x 
Drukuj
Administrator BIP 19.11.2015 06:38

Zmiana uchwały Nr X/73/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

­

UCHWAŁA Nr XI/85/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr X/73/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

W Uchwale Nr X/73/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego uchyla się załączniki Nr 1 i 4. W ich miejsce określa się nowe wzory:

  1. załącznik nr 1 - wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. załącznik nr 4 - wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach o lasach, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 5.

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim i Radom Osiedla na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Nr X/73/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2015 06:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.11.2015 11:13 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1" (Administrator BIP)
19.11.2015 06:38 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)