Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik 2012 w Pruchniku

­

 

Pruchnik: Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik 2012 w Pruchniku
 PORTAL / UZP  Numer ogłoszenia: 121590 - 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Pruchnik 1 , ul. Ks. Bronisława Markiewicza 9, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna Porządek i bezpieczeństwo publiczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik 2012 w Pruchniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. W ramach planowanego zamówienia przewiduje się budowę ogólnodostępnego placu zabaw, dostawę i montaż wyposażenia w miejscowości Pruchnik wg niżej wymienionego zakresu: a) wykonanie nawierzchni piaskowej w ilości 27,54 m2 b) wykonanie ogrodzenia panelowego z prętów zgrzewanych punktowo, ocynkowanego powłoką PVC w ilości 7 mb oraz furtki ze słupami i kpl. zamkowo-zawiasowym ocynkowanej z powłoką PVC, c) dostawa i montaż urządzeń do zabawy zgodnych z projektem w tym: - zestaw zabawowy Filip (wymiary: wys.x szer.xdł.: 3mx5,8mx5m), - karuzela talerzowa z siedziskiem (wymiary: wys.x średnica.: 0,8mx1,5m), - huśtawka podwójna (pozioma belka stalowa - wymiary: wys.x szer.xdł.: 2,5mx3,4mx3,3m) wraz z siedziskami kubełkowymi rozpinanymi, - huśtawka ważka (wys.x szer.xdł.: 0,6mx0,54mx3m), - sprężynowiec (wys.x szer.xdł.: 0,76mx0,47mx0,73m) w ilości 2 szt. - zestaw sklepik z tablicą V (wys.x szer.xdł.: 2mx2,3mx2,3m), - piaskownica (dł.x szer.xwys.:3mx3mx0,3m), - ławka ogrodowa (wys.x szer.xdł.: 0,75mx0,6mx1,8m) w ilości 2szt., - kosz na odpadki stalowy (szer.x wys.: 0,5mx1,15m), - tablica regulaminowa (szer.x wys.: 0,5mx1m), - kotwy do montażu (fi 18) w ilości 18 szt.. Szczegółowy opis urządzeń zabawowych i wyposażenia placu zabaw określa projekt budowlany stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 1) Podane w dokumentach przetargowych nazwy własne oraz opisy wskazujące na konkretnego producenta są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach równych lub wyższych niż określone w załączniku nr 6 do SIWZ. Parametry w załączniku nr 6 zostały określone jako minimalne 2) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń o parametrach równoważnych : - należy usytuować urządzenia zgodnie z projektem, - należy zachować strefę bezpieczną, - nie może spowodować zmiany projektu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.27.23-9, 45.23.62.10-5, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie placu zabaw o nawierzchni piaszczystej z montażem urządzeń zabawowych. (ocena na podstawie wypełnionego zał. nr 4 do siwz wg formuły spełnia, nie spełnia)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Ofertę cenową - formularz wraz wypełnionym załącznikiem nr 5 do SIWZ, zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej- zgodnie z rozdziałem X siwz oraz opracowany na podstawie przedmiaru robot- załącznik nr 5 do siwz i projektu technicznego stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. 5) Opracowanego harmonogramu robót ( terminowo i rzeczowo-finansowego)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności dotyczy to przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, płatnika, ustalonego wynagrodzenia, w następujących przypadkach: a) Udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych od wykonania, od których uzależniona jest realizacja umowy, b) Ograniczenia zakresu rzeczowego umowy w przypadku działania siły wyższej wycenionego na podstawie § 4 umowy, c) Zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy, d) Sytuacji niezależnych od stron umowy, e) W przypadku działania siły wyższej i sytuacji niezależnych od stron umowy, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy. 2. Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, gdy: a) Wystąpią niekorzystne warunki pogodowe. b) Wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej. c) Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy przed terminem. 3. Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpi, gdy zaistnieją zdarzenia objęte regulacją § 3 ust. 3 i § 4 umowy. - w przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia kosztorysowego brutto, która zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy - ograniczenia zakresu rzeczowego umowy 4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu mogą być wprowadzone w następującym trybie: a) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2, 3 Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie i przed wprowadzeniem zmian. b) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. c) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik 2012 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.04.2012 14:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.04.2012 14:31 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)