Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2011 rok.

­

UCHWAŁA Nr 74/X/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)oraz art.32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178 , poz.1380 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 61 500 zł

w tym:

  • zlecenie opracowania dokumentacji wodociągowanie Korzeni 10 000zł
  • zakup gruntów pod drogi: 30 000 zł
  • odszkodowanie dla osoby fizycznej za zniszczenia dokonane podczas remontu drogi gminnej na sąsiadującym gruncie: 1 500 zł
  • oświetlenie uliczne: 20 000 zł

§ 2.

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy o kwotę: 61 500 zł

w tym:

  • odsetki od zaciągniętego kredytu: 20 000 zł
  • zakupy inwestycyjne na wodociągach: 22 000 zł
  • wydatki na obiektach sportowych: 19 500 zł

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       


Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 74/X/2011
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18.10.2011

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna , gaz i wodę

10 000

22 000

40002

Dostarczanie wody

10 000

22 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

22 000

600

Transport i łączność

31 500

60016

Drogi publiczne gminne

31 500

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1 500

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000

757

Obsługa długu publicznego

20 000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

20 000

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

20 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000

4260

Zakup energii

20 000

926

Kultura fizyczna

19 500

92601

Obiekty sportowe

19 500

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

19 500

Razem

61 500

61 500

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.10.2011 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.