Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

­

UCHWAŁA Nr 223/XXX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1.  Zwiększa się dochody budżetu Gminy na kwotę 161.240
     w tym:

  1. darowizna od Zakładów Gazowniczych i ARiMR dla Gminy Pruchnik z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla gimnazjum 2.640
  2. dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki gminnej 8.600
  3. dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – budowa gimnazjum - pismo DE II – 332 – MS/42 – 2/05 150.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

2.  Zwiększ się wydatki budżetowe Gminy na kwotę 327.240
     w tym:

  1. zakup pomocy dydaktycznych w gimnazjum 2.640
  2. dotacja dla biblioteki gminnej 8.600
  3. budowa gimnazjum w Pruchniku 150.000
  4. remont dróg gminnych 101.100
  5. utrzymanie cmentarzy komunalnych 5.000
  6. zakup centrali telefonicznych i faxu do UG 10.000
  7. utrzymanie gminnych jednostek OSP 20.000
  8. opracowanie dokumentacji na rewitalizację rynku 3.900
  9. wypłata ekwiwalentu za drzewa przyjęte na mienie komunalne w ramach scalenia w miejscowości Świeboda 5.000
  10. wypłata odszkodowania za zniszczone ogrodzenie przy budowie chodnika – ul. Kańczudzka 1.000
  11. modernizacja drogi Jodłówka - Leśniczówka – Hucisko Nienadowskie 5.000
  12. zakup materiałów remontowych do autobusu szkolnego 5.000
  13. zakup materiałów i wyposażenia do gospodarki komunalnej 5.000
  14. remont koparki gminnej 5.000

3.  Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na kwotę 266.000
     w tym:

  1. budowa gimnazjum w Pruchniku 170.000
  2. przebudowa drogi gminnej Rzeplin – Świeboda 6.000
  3. budowa drogi w miejscowości Rzeplin 80.000
  4. wykonanie dokumentacji projektowe szatni sportowej w Pawłowicach 10.000

    Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4.  Zwiększa się rozchody budżetowe Gminy 100.000
     w tym:

  1. spłata rat kredytu 100.000

   Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 223/XXX/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 29 listopada 2005r.

Zestawienie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

-

-

Oświata i wychowanie

152.640

-

80110

-

Gimnazja

152.640

-

-

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2.640

-

-

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

150.000

-

921

-

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.600

-

92116

-

Biblioteki

8.600

-

-

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

8.600

-

Razem

161.240

-


Złącznik Nr 2
do Uchwały Nr 223/XXX/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 29 listopada 2005r.

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

700

-

-

Gospodarka mieszkaniowa

11.000

-

70005

-

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

11.000

-

-

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5.000

-

-

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1.000

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

-

600

-

-

Transport i łączność

111.100

86.000

60016

-

Drogi publiczne gminne

111.100

86.000

-

4270

Zakup usług remontowych

101.100

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000

86.000

710

-

-

Działalność usługowa

5.000

-

71035

 

Cmentarze

5.000

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

-

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

-

750

-

-

Administracja publiczna

10.000

-

75023

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10.000

-

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

-

754

-

-

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona pożarowa

20.000

-

75412

-

Ochotnicze straże pożarne

20.000

-

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

-

-

4270

Zakup usług remontowych

2.500

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.500

-

801

-

-

Oświata i wychowanie

157.640

170.000

80110

 

Gimnazja

157.640

-

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.640

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150.000

170.000

80113

-

Dowożenie uczniów do szkół

5.000

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

-

921

-

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.500

-

92116

-

Biblioteki

12.500

-

-

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu państwa otrzymana przez samorządową instytucję kultury

8.600

-

92120

-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

3.900

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.900

-

926

-

-

Kultura fizyczna i sport

-

10.000

92605

-

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-

10.000

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

10.000

Razem

327.240

266.000

 

 


Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 223/XXX/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 29 listopada 2005r.

Rozchody:

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

922

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

100.000


Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2006 17:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.