Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytację) na sprzedaż nieruchomości rolnych w Jodłówce Gmina Pruchnik.

­

BURMISTRZ PRUCHNIKA

OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości rolnych w Jodłówce Gmina Pruchnik.

 

Działając na podstawie art. 28, art. 31, art 37. ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 125/XVI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku ogłaszam, że z zasobu Gminy Pruchnik przeznaczone zostały n/w nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

I.

1. Działka nr 305 – pow. 0,1841 ha w tym R IV b – 0,1810 ha, Ps V – 0,031ha – położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, posiadająca dostęp do drogi gruntowej.

Działka nr 306 – pow. 0,4153 ha w tym R IV b – 0,3693 ha, Ps V – 0,0460 ha – położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, nie posiadająca dostępu do drogi.

Działka nr 308 – pow. 0,0822 ha w tym R III b – 0,0753 ha, Ps V – 0,0069 ha – położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie foremnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, nie posiadająca dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości działek nr 305, 306 i 308 wynosi 5 290,00 zł

2. Działka nr 327 – pow. 0,1479 ha w tym R IV b – 0,1479 ha - położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, posiadająca dostęp do drogi gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 250,00 zł

3. Działka nr 341 – pow. 0,2852 ha w tym R IV a – 0,1703 ha, R IV b – 0,1026 ha, Ps V – 0,0123 ha - położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, posiadająca dostęp do drogi gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 130,00 zł

4. Działka nr 343 – pow. 0,2672 ha w tym R IV a – 0,2630 ha, Ps V – 0,0042 ha - położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, posiadająca dostęp do drogi gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 040,00 zł.

5. Działka nr 360 – pow. 0,2899 ha - R IV a – 0,2899 ha - położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, nie posiadająca dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 190,00 zł

8. Działka nr 408 – pow. 0,2382 ha - R IV a – 0,2382 ha - położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo - zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, nie posiadająca dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 710,00 zł

9. Działka nr 429/1 – pow. 0,5675 ha w tym R IV a – 0,5392 ha, Ps V – 0,0283 ha - położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku północno - zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, nie posiadająca dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 690,00 zł

10. Działka nr 450 – pow. 0,5689 ha - R III b – 0,5689 ha - położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo - zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, działka posiadająca dostęp do drogi gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 700,00 zł

II. Obciążenia nieruchomości: wykazane do sprzedaży nieruchomości są wolne od obciążeń.

III. Warunkiem udziału w przetargu – jest wpłata na konto Gminy Pruchnik nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości - podane w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 25 października 2013 roku z dopiskiem wadium w wysokości :

  • na działki nr 305, 306 i 308 - 529,00 zł
  • na działkę nr 327 - 125,00 zł
  • na działkę nr 341 - 213,00 zł
  • na działkę nr 343 - 204,00 zł
  • na działkę nr 360 - 219,00 zł
  • na działkę nr 408 - 171,00 zł
  • na działkę nr 429/1 - 369,00 zł
  • na działkę nr 450 - 370,00 zł                                                  

Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.

 

IV. Czas i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2013 roku o godz 11:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku - parter pokój nr 15 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

 

V. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej działki.

                                                               

VI. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej:

  • oryginalny dowód wpłaty wadium,

VII. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia  nieruchomości ustalonej w drodze przetargu.

 

VIII. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Pruchnik, jednorazowo  całej ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

 

IX. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.

 

X. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości. Termin i miejsce spisania umowy ustali sprzedający.

 

XI. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym oraz granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości będące przedmiotem przetargu zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

 

XII. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój numer 16 telefon (016) 623 61 24 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytację) na sprzedaż nieruchomości rolnych w Jodłówce Gmina Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2013 21:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.10.2013 21:53 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
07.10.2013 21:53 Edycja dokumentu (Administrator BIP)