Zatwierdzenie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik na lata 2008 - 2015.

­

UCHWAŁA Nr 49/VII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie:
zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik
na lata 2008 - 2015
.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. nr 38, poz.. 220 z późn. zm.).

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. zatwierdza się aktualizację Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik na lata 2008-2015, przyjętą uchwałą rady osiedla Pruchnik Górny w dniu 27 maja 2011 roku oraz rady osiedla Pruchnik Dolny w dniu 1 czerwca 2011 roku,
 2. uchwały, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       


Załącznik nr 1

do Uchwały nr 49/VII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku

z dnia 16 czerwca 2011 r.

 

UCHWAŁA Nr 1/2011

Rady osiedla Pruchnik Dolny

z dnia 01-06-2011 r.

w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 10 ust. 2 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. nr 38, poz.. 220 z późn. zm.).

 

Uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmujemy aktualizację Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik w:

 1. PLANIE ZADAŃ – Cel: 2. Stworzenie zaplecza do przetwórstwa rolno – spożywczego, przygotowanie terenów pod inwestycje, rozwój energii odnawialnej lp. 5
  gdzie poszczególne punkty otrzymują brzmienie:
  • nazwa zadania: Modernizacja z rozbudową, remonty remiz strażackich w Pruchniku, w tym: zaadaptowanie poddaszy na pokoje noclegowe, zagospodarowanie terenu wokół remiz, wykonanie parkingów, remont grzybka, rozbudowa kuchni, zakup wyposażenia itp.
  • termin realizacji: 2008-2015 rok,
  • odpowiedzialny: Gmina Pruchnik,
  • partnerzy: OSP, rada osiedla, Przewodniczący rady osiedla,
  • wymagane środki: 1 700 000 zł,
  • źródła finansowania: Leader, RPO WP, PROW, budżet państwa, województwa, WFOŚ i GW, Gmina Pruchnik oraz inne środki krajowe i unijne
 2. PLANIE ZADAŃ termin realizacji przyjmujemy przedział, gdzie rokiem końcowym realizacji zadania będzie 2015, dotyczy.:
  • cel 1 dla zadań z lp. 1,2,4,5,6,7,8,9,11
  • cel 2 dla zadań z lp. 1,6,7,9
  • cel 3 dla zadań z lp. 1,2,3,5

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik nr 2

do Uchwały nr 49/VII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku

z dnia 16 czerwca 2011 r.

 

UCHWAŁA Nr 1/2011

Rady osiedla Pruchnik Górny

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 10 ust. 2 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. nr 38, poz.. 220 z późn. zm.).

 

Uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmujemy aktualizację Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik w:

 1. PLANIE ZADAŃ – Cel: 2. Stworzenie zaplecza do przetwórstwa rolno – spożywczego, przygotowanie terenów pod inwestycje, rozwój energii odnawialnej lp. 5
  gdzie poszczególne punkty otrzymują brzmienie:
  • nazwa zadania: Modernizacja z rozbudową, remonty remiz strażackich w Pruchniku, w tym: zaadaptowanie poddaszy na pokoje noclegowe, zagospodarowanie terenu wokół remiz, wykonanie parkingów, remont grzybka, rozbudowa kuchni, zakup wyposażenia,
  • termin realizacji: 2008-2015 rok,
  • odpowiedzialny: Gmina Pruchnik,
  • partnerzy: OSP, rada osiedla, Przewodniczący rady osiedla,
  • wymagane środki: 1 700 000 zł,
  • źródła finansowania: Leader, RPO WP, PROW, budżet państwa, województwa, WFOŚ i GW, Gmina Pruchnik oraz inne środki krajowe i unijne
 2. PLANIE ZADAŃ termin realizacji przyjmujemy przedział, gdzie rokiem końcowym realizacji zadania będzie 2015, dotyczy.:
  • cel 1 dla zadań z lp. 1,2,4,5,6,7,8,9,11
  • cel 2 dla zadań z lp. 1,6,7,9
  • cel 3 dla zadań z lp. 1,2,3,5

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik na lata 2008 - 2015.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2011 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.07.2011 14:37 Edycja dokumentu (Administrator BIP)