Zapytania i odpowiedzi nr 1 do Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu

­

 

Pruchnik, dnia 19-01-2016 r.

 

IZ 271/2/2016

 

Wszyscy Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIA:

 1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku zaplecza sportowego z kompleksem boisk i parkingiem gdzie wykonano budynek zaplecza sportowego wraz z wyposażeniem, utwardzenie terenu, budowę ogrodzenia, budowę oświetlenia oraz budowę boiska sportowego ze sztucznej trawy na podbudowie z kruszywa i poliuretanie o powierzchni 553 m². Kwota całego zadania ponad 1 mln brutto.
 2.  Czy w zakres w/w zadania wchodzi wykonanie półkola boiska z poliuretanu wraz z podbudową? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.
 3. Czy w zakres w/w zadania wchodzi wykonanie drenażu płyty boiska piłkarskiego? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
 4. Prosimy o informację, jakiego zakresu robót dotyczą pozycje przedmiarowe od nr 73 do nr 78 (420m2)
 5. W pozycji przedmiarowej nr 78 jest 0,05 m2 wykonania nawierzchni trawiastej. Czy w pozycji tej nie powinno być 500m2.
 6. Jakie powinny być studnie rewizyjne, fi 1000 mm – betonowe jak w przedmiarze robót i opisie projektu, czy żelbetowe jak na rys. nr 10.1?
 7. Czy w ofercie należy ująć koszt wykonania inspekcji TV kanalizacji przewidzianej do zrobienia?
 8. W zakresie zadania jest wycinka trzech drzew. Kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tym związane?
 9. Zgodnie z dokumentacją projektową, zakresem prac jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni o pow 2 419 m2 i nawierzchni półkola o pow. 1630 m2 . Kosztorys inwestorski nie zawiera pozycji wykonania podbudowy i nawierzchni poliuretanowej półkola boiska .
 10. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zakres w/w zamówienia:
 • obejmuje roboty wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ zawierającym pozycje kosztorysu i jest związany z pracami przy bieżni
 • nie obejmuje natomiast robót związanych z wykonaniem odwodnienia płyty boiska/stadionu, wykonaniem nawierzchni stadionu, zakupem i montażem urządzeń sportowych, wykonaniem utwardzeń kostką brukową i innych ujętych w projekcie,
  a nie ujętych w załączniku nr 5 do SIWZ, na podstawie którego według Specyfikacji Oferenci mają sporządzić kosztorys ofertowy.

 

ODPOWIEDZI:

 1. NIE. Zamawiajacy uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia, określony w Rozdziale V Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty punkt 3 podpunkt 2 tj.: W celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 ustawy): wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył,  co najmniej 1( jedną) robotę budowlaną  polegającą  na  budowie lub remoncie boiska sportowego,  o łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 500 000 złotych brutto. Robota budowlana powinna obejmować wykonanie bieżni o nawierzchni  poliuretanowej minimum 1000m2.
 2. NIE. Projekt obejmuje szerszy zakres rzeczowy niż Zamawiający określił to w przedmiarze/kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Tylko elementy wyszczególnione w przedmiarze są przedmiotem przetargu i nie należy doliczać do oferty wykonania półkola boiska z poliuretanu wraz z podbudową.
 3. NIE. Projekt obejmuje szerszy zakres rzeczowy niż Zamawiający określił to w przedmiarze/kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Tylko elementy wyszczególnione w przedmiarze są przedmiotem przetargu i nie należy doliczać do oferty wykonanie drenażu płyty boiska piłkarskiego. Zamawiający informuje, że w przedmiarze ujęto wykonanie 150 mb drenażu z rur o śr. 125 mm bieżni.
 4. Pozycje przedmiarowe od nr 73 (Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV w ilości 420 m²) do nr 78 dotyczą boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej – odtworzenie istniejącej płyty stadionu.
 5. W pozycji nr 78 Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką przedmiaru w ilości 0,05m² powinno być 420 m². Poprawiony przedmiar stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego.
 6. Do wyceny należy ująć studnie rewizyjne fi 1000mm  - betonowe, tak jak określono w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz w projekcie.
 7. NIE.
 8. Urząd Miejski w Pruchniku.
 9. Projekt obejmuje szerszy zakres rzeczowy niż Zamawiający określił to w przedmiarze/kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Tylko elementy wyszczególnione w przedmiarze są przedmiotem przetargu i nie należy doliczać do oferty nawierzchni poliuretanowej półkola o pow. 1630m².
 10. Zakres przebudowy stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu obejmuje roboty wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ zawierającym pozycje kosztorysu i jest związany z pracami przy bieżni i odtworzeniem istniejącej płyty boiska. W/w zakres zamówienia nie obejmuje wykonania odwodnienia płyty boiska/stadionu, wykonania nawierzchni stadionu, zakupu i montażu urządzeń sportowych, wykonaniu utwardzeń kostką brukową i innych ujętych w projekcie.

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła 

.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zapytania i odpowiedzi nr 1 do Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2016 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.01.2016 11:44 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)