Zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Pruchniku

­

UCHWAŁA Nr 80/X/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Pruchniku.

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W uchwale Nr 44/VII/99 Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Pruchniku

§ 3 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 3. Obwód Gimnazjum Publicznego w Pruchniku obejmuje miejscowości: Pruchnik, Kramarzówka, Hawłowice, Jodłówka i Świebodna”

§ 2.

 

Traci moc zapis § 3 uchwały Nr 34/V/2003 Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Pruchniku.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.10.2011 16:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.