-

17 264

RAZEM

748 181

578 921


Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.10.2008 13:49 Edycja dokumentu (Administrator BIP)