Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytację) na sprzedaż nieruchomości rolnych w Kramarzówce Gmina Pruchnik.

­

BURMISTRZ PRUCHNIKA

OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości rolnych w Kramarzówce Gmina Pruchnik.

Działając na podstawie art. 28, art. 31, art 37. ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 186/XXIV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku ogłaszam, że z zasobu Gminy Pruchnik przeznaczone zostały n/w nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

 

I.

1. Działka numer 1198 o powierzchni 0.18 ha - rola klasy III b – 0,18 ha, objęta Księgą Wieczystą 67208 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, lekko pochylona w kierunku wschodnim, nie użytkowana, porośnięta samosiejką brzozy, wierzby iwy o ilości drewna opałowego 0,5m3, glebach średniej klasy bonitacyjnej, w pobliżu zabudowań osadniczych. Działka nie posiada dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 300,00 zł

2. Działka numer 1200 o powierzchni 0,12 ha – rola klasy III a - 0,12 ha objęta Księgą Wieczystą 67208 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, lekko pochylona w kierunku wschodnim, użytkowana jako pastwisko, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, w pobliżu zabudowań osadniczych. Posiada dostęp do drogi gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 750,00 zł

3. Działka numer 1201 o powierzchni 0,10 ha – rola klasy III a - 0,10 ha objęta Księgą Wieczystą 67208 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, lekko pochylona w kierunku wschodnim, użytkowana jako pastwisko, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, w pobliżu zabudowań osadniczych. Posiada dostęp do drogi ulepszonej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 500,00 zł

II. Obciążenia nieruchomości: wykazane do sprzedaży nieruchomości są wolne od obciążeń.

III. Warunkiem udziału w przetargu – jest wpłata na konto Gminy Pruchnik nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości - podane w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 25 października 2013 roku z dopiskiem wadium na działkę nr ........... w wysokości :

na działkę nr 1198 - 230,00 zł

na działkę nr 1200 - 175,00 zł

na działkę nr 1201 - 150,00 zł                         

Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.

 

IV. Czas i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2013 roku o godz 12:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku - parter pokój nr 15 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

 

V. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej działki.

                                                                      

VI. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej:

  • oryginalny dowód wpłaty wadium,

VII. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości ustalonej w drodze przetargu.

 

VIII. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Pruchnik, jednorazowo całej ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

 

IX. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.

 

X. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości. Termin i miejsce spisania umowy ustali sprzedający.

 

XI. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym oraz granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości będące przedmiotem przetargu zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

 

XII. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój numer 16 telefon (016) 623 61 23 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytację) na sprzedaż nieruchomości rolnych w Kramarzówce Gmina Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.09.2013 23:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.