x 
Drukuj
Administrator BIP 27.12.2012 23:56

Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik

­

UCHWAŁA Nr 159/XXI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik
.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu,

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Rady Gminy w Pruchniku Nr 261/XXXV/06 z dnia 23.08.2006 r. zmieniona uchwałą 121/XIX/08 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pruchnik.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2012 23:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.01.2013 21:31 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
27.01.2013 22:52 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1" (Administrator BIP)