I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Rozborzu Długim.

­

BURMISTRZ PRUCHNIKA

OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Rozborzu Długim.

Działając na podstawie art. 28, art. 31, art 37. ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 110/XIV/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 20 marca 2012 roku ogłaszam, że z zasobu Gminy Pruchnik przeznaczone zostały n/w nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Działka zabudowana numer 1128 o powierzchni 0,2092 ha objęta Księga Wieczystą 57 867 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Działka położona w obrębie ewidencyjnym Rozbórz Długi Gmina Pruchnik. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik znajduje się w obszarze usług związanych z budową oraz utrzymaniem dróg.
  Działka zabudowana budynkiem magazynowym, położona w strefie centralnej wsi Rozbórz Długi i pośredniej Gminy Pruchnik, przy drodze wojewódzkiej Łańcut - Żurawica. Działka o kształtach foremnych, granicach widocznych – ogrodzona, teren działki lekko pochylony w kierunku rzeki, z pełnym dostępem do mediów /bez kanalizacji/ . W czasie intensywnych opadów działka może być podtapiana.
  Budynek magazynowy , zlokalizowany na tej działce o wymiarach 7,90 m x 17,60 m – wolno stojący, zbudowany w latach 1970, o konstrukcji murowanej słupowej wypełnionej ścianami murowanymi z cegły palonej, otynkowany od strony zewnętrznej, słupy murowane z cegły palonej posadowione w stopy fundamentowe z betonu wylewanego na mokro. Całość budynku nakryta dachem jednospadowym konstrukcji drewnianej opartym na w/w słupach, z pokryciem z eternitu falistego. Posadzki betonowe wylewane, okna i wrota wjazdowe nietypowe drewniane. Mediów w budynku w obecnej chwili brak.
  Zużycie techniczne budynku – duże (słupy wraz ze ścianami odchylone od pionu, dach z licznymi prześwitami dziurami, zużycie funkcjonalne - możliwość adaptacji i przystosowania do innych potrzeb występujących aktualnie na rynku.
  - powierzchnia zabudowy - 139,00 m2
  • powierzchnia użytkowa - 124,30 m2
  • kubatura użytkowa - 485,00 m3,
   Cena wywoławcza nieruchomości wraz z budynkiem wynosi 38 000,00 złotych.
 2. Obciążenia nieruchomości – wykazane do sprzedaży nieruchomości są wolne od obciążeń.
 3. Warunkiem udziału w przetargu – jest wpłata na konto Gminy Pruchnik nr 48 1240 2571 1111 1110 4450 7605 wadium w kwocie 3 800,00 złotych co stanowi 10 % ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do dnia 01 października 2012 roku z dopiskiem wadium za działkę nr 1128 w Rozborzu Długim.
  Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.
 4. Czas i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 05 października 2012 roku o godz 10:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku - parter pokój nr 15.
 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej działki.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej: - oryginalny dowód wpłaty wadium,
 7. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości ustalonej w drodze przetargu.
 8. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Pruchnik, jednorazowo całej ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
 9. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.
 10. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości. Termin i miejsce spisania umowy ustali sprzedający.
 11. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym oraz granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości będące przedmiotem przetargu zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego
 12. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój numer 16 telefon (16) 623 61 24 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Rozborzu Długim.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2012 20:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.09.2012 13:20 Edycja dokumentu (Administrator BIP)