Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik

­

UCHWAŁA Nr 222/XXX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie :
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik w następujących wysokościach:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r.
  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 560
  2. powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie - 860
  3. powyżej 9,0 ton, a poniżej 12 ton - 1.200
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r.

  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550
  2. powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie - 850
  3. powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton - 1.180
 3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton posiadających katalizatory spalin lub napęd gazowy lub elektryczny.

  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 530
  2. powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie - 830
  3. powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton - 1.150
 4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o nacisku na siodło ciągnika do 7 ton i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r.
  1. od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1.300
 6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o nacisku na siodło ciągnika do 7 ton i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r.

  1. od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1.280
 7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o nacisku na siodło ciągnika powyżej 7 ton, i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r.
  1. od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1.340

 8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o nacisku na siodło ciągnika powyżej 7 ton i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r.
  1. od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1.320

 9. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton posiadających katalizator spalin lub napęd elektryczny lub gazowy.
  1. od 3,5 ton, a poniżej 12 ton - 1.250

 10. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 11. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1994r.
  1. od 7 ton i poniżej 12 ton - 1.100

 12. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1994r.
  1. od 7 ton i poniżej 12 ton - 1.080

 13. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 niniejszej uchwały.
 14. od autobusu wyprodukowanego do dnia 1 stycznia 1995r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia.
  1. mniej niż 20 miejsc - 650
  2. od 20 miejsc do 29 miejsc - 1.000
  3. równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.750
 15. od autobusu wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1995r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia
  1. mniej niż 20 miejsc - 600
  2. od 20 miejsc do 29 miejsc - 950
  3. równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.700
 16. od autobusu którego jedynym źródłem zasilania jest gaz - bez względu na datę produkcji - w zależności od liczby miejsc do siedzenia
  1. mniej niż 20 miejsc - 400
  2. od 20 miejsc do 29 miejsc - 750
  3. równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.500

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 9/II/2002 Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2006 r.

§ 5.

Treść Uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim na terenie Gminy oraz wyłożenia do powszechnego wglądu siedzibie Urzędu Gminy Pruchnik


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 222/XXX/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 29 listopada 2005r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.200

1.300

13

14

1.300

1.400

14

15

1.400

1.500

15

 

1.500

1.600

Trzy osie

12

17

1.400

1.500

17

19

1.500

1.600

19

21

1.600

1.700

21

23

1.700

1.800

23

25

1.800

1.900

25

 

1.900

2.000

Cztery osie i więcej

12

25

1.700

1.800

25

27

1.800

1.900

27

29

1.900

2.000

29

31

2.000

2.453

31

 

2.125

2.453


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 222/XXX/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 29 listopada 2005r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa + ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.200

1.300

18

25

1.400

1.500

25

31

1.500

1.600

31

 

1.600

1.740

Trzy osie i więcej

12

40

1.550

1.650

40

 

1.650

2.289


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 222/XXX/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 29 listopada 2005r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa +pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1.000

1.100

18

25

1.100

1.200

25

 

1.200

1.300

Dwie osie

12

28

1.100

1.200

28

33

1.200

1.300

33

38

1.300

1.400

38

 

1.400

1.527

Trzy osie i więcej

12

38

1.250

1.300

38

 

1.300

1.400


Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2006 17:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.01.2006 18:23 Edycja dokumentu (Administrator BIP)