Budżet Gminy Pruchnik na 2005 rok

­

UCHWAŁA Nr 168/XXII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 2 lutego 2005 r.
w sprawie: budżetu Gminy Pruchnik na 2005 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. “d", lit. “i", pkt. 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109 ust. 1, art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 17.652.166 w tym:
  1. dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2.927.222
 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 17.090.166 w tym:
  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2.927.222
 1. Ustala się nadwyżkę budżetową i określa się jej przeznaczenie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 562.000
 2. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 562.000 Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 140.000

§ 3

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 5.000 i wydatków w wysokości 5.000 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 70.000 i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na 2005 r. na kwotę 70.000

§ 5

Wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu dofinansowania doskonalenia i dokształcania zawodowego w kwocie 34.933 w tym:
dział 801 - 33.916 zł.
dział 854 - 1.017 zł.

§ 6

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 180.000 w tym:
Biblioteka 90.000
Ośrodki kultury 90.000

§ 7

Ustala się rezerwę celową na dotację budżetową w trybie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym w kwocie 22.000 zł. na realizację: dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny do Jarosławia.

§ 8

Ustala się dotacje z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.500 - dla Miasta - Gminy Przemyśl

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do: dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej zaciągnięcia zobowiązań do sumy 500.000 zł. w roku budżetowym z wyłączeniem zobowiązań inwestycyjnych lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wskazany przez Radę Gminy do prowadzenia obsługi finansowej Gminy Pruchnik

§ 10

Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w kwocie 3.537.918
zgodnie z załącznikiem Nr 6,

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 168/XXII/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 2.02.2005

Dochody

Dział

Nazwa

Kwot

020

Leśnictwo

 • sprzedaż drewna

15.000

15.000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 • pieniężne darowizny mieszkańców na budowę wodociągu
 • wpływy za pobór wody
 • pomoc finansowa otrzymana na współfinansowanie zadania inwestycyjnego gminy w ramach programu SAPARD

2.432.870


200.000
180.000
2.052.870

700

Gospodarka mieszkaniowa

 • wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych
 • wpływy z dzierżawy budynków komunalnych
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
 • dzierżawa za obwody łowieckie

108.102

4.769
96.847
3.986
2.500

710

Działalność usługowa

 • opłata grobowa

10.000

10.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

1.510


1.510

750

Administracja publiczna

 • dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
 • wpływy z różnych dochodów
 • dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

94.786

60.612

33.474
700

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

7.000

7.000

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od nieruchomości
 • wpływy z karty podatkowej
 • podatek od spodków i darowizn
 • podatek od posiadania psów
 • opłata skarbowa
 • opłata eksploatacyjna
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od środków transportowych
 • opłata targowa
 • opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 • odsetki

3.259.103

 

774.043
120.000
660.637
15.922
1.125.401
2.000
18.000
100
4.000
400.000
18.000
27.000
4.000
70.000
20.000

758

Różne rozliczenia

 • subwencja ogólna w części wyrównawczej
 • subwencja ogólna w części oświatowej

8.295.995

2.570.918
5.725.077

801

Oświata i wychowanie

 • wpływy z czynszów
 • wynajem sal sportowych
 • wpływy ze sprzedaży nieruchomości
 • odsetki
 • wpływy za korzystanie z przedszkola
 • wpływy za wyżywianie dzieci w przedszkolu

106.200

10.000
2.000
4.000
200
30.000
60.000

852

Pomoc społeczna

 • wpływy za usługi opiekuńcze
 • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy

3.141.600

1.000
2.858.100

282.500

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 • wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach

100.000

100.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • pieniężne darowizny na budowę kanalizacji
 • wpływy z opłat za ścieki

80.000

10.000 70.000

Razem

17.652.166


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 168/XXII/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 02-02-2005

Wydatki

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

010

-

Rolnictwo i łowiectwo

14.913

-

01030

 

