x 
Drukuj
Administrator BIP 27.03.2005 09:35

Zmiany w budżecie na 2003 r.

­

UCHWAŁA Nr 62/VIII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie :
zmian w budżecie na 2003 r.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 roku/ z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

    1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 110.068
        w tym:

  • subwencja rekompensująca subwencji ogólnej 38.308
   /Pismo MF ST 3 - 4820 - 25/2003/.
  • dotacje celowe na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 14.810
  • sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 950
  • dofinansowanie zadań inwestycyjnych budowa wodociągu w miejscowości Kramarzówka - Helusz 56.000
   /Powyższe decyzje wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 40, 36, 41/

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1.

     2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 56.094
        
w tym:

  • dotacje celowe na realizację inwestycji budowa wodociągu w miejscowości Kramarzówka - Helusz 56.000
  • dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych 94

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1.

    3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 118.918
       
w tym:

  • dożywianie dzieci w szkołach 14.810
  • zakup wyprawki szkolnej 950
  • zakup komputerów do Urzędu Gminy Pruchnik 8.850
  • wypłata dodatków mieszkaniowych 5.000
  • wydatki inwestycyjne na budynkach oświatowych 33.308
  • wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu w miejscowości Kramarzówka - Helusz 56.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2.

    4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 69.944
       
w tym:

  • wydatki bieżące Urzędu Gminy 8.850
  • budowa wodociągu w miejscowości Kramarzówka – Helusz 56.000
  • wypłatę dodatków mieszkaniowych 94

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2.

§ 2.

Wyodrębnia się zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 950 zł.

Szczegóły zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 62/VIII/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 13 czerwca 2003 r.

Zestawienie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie kwoty

Zmniejszenie kwoty

010

-

-

Rolnictwo i łowiectwo

56.000

X

-

01010

-

Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi

56.000

X

-

-

633

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

56.000

X

400

-

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

X

56.000

-

40002

-

Dostarczanie wody

X

56.000

-

-

633

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

X

56.000

758

-

-

Różne rozliczenia

38.308

X

-

75805

-

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

38.308

X

-

-

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

38.308

X

853

-

-

Opieka społeczna

15.760

94

-

85315

-

Dodatki mieszkaniowe

94

-

-

203

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

X

94

-

85395

-

Pozostała działalność

15.760

X

-

-

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

950

X

-

-

203

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

14.810

X

RAZEM

110.068

56.094


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 62/VIII/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 13 czerwca 2003 r.

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

-

-

Rolnictwo i łowiectwo

56.000

X

-

01010

-

Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi

56.000

X

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

56.000

X

400

-

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

X

56.000

-

40002

-

Dostarczanie wody

X

56.000

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

X

56.000

750

-

-

Administracja publiczna

8.850

8.850

-

75023

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

8.850

8.850

-

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8.850

X

-

-

4270

Zakup usług remontowych

X

3.000

-

-

4430

Różne opłaty i składki

X

5.850

853

-

-

Opieka społeczna

20.760

94

-

85315

-

Dodatki mieszkaniowe

5.000

94

-

-

3110

Świadczenia społeczne

5.000

94

-

85395

-

Pozostała działalność

15.760

X

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

950

X

-

-

3110

Świadczenia społeczne

14.810

X

801

-

-

Oświata i wychowanie

33.308

X

-

80101

-

Szkoły podstawowe

33.308

X

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33.308

X

RAZEM

118.918

64.944


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 62/VIII/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 13 czerwca 2003 r.

DOTACJE:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

853

-

-

Opieka społeczna

950

-

85395

-

Pozostała działalność

950

-

-

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

950

 

WYDATKI:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

853

-

-

Opieka społeczna

950

-

85395

-

Pozostała działalność

950

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

950


Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie na 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 09:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.