Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi dotyczące odbioru odpadów komunalnych z posesji.

­

UCHWAŁA Nr 227/XXX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie :
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi dotyczące odbioru odpadów komunalnych z posesji.

Działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1997 r. z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się górną stawkę opłaty miesięcznej za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w kwocie 25 zł od domostwa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2006 r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi dotyczące odbioru odpadów komunalnych z posesji.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2006 18:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.