Podatek od nieruchomości

­

UCHWAŁA Nr 221/XXX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie :
podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz 84 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

  1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej 0,56
  2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 14,04
  3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 8,58
  4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,71
  5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,33
  6. od budowli - 2% ich wartości
  7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,57
  8. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,61
  9. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,17

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik, nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 146/XX/2004 r. z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 5.

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2006 17:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.01.2006 18:22 Edycja dokumentu (Administrator BIP)