x 
Drukuj
Administrator BIP 27.03.2005 14:25

Uchylenie uchwały własnej

­

UCHWAŁA Nr 118/XVI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie :
uchylenia uchwały własnej.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13 póz. 74 z późn. zmianami), art. 148 § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, póz. 741 z późn. zmianami), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, póz. 718 z 2001 r. Nr 46 póz. 499) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr 100/XIII/2004 Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 luty 2004 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie wodociągu na terenie Gminy Pruchnik

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały własnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.