II nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości rolnych w Jodłówce Gmina Pruchnik.

­

BURMISTRZ PRUCHNIKA

OGŁASZA

II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości rolnych w Jodłówce Gmina Pruchnik.

Działając na podstawie art. 28, art. 31, art 37. ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 125/XVI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku ogłaszam, że z zasobu Gminy Pruchnik przeznaczone zostały n/w nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Nieruchomości te były przedmiotem I bezskutecznego przetargu zorganizowanego w dniu 29 października 2013 roku.

 

Działka nr 305 pow. 0,1841 ha w tym R IV b – 0,1810 ha, Ps V – 0,031ha – położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, posiadająca dostęp do drogi gruntowej.

Działka nr 306 pow. 0,4153 ha w tym R IV b – 0,3693 ha, Ps V – 0,0460 ha – położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, nie posiadająca dostępu do drogi.

Działka nr 308 pow. 0,0822 ha w tym R III b – 0,0753 ha, Ps V – 0,0069 ha – położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie foremnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, nie posiadająca dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości działek nr 305, 306 i 308 wynosi 4 760,00 zł

Działka nr 327 pow. 0,1479 ha w tym R IV b – 0,1479 ha - położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, posiadająca dostęp do drogi gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 125,00 zł

Działka nr 341 pow. 0,2852 ha w tym R IV a – 0,1703 ha, R IV b – 0,1026 ha, Ps V – 0,0123 ha - położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, nie posiadająca dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 920,00 zł

Działka nr 343 pow. 0,2672 ha w tym R IV a – 0,2630 ha, Ps V – 0,0042 ha - położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, nie posiadająca dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 840,00 zł.

Działka nr 360 pow. 0,2899 ha - R IV a – 0,2899 ha - położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, nie posiadająca dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 970,00 zł

Działka nr 408 pow. 0,2382 ha - R IV a – 0,2382 ha - położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo - zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, nie posiadająca dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 540,00 zł

Działka nr 450 pow. 0,5689 ha - R III b – 0,5689 ha - położona w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej wsi i gminy, o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo - zachodnim, nie użytkowana rola, o glebach średniej klasy bonitacyjnej, działka posiadająca dostęp do drogi gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 330,00 zł

2. Obciążenia nieruchomości : wykazane do sprzedaży nieruchomości są wolne od obciążeń.

3. Warunkiem udziału w przetargu – jest wpłata na konto Gminy Pruchnik nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości - podane w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 29 listopada 2013 roku z dopiskiem wadium w wysokości :

  • na działki nr 305, 306 i 308 - 476,00 zł
  • na działkę nr 327 - 115,00 zł
  • na działkę nr 341 - 192,00 zł
  • na działkę nr 343 - 184,00 zł
  • na działkę nr 360 - 197,00 zł
  • na działkę nr 408 - 154,00 zł
  • na działkę nr 450 - 330,00 zł                                                    

Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.

 

4. Czas i miejsce II - przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2013 roku o godz 11:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku - parter pokój nr 15 według

 kolejności podanej w ogłoszeniu.

 

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej działki.

 

6. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej: - oryginalny dowód wpłaty wadium,

 

7. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości ustalonej w drodze przetargu. 

 

8. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Pruchnik ,jednorazowo całej ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

9. Wadium nie podlega zwrotowi , jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.

 

10. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości. Termin i miejsce spisania umowy ustali sprzedający.

 

11. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym oraz granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości będące przedmiotem przetargu zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

 

12. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój numer 16 telefon 16 623 61 24 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:II nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości rolnych w Jodłówce Gmina Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2013 20:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.