zmiana siwz do postępowania nr IZ 271/25/2011 wykonanie robót ziemnych na stadionie w Kramarzówce

­

                                                                                                                                                                                                                                       Pruchnik            28-10- 2011  

     ZMIANA  SIWZ 

                                                      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Numer ogłoszenia w BZP    355118 - 2011; data zamieszczenia: 27-10-2011

Zmiana ogłoszenia w BZP   357106 - 2011; data zamieszczenia: 28-10-2011
Nasz znak  IZ/ 271 / 25 /2011 

Dotyczy:    Wykonania robót ziemnych na stadionie w Kramarzówce

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

 I.  SIWZ   Rozdział I  Forma oferty  pkt. 15 ust 1:

 JEST:

     1)       zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony,

"oferta na Wykonanie robót ziemnych na stadionie w Kramarzówce”.

nie otwierać przed 11-11-2011 do godz. 10:05”  bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 

MA BYĆ:

  1)          zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony,

"oferta na Wykonanie robót ziemnych na stadionie w Kramarzówce”.


nie otwierać przed 14-11-2011 do godz. 10:05”  bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 

II. SIWZ Rozdział VII   termin wykonania zamówienia i gwarancja

JEST:

1. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 28-11-2011

2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.

 

MA BYĆ:

1. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30-11-2011

2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi – 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.

 

 

III. SIWZ Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert pkt. 1 i 5 :

JEST:

1.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 16 w terminie do dnia

          11-11-2011r., do godz. 10:00

5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn.  11-11-2011r, o godz. 10:05 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 9.

 

MA BYĆ:

1.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 16 w terminie do dnia

          14-11-2011r., do godz. 10:00

5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn.  14-11-2011r, o godz. 10:05 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 9.

 

IV  Formularz Ofertowy załącznik  nr 1 do SIWZ    pkt. 2

JEST:

  Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy od dnia podpisania umowy do 28-11-2011.

MA BYĆ:

 

  Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy od dnia podpisania umowy do 30-11-2011.

V Umowa  załącznik nr 3 do SIWZ § 9

JEST:

  §9). Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do 28-11-2011.

MA BYĆ:

  § 9)   Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do  30-11-2011.

 

 

        Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:zmiana siwz do postępowania nr IZ 271/25/2011 wykonanie robót ziemnych na stadionie w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2011 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.10.2011 14:02 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)