Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytację) na sprzedaż nieruchomości rolnych w Pruchniku Gmina Pruchnik.

­

BURMISTRZ PRUCHNIKA

OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości rolnych w Pruchniku Gmina Pruchnik.

Działając na podstawie art. 28, art. 31, art 37. ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 185/XXIV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku ogłaszam, że z zasobu Gminy Pruchnik przeznaczone zostały n/w nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

 

I.

1. Działka numer 1498/3 o powierzchni 0.1481 ha w tym Ps VI – 0,0622 ha, w/Ps VI – 0,0067 ha, objęta Księgą Wieczystą 78 538 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej miasta i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, mocno pochylonych w kierunku cieku, nie użytkowana, porośnięta pojedynczą olszą, wierzbą iwą o ilości drewna opałowego 0,8m3, na glebach niskiej klasy bonitacyjnej, posiadająca trudny dostęp drogami gruntowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 200,00 zł

2. Działka numer 1500/2 o powierzchni 0,1155 ha w tym R IV b – 0,1016 ha, N – 0,0139 ha, objęta Księgą Wieczystą 51503 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej miasta i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo wschodnim, użytkowana jako pastwisko, na glebach średniej klasy bonitacyjnej, posiadająca trudny dostęp drogami gruntowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 200,00 zł

3. Działka 1500/23 o powierzchni 0,0811 ha - Ps IV – 0,081 ha, objęta Księgą Wieczystą 78538 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej miasta i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku północno – wschodnim, nie użytkowane pastwisko, miejscami zakrzaczone tarniną, dzikim bzem, na glebach średniej klasy bonitacyjnej, nie posiadająca dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 750,00 zł

 

4. Działka 1500/24 o powierzchni 0,1566 ha w tym R IV b – 0,1540 ha, N – 0,0026 ha, objęta Księgą Wieczystą 51503 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej miasta i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo – wschodnim, użytkowana jako pastwisko, na glebach średniej klasy bonitacyjnej, posiadająca trudny dostęp drogami gruntowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 500,00 zł

5. Działka 1512/17 o powierzchni 0,2613 ha - Ps IV – 0,2613 ha, objęta Księgą Wieczystą 59569 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej miasta i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo – wschodnim, nie użytkowane pastwisko, zakrzaczone tarniną, dzikim bzem, dziką różą, na glebach średniej klasy bonitacyjnej, posiadająca trudny dostęp drogami gruntowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 900,00 zł

II. Obciążenia nieruchomości: wykazane do sprzedaży nieruchomości są wolne od obciążeń.

III. Warunkiem udziału w przetargu – jest wpłata na konto Gminy Pruchnik nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości - podane w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 25 października 2013 roku z dopiskiem wadium na działkę nr ........... w wysokości:

na działkę nr 1498/3 - 120,00 zł

na działkę nr 1500/2 - 120,00 zł

na działkę nr 1500/23 - 75,00 zł           

na działkę nr 1500/24 - 150,00 zł

na działkę nr 1512/17 - 190,00 zł         

Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.

 

IV. Czas i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2013 roku o godz 13:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku - parter pokój nr 15 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

 

V. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej działki.

                                                                      

VI. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej:

  •  oryginalny dowód wpłaty wadium,

VII. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości ustalonej w drodze przetargu.

VIII. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Pruchnik, jednorazowo całej ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

 

IX. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.

 

X. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości. Termin i miejsce spisania umowy ustali sprzedający.

 

XI. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym oraz granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości będące przedmiotem przetargu zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

 

XII. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój numer 16 telefon (016) 623 61 24 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytację) na sprzedaż nieruchomości rolnych w Pruchniku Gmina Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.09.2013 22:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.