01095

Izby rolnicze

 • wydatki bieżące

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

13.213

13.213

1.700

1.700

020

-

Leśnictwo

4.000

-

02095

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4.000

4.000
3.500

400

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

2.156.501

-

40002

Dostarczanie wody

 • wydatki bieżące w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 • wydatki majątkowe

2.156.501

265.583
152.458 1.890.918

600

-

Transport i łączność

530.211

-

60016

Drogi publiczne gminne

 • wydatki bieżące w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 • wydatki majątkowe

530.211

170.211
5.000
360.000

700

-

Gospodarka mieszkaniowa

130.000

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • wydatki bieżące w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  • wydatki majątkowe

130.000

50.000

3.000
80.000

710

-

Działalność usługowa

20.000

-

71035

Cmentarze

 • wydatki bieżące w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10.000

10.000
5.000

-

71004

Piany zagospodarowania przestrzennego

 • wydatki bieżące w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10.000

10.000

10.000

750

-

Administracja publiczna

2.343.475

-

75011
 

75022

 

75023

 

 


 

75095

Urzędy wojewódzkie

 • wydatki bieżące w tym
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 • wydatki bieżące

Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)

 • wydatki bieżące w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 • wydatki majątkowe

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

60.612

60.612

58.587

62.000

62.000

2.215.863

2 115.863

1.868.740

100.000

5.000

5.000

751

-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.510

-

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praca oraz sądownictwa

 • wydatki bieżące

1.510


1.510

754

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

187.000

-

75414

 

75412

Obrona cywilna

 • wydatki majątkowe

Ochotnicze Straże Pożarne

 • wydatki bieżące w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 • wydatki majątkowe

1.000

7.000

180.000

100.000

15.000

80.000

801

-

Oświata i wychowanie

7.204.751

-

80101

 


80110

 

 

80104 

80113

 


80146

80195

Szkoły podstawowe

 • wydatki bieżące w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Gimnazja

 • wydatki bieżące w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 • wydatki majątkowe

Przedszkola

 • wydatki bieżące w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dowóz dzieci

 • wydatki bieżące w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 • wydatki bieżące

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

3.730.172

3.730.172
2.982.777

2.512.040

1.672.040
1.349.075 840.000

772.068

772.068
550.132

131.555

131.555
26.213

33.916

33.916

25.000

25.000

756

-

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

70.000

-

75647

Pobór podatków

 • wydatki bieżące w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

70.00

70.000

50.000

757

-

Obsługa długu publicznego

80.000

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 • wydatki bieżące w tym:
  • obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

80.000


80.000
80.000

758

-

Różne rozliczenia

162.000

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 • wydatki bieżące

162.000

162.000

851

-

Ochrona zdrowia

70.000

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 • wydatki bieżące w tym:
  • dotacja

70.000

70.000
1.500

852

-

Pomoc społeczna

3.291.219

-

85203

 


85212
 

85213
85228

 85214

 

 


85219

 85215

 

85295

Ośrodki wsparcia

 • wydatki bieżące w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 • wydatki bieżące w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 • wydatki bieżące

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 • wydatki bieżące w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 • wydatki bieżące w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Ośrodki pomocy społecznej

 • wydatki bieżące w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dodatki mieszkaniowe

 • wydatki bieżące

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

256.500

256.500
53.150

2.441.700

2.441.700
36.625

25.300

 

25.300

25.679

25.619
23.269

341.500

 

341.500
3.300

165.600

165.600
157.000

 

15.000

15.000

20.000

20.000

854

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

240.386

-

85401

 85446

Świetlice szkolne

 • wydatki bieżące w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

 • wydatki bieżące

239.369

239.369

119.238

1.017

1.017

900

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

281.200

-

90001

 

 

 

9000390015

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • wydatki bieżące w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 • wydatki majątkowe

Oczyszczanie miast i wsi

 • wydatki bieżące

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 • wydatki bieżące
 • wydatki majątkowe

155.200

70.200

3.000

85.000

15.000

15.000

 111.000

76.000
35.000

921

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

243.000

-

9210592109

 


92116

 


92120

Pozostałe zadania w zakresie kultury

 • wydatki bieżące

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 • wydatki bieżące w tym:
  • dotacje

Biblioteki

 • wydatki bieżące w tym:
  • dotacje

Ochrona i konserwacja zabytków

 • wydatki majątkowe

13.000

13.000

90.000

90.000
90.000

90.000

90.000
90.000

50.000

50.000

926

-

Kultura fizyczna i sport

60.000

-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 • wydatki bieżące w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 • wydatki majątkowe

60.000

50.000
5.000
10.000

Razem

17.090.166


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 168/XXII/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 02.02.2005

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz wydatki na realizację tych zadań

Dochody

 

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację prowadzenia stałego rejestru wyborców

1.510

1.510

750

Administracja publiczna

 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie 3 etatów wykonujących w/w zadania

60.612

60.612

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p rzec i w pożarowa

 • dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na zakup zestawu łączności do funkcjonowania gminnych centrów reagowania kryzysowego

7.000

7.000

852

Pomoc społeczna

 • dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia
 • dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych
 • dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
 • dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze

2.858.100

256.500

2.441.700

25.300

134.600

Razem

2.927.222

Wydatki

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

751

-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.510

-

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 • wydatki bieżące

1.510

1.510

750

-

Administracja publiczna

60.612

-

7500

Urzędy Wojewódzkie

 • wydatki bieżące w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

60.612

60.612

58.587

754

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.000

-

-

Obrona cywilna

 • wydatki majątkowe

7.000

7.000

852

-

Pomoc społeczna

2.858.100

-

85203

 

85212

 

 

 

85213

 

 

 

85214

Ośrodki wsparcia

 • wydatki bieżące w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 • wydatki bieżące w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 • wydatki bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 • wydatki bieżące w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

256.500

256.500
53.150


2.441.700

 

2.441.700
36.625


25.300


 

25.300

134.600


134.600
3.300

Razem

2.927.222


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 168/XXII/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 2.02.2005

Rozchody

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

992

Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych

562.000


Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 168/XXII/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 02.02.2005

Przychody i wydatki funduszy celowych (w złotych)

Stan funduszu obrotowego na początku roku

Przychody

Wydatki

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0

5.000

5.000

0


Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 168/XXII/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 2.02.2005

Zadania inwestycyjne

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Środki własne

1

Wodociągowanie miejscowości Świebodna

875.822

272.329

2

Wodociągowanie miejscowości Kramarzówka Obucz

562.096

172.545

3

Modernizacja stacji uzdatniania wody Hawłowice

153.000

153.000

4

Wodociągowanie w miejscowości Jodłówka

300.000

300 000

5

Budowa gimnazjum

840.000

840.000

6

Budowa drogi w miejscowości Rzeplin

300.000

300.000

7

Modernizacja drogi Jodłówka - Leśniczówka - Hucisko Nienadowskie

60.000

60.000

8

Zakup komputerów do Urzędu Gminy

50.000

50.000

9

Modernizacja budynku Urzędu Gminy

50.000

50.000

10

Rozbudowa Remizy Strażackiej Rozbórz Długi

80.000

80.000

11

Zakup radiostacji do zarządzania kryzysowego

7.000

-

12

Modernizacja ośrodka zdrowia

80.000

80.000

13

Rewitalizacja rynku

50.000

50.000

14

Dokumentacja projektowa szatni sportowej - Hawłowice

10.000

10.000

15

Oświetlenie uliczne

35.000

35.000

16

Dokumentacja sieci kanalizacyjnej

75.000

75.000

17

Zbiornik retencyjny - dokumentacja

10.000

10.000

Razem

3.537.918

2.537.874


Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budżet Gminy Pruchnik na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2005 08:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.04.2005 12:28 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
31.03.2005 16:18 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
31.03.2005 16:16 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
31.03.2005 16:14 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
31.03.2005 16:04 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
31.03.2005 15:45 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
31.03.2005 15:20 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
31.03.2005 14:24 Edycja dokumentu (Administrator BIP